De to slesvigske krige 1848-50 og 1864 resulterede i første omgang i et Danmark, der geografisk kun var en skygge af vikingetidens, Harald Blåtands og hans efterfølgeres magtfulde kongerige.
Det var en konsekvens af flere ting, ikke mindst forholdet til den sydlige nabo, Det tysk-romerske Rige, der 1815 blev til Det Tyske Forbund, hvor Danmarks modstander i den første slesvigske krig sammen med de slesvig-holstenske oprørere blev et stadigt mere magtfuld Prøjsen som den væsentligste repræsentant for Det Tyske Forbund.
Med sejrene over Danmark 1864, Østrig 1866 og over Frankrig 1870 blev Prøjsen i 1871 drivkraften i dannelsen af Det Tyske Kejserrige, som så også blev den mægtige nabo, der nu næsten havde opslugt det før så magtfulde Danmark. Hvor svenskekrigene dog også havde taget deres del.
En slags mellemproportional blev etableret med fredsslutningen efter 1. verdenskrig og 1920 grænsen, som Christian 10. red hen over 10. juli 1920 på sin hvide hest. Og her såmænd med en tysk nabo, der var blevet til Weimarrepublikken, der blev til Det Tredje Rige, der efter 2. verdenskrig blev delt i to, DDR, Øst- og BRD, Vesttyskland, som med genforeningen 3. okt. 1990 blev til Forbundsrepublikken Tyskland.
Danmark samt Slesvig, Holsten og Lauenborg, kort 1889.
Ud over den dansk-tyske konflikt omkring hertugdømmerne i historisk kontekst er der i det benyttede materiale også muligheder for at afdække de lokale krigshandlinger og - i ret begrænset udstrækning, som der vil blive søgt rådet bod på - lokale beboeres oplevelser og beskrivelser af krigene 1848-50 og 1864.
Krige respekterer ikke sogne- eller andre internt administrative grænser. Med de slesvigske krige var der desuden overskridelser og konflikt om den statslige grænse mellem Det Tyske Forbund og Danmark.
De behandlede lokalområder vil være Skanderup Sogns lokaliteter og Kolding by med hovedvægt på kampene 1849 i og omkring Kolding samt træfningen ved Vorbasse 1864.
Desuden til sammenligning udvalgte lokalområder i Skive - Viborg området.

 

Indholdsfortegnelse

Fra Dannevirke til 1920 grænsen Grænsen trækkes 1920Afstemningszonerne Junigrundloven og hertugdømmerne
Tyskland - fra o. Det tysk-romerske Rige til Forbundsrepublikken Tyskland
Optakten i 1848
Borgerkrigen starter Krigen bliver international 11.-12. april 1848 Danmark invaderes 2. maj, 1848, trekantområdet besat
 1849-51
Våbenhvile, Malmökenventionen 25. maj -26. august 1849 Våbenhvilen slutter, Danmark invaderes 3. april 1849  Resultater efter 1848 begivenhederne
Kolding og Ejstrup april 1849 Erindringer om Ejstrup Treårskrigenlokalt oplevet i Trekantsområdet og i Skive- Viborg området.
Kampene omkring Kolding, Fredericia og Isted 1849-50   Treårskrigens resultater
1864
1864 optakt og start Dannevirke rømmes Kampene omkring Dybbøl
Niels Kjeldsen Blaakjærskov 28. februar 1864 Lokalt om 1848 / 1864 Slaget ved Vorbasse 29. februar 1864 Vorbasse krigshavn
Hvorfor 1864?    
Soldater, faldne, døde 1848-51
Faldne, døde, kampene o. Kolding april - juli 1849   Lokale soldater og faldne i treårskrigen
Lokale mindesmærker og soldater, treårskrigen Faldne fra Skanderup Sogn og Hjarup 1850-51 Faldne fra Kolding 1849
Faldne i, ved Kolding 1849 Faldne fra Skive, Viborg 1849 Samlet tabstal 1848-50
Lokale soldater i de to slesvigske krige    
Soldater, faldne, døde 1864
Faldne ved Kolding 1864 Faldne fra Skive, Viborg 1864 Samlet tabstal 1864
Kilder og litteratur, materialeoversigt   
Oversigt over især benyttet materiale Kildemateriale generelt Samtidige aviser
Lokale erindringer Generalstabens arkivmateriale Forskellige kartoteker

Forhistorien og 1920 grænsedragningen

I vikingetiden var Dannevirke forsvarsværk og grænse mellem Danmark og den tysk-romerske kejsers udstrakte rige mod syd. Danmark gik på denne tid, o. 800 til Ejderen, Slesvigs sydgrænse mod Holsten.
Slesvig var således en del af Danmark, indtil Valdemar Sejr 1232 fordelte kongeriget Danmark mellem sine sønner, så Erik Plovpenning blev hans medkonge og efterfølger, Abel blev hertug af Slesvig og Christoffer blev hertug af Lolland-Falster.
Lolland-Falster blev aldrig et problem i forhold til Det tysk-romerske Rige, men det blev derimod adskillelsen mellem hertugdømmet Slesvig og Nørrejylland, hvor Abel som den første danske konge også var blevet hertug i Slesvig.
Dette forhold blev formaliseret i og med, at den danske konge i 1460 blev hertug af Slesvig samt greve af Holsten og her også fra 1474 hertug.
I formaliseringen var det helt afgørende, at den danske konge 5. marts 1460 underskrev Ribebrevet, hvor kongen over for den slesvig-holstenske adel forpligtigede sig til at sikre freden og - ikke mindst samt helt afgørende - samhørigheden mellem Slesvig og Holsten. Herom hedder det i Ribebrevets punkt 8 i originalteksten: ”dat se bliven ewich tosamende ungedelt” - at de evigt skal forblive udelt sammen.
Det medførte, at den danske konge i Slesvig som i andre middelalderlige len blev den lensherre, som mod forskellige modydelser gav sig selv Slesvig som len, d.v.s. et lån. En situation, hvor den danske konge var både udlåner og låntager, lensherre og lensmand. Det er der ikke så mange ben i, en helt sædvanlig situation i middelalderen, bortset fra, at lensherre og lensmand som regel var to forskellige personer med hver deres personlige præferencer.
Problemet var og blev Ribetraktatens nedfældede princip om samhørigheden mellem Slesvig og Holsten.
For i Holsten var lensherren den tyske kejser, som den danske konge havde et len hos, det holstenske hertugdømme. Som jo skulle være og forblive ewich tosamende ungedelt, evigt udelt og sammen med Slesvig.
Holsten blev efter Napoleonskrigene i 1815 sammen med Lauenborg en del af Det Tyske Forbund, hvor den danske konge som hertug i Holsten, Lauenborg var repræsenteret i Forbundsdagen.
Der er således en ganske lang historik for et tvetydigt forhold mellem hertugdømmerne og den danske kongemagt. Situationen blev ikke mindre kompleks med februar og marts revolutionerne i Europa, hvor nationalitetsprincippet, den folkelige opfattelse af eget nationale tilhør og sprog blev et bærende princip, som i Danmark i den nationalliberale bevægelse blev til et Danmark til Ejderen, altså omfattende Slesvig, hvilket helt åbenbart var i strid med den slesvig-holstenske optik inden for Det Tyske Forbund.
Som en parentes kan det her bemærkes, at Christian 4. benyttede sin position som hertug i Slesvig-Holsten til at omgå det danske rigsråds adelige medlemmer, der var modstandere af hans ønske om 1625 at deltage i Trediveårskrigen, som den ganske ofte kampklare konge ønskede - og fik held til - at involvere Danmark i.
 
Zoneinddelingen ved 1920 afstemningen om Slesvigs nationale tilhør
 
Slesvig-Hosten fik det nationale tilhørsforhold endeligt afgjort i 1920 efter nationalitetsprincippet, og den nuværende grænse mellem Danmark og Tyskland blev her en etableret kendsgerning.
I forhold til hertugdømmerne blev der kun foretaget folkeafstemning i Slesvig, det eneste af hertugdømmerne, hvor der var mulighed for at finde dansktalende og -sindede.
Den nuværende grænse blev fastlagt efter tilkendegivelser af ønske om nationalt tilhørsforhold ved folkeafstemningen.
Afstemningsområderne i Slesvig blev inddelt i 3 zoner. Denne inddeling var nøje udtænkt m.h.p. bedst muligt at afspejle ønskerne om nationalt tilhørsforhold, og afstemningen blev en succes i den forstand, at 1920 grænsen mellem Danmark og Tyskland har været en af Europas mest stabile og samarbejdsorienterede siden 1920.
Tilhængerne af Danmark til Ejderen, at Danmark skulle have hele Slesvig var ikke tilfredse.
Desuden var der i Danmark i nogle kredse et mere realistisk ønske om at dele af 2. zone, især Flensborg skulle have været lagt sammen med 1. zone, hvor der var et sikkert dansksindet flertal.
Begge synspunkter manglede politisk gennemslagskraft, men var dog repræsenteret i de kræfter, der udløste påskekrisen 1920 i Danmark.

De slesvigske krige

Militære kampe, -dispositioner og involverede militærpersoner vil ikke være fremtrædende i denne fremstilling. Det har andre og mere kyndige i vid udstrækning taget sig af. Men som behandlet emne skal krigene have den skønnet nødvendige og påkrævet, grundige behandling. Der henvises til forskellige militærhistoriske fremstillinger, som er benyttet, og hvor man kan få ridset mere detaljerede hovedlinjer op af de to kriges militære aspekter.
F. eks. Dansk Militærhistorie, som både har militære detaljer og perspektiverende iagttagelser. Der er desuden mere lokalt orienteret en Fredericias Historie, som ganske detaljeret beskriver kamphandlinger især o. udfaldet fra Fredericia 6. juli 1849. Denne fremstilling hviler i vid udstrækning på den lokale, militærhistoriske ekspert, Axel Liljefalk. 
Axel Liljefalk (1848-1915), dansk officer, 1895 oberstløjtnant, 1902 oberst i Fredericia - samt militærhistorisk forfatter og - ledsaget af nogen dramatik - den nystiftede Vejle Amts Historiske Samfunds første formand 1905, hvor han også kom i redaktionsudvalget sammen med den flittige Kolding skribent Peter M. E. Eliassen.
A. Liljefalk er i vid udstrækning benyttet som militærkyndig ekspert i kampbeskrivelserne, når det gælder området omkring Fredericia, Kolding og Skanderup Sogn. Han er - om ikke samtidig - så generationsmæssigt og lokalt tæt på treårskrigens begivenheder i dette område.
Liljefalks bøger om de slesvigske krige er m.h.t. det her benyttede udgivet 1888. Hans tilgang er overordentlig specifik og detaljeret omkring militære dispositioner og personer.
A. Liljefalk benyttes en hel del, hvis indgående militærtekniske detaljer skal indgå i historiske undersøgelser omkring de slesvigske krige.
Det fremgår af Liljefalks alder, at han ikke selv kan have deltaget i eller direkte oplevet de to slesvigske krige, så han er som resten af de militærhistoriske fremstillinger sekundær i forhold til det dokumentariske materiale til både kamphandlinger og tabstal. På alle centrale og udvalgte punkter er det dokumentariske materiale selvfølgelig også benyttet her, både som kontrol, og hvor en indgående behandling har gjort det påkrævet.
Især skal fremhæves det primære kildemateriale, der benyttes og præsenteres i udgivelser af Generalstaben om begge de slesvigske krige. Bindene, der omhandler treårskrigen er udgivet 1867-80. Bindene, der omhandler 1864 krigen er udgivet 1890-91. Alle altså noget post festum.
Udvælgelsen af det dokumentariske materiale og de historiske beskrivelser og vurderinger i Generalstabens udgivelser er underlagt den tids politiske kampe og hensyn, men det svækker ikke værdien af især det dokumentariske materiale. 
Desuden er benyttet den også militærkyndige oberstløjtnant C. F. F. E. Tuxens Krigen 1848-50, udgivet 1888. Tuxens udgivelse er en på Generalstaben hvilende fremstilling, udarbejdet som manuskript til Tuxens undervisning på officersskolen. Men Generalstabens 2den Del. Krigen i 1849 afsluttes 2. april 1849, hvor en indgået våbenhvile slutter. Og der er i Generalstabens fremstilling derfor intet, der omhandler kampene i og omkring Kolding, Fredericia området fra 20. april indtil til og med den danske sejr i Fredericia 6. juli 1849.
Det betyder, at hvor Tuxen ellers kan karakteriseres som plagiat af Generalstabens fremstillinger, så har han for 1849 selvstændig værdi, ligesom han også har i fremstillingen af 1864 kamphandlingerne, hvor han selv deltog.

Danmark fra enevælde til konstitutionelt monarki, forholdet til hertugdømmerne

Med folketoget til Christiansborg 21. marts 1848 startede afslutningen på den danske enevælde, Danmarks styreform siden 1660.
Den enevældige kongemagt blev af en samarbejdsvillig Frederik 7. under indtryk af den nationalliberale folkestemning udskiftet til et konstitutionelt monarki med folkestyre. Hermed var grunden lagt til systemskiftet med junigrundloven 1849 i Danmark.
Folkestemning er nok et misvisende udtryk i den forstand, at det primært var en stemning blandt det bedre borgerskab og de veluddannede, der gjorde sig gældende. Men der var i løbet af 1840'erne blevet formuleret et nationalliberalt krav om en konstitutionel forfatning, herunder en sammenknytning mellem Danmark og hertugdømmet Slesvig, der blandt nationalliberale opfattedes som en del af det nationale Danmark.
Det formodes i en undersøgelse af stemning og holdning i datidens tyske nationalisme, at der var forskel mellem by og land, hvilket velsagtens også har været tilfældet i Danmark.
Under indtryk af de europæiske revolutioner og begivenhederne i København, som de anså for et forkasteligt "pøbelvælde", iværksatte de slesvig-holstenske ledere 23.-24.marts 1848 en opstand imod Danmark i forening med Det Tyske Forbund.
Samtidigt stik, slesvig-holstenernes indtagelse af fæstningen Rendsborg 24. marts 1848, Det nationalhistoriske Museum på Frederiksborg
Den Provisoriske Regiering proklameres 24. marts 1848, udsendes ugen efter som opråb til "det danske folk".
En provisorisk regering blev dannet i Kiel, proklameret 24. marts 1848 og anerkendt i Holsten og Sydslesvig, medens Nordslesvig forblev loyal over for den danske konge. Oprørerne indtog eller kuppede herefter våbenarsenalet i Rendsborg - og borgerkrigen i Danmark var skudt i gang.
I opråbet til "Det danske Folk" hed det bl.a.: "Danske Mænd; Hertugdømmet Slesvigs Selvstændighed beror paa faste Conventioner! Disse brydes aldeles naar Hertugdømmet med Magt omvandles til en Provins af Danmark." 
Lederne af hertugdømmerne ønskede at bevare et samlet Slesvig-Holsten og beholde den danske konge som deres hertug og have ham som repræsentant i Det Tyske Forbund. Men de ville ikke være en del af, "en Provins" af Danmark.
Nationalisme og nationalistisk tilhør fandt her et markant udtryk. Om man bredt eller kun sporadisk og spredt kunne tale om dansk- og tysksindede borgere i hertugdømmerne på denne tid er ikke hermed fastslået. Men der blev under alle omstændigheder her appelleret til en gryende folkelig nationalisme i Slesvig-Holsten, som der blev det i Danmark.
Og at Slesvig-Holsten havde erklæret sig løsrevet fra Danmark var en realitet med dannelsen af Den Provisoriske Regering for Slesvig-Holsten.
I Danmark blev der lagt an til borgerkrigen imod "Insurgenterne", de slesvig-holstenske oprørere.

Første slesvigske krig, treårskrigen 1848-1850, borgerkrig og stormagtskonflikt

Treårskrigen var fra start i marts 1848 en borgerkrig internt i det danske kongerige mellem danske styrker og en slesvig-holstensk hær, som fik støtte af Det Tyske Forbund med Prøjsen som ledende tysk forbundsstat, hvorved borgerkrigen også blev en international konflikt, der involverede tidens europæiske stormagter. Først og fremmest England, Frankrig og Rusland.
De slesvig-holstenske styrker blev slået i kamphandlingernes første slag 9. april 1848 ved Bov, nord for Flensborg. Insurgenternes (oprørernes) samlede styrke her var ca. 6.000 mand. De danske styrker talte ca. 11.000 mand.1). Den danske hær sejrede, før de tyske forbundstropper kunne nå frem.

Fra Rendsborg 24. marts til Prøjsens krigserklæring, "Optræden paa Kamppladsen" 12. april 1848

Der kom så i løbet af april 1848 en krigserklæring fra Det Tyske Forbund.
Der er flere usikre avisforlydender om, at det ville medføre en prøjsisk krigserklæring, hvis Danmark fortsat havde fjendtlige tropper i Slesvig, der bekæmpede slesvig-holstenerne. De fleste aviser henviste til oberst E. von Bonin som budbringer. Datoerne angives her som 11. og 12. april med henvisninger til "Oberst Bonin" som øverstkommanderende. I en militærhistorisk oversigt bliver dateringen kontrafaktisk sat til 18. april.
Det bedste primære kildemateriale til at afgøre indhold og datering af denne krigserklæring må formodes at være Generalstabens udgivelser med det her indlagte arkivmateriale fra Den dansk-tydske Krig.2)
Der er her en "Skrivelse fra Oberst Bonin til Commandeuren for de danske Forposter." Uddrag af skrivelsen lyder "Dass ich die Instruction erhalten habe, jeden ferneren Angriff von dänisehen auf holsteinische Truppen, wo sich auch diese befinden mögen, als eine Kriegserklärung von Seiten Dänemarks gegen die koniglich preussische Regierung zu betrachten. ... (Underskrevet) Rendsburg, den 11ten April 1848. von Bonin Oberst und Commandeur der preussischen Truppen im Herzogthum Holstein."
 
Der er ingen tvivl om, at oberst Bonin d. 11. april 1848 giver udtryk for, at han som "Commandeur" for de prøjsiske tropper har fået "Instruction", instruks (uden angivelse af fra hvem!) om at betragte ethvert dansk angreb på de slesvig-holstenske tropper som en krigserklæring, "eine Kriegserklärung". Denne skrivelse blev fulgt op af en tilsvarende, dateret 12. april 1848.
Disse erklæringer eller skrivelser af 11. og 12. april 1848 har været kendt i det danske Krigsministerium, hvor den danske konge citeres for - her i dansk oversættelse af kongens på tysk formulerede budskab - "til det yderste at ville forsvare vort hertugdømme Slesvig", underskrevet Frederik Rex 12. april 1848, Flensborg3).

Slaget ved Slesvig 23. april 1848

Herefter nåede den prøjsiske general F. Wrangel frem til krigshandlingerne, og i slaget ved Slesvig, tæt på Dannevirke, slog og trængte hans tropper 23. april 1848 den danske hær tilbage.
Danskerne stod med ca. 12.000 mand over for, hvad der kunne være blevet en næsten overvældende overmagt med Insurgenternes (oprørernes) ca. 9.000 mand, prøjsernes ca. 12.000 mand og Forbunds-Divisionens ca. 10.000 mand. Forbunds-Divisionen nåede ikke frem, og prøjserne under von Bonin deltog kun delvist. Tuxen anslår, at danskerne 23. april kom til at stå over for ca. 17.000 mand, formodentlig færre. Der var på dansk side 816 faldne, sårede og tilfangetagne, "de fjendtlige Tropper" tilsvarende 461.4) 
Slaget ved Slesvig rapporteredes grundigt i danske avisartikler. Dagen efter slaget rapporteredes der af en "Officier af 5te Dragon-Regiment, dateret 2. Paaskedag" - som var mandag 24. april - at "vi havde med en dobbelt overlegen Fjende at gjøre ...", at prøjserne talte 20-25.000 mand. I samme avis bliver det 30. april 1848 anslået, at der var "12.000 danske mod 30.000 Preussere". Og videre hed det, at "General Wrangel Søndag Aften tog hovedkvarter i Slesvig, (hans næstkommanderende) General Bonin ved Dannevirke og Husby" - Von Bonin var åbenbart i april-dagene 1848 blevet forfremmet fra oberst til general.
Som det fremgår, så underdrev den danske presse ikke modstandernes talmæssige styrke. Og de danske tab var betydeligt større end de slesvig-holstenske og forbundstroppernes.
Slaget ved Slesvig var således en advarsel om den slesvig-holstenske og prøjsiske styrke. General Wrangel rykkede frem til Flensborg og Sønderborg, hvor de danske styrker befandt sig på Als uden at udgøre nogen trussel over for forbundshæren.
Det var hovedsageligt bønder, der måtte trække i trøjen 1848.

General Wrangel går ind i Nørrejylland 1848

2. maj 1848 krydsede Wrangel Kongeåen og gik dermed fra Slesvig ind i Nørrejylland. Indmarchen i kongeriget Danmark indledte Wrangel med et opråb, dateret Christiansfeldt 1. maj 1848, hvor han manede til ro og til at affinde sig med, at hans tropper skulle have forsyninger. Allerede 11. maj 1848 hed det i Morgenposten om de udskrevne rekvisitioner i Vejle, at de omfattede "18.400 Pd. Brød, 9.200 Pd. Kjød, 2.300 Pd. Ris, 1.150 Pd. Smør ...", tobak, brændevin, vin, sukker og cigarer. Man formodede, at så store mængder også skulle "oplægges i Magasiner eller sendes til det slesvigske."
Herefter bevægede Wrangel og hans tropper sig op gennem Jylland, hvor Fredericia og Kolding uden modstand blev besat de følgende dage i maj.
 
slesvig-holstenerne, Insurgenterne fulgte efter de prøjsiske tropper og sendte enheder helt op til Aarhus, men de slog sig primært ned i trekantområdet Fredericia, Vejle, Kolding.
Der kan ikke herske tvivl om, at de fjendtlige troppers besættelse og krav til den stedlige befolkning har betydet et mærkbart indslag i dagligdagen. - Wrangel udsendte 1. maj sit varsel om, der ville blive pålagt "Jyderne" rekvisitioner og efterfølgende i en proklamation af 18. maj 1848, at han og hans tropper ville tage selv, hvis man ikke frivilligt afleverede det fornødne til hans besættelsestropper.
Om konsekvenserne hed det i Fædrelandet 21. maj 1848, at ”i hele Landet mellem Vejle, Fredericia og Kolding er snart alt Forraad paa Levnedsmidler udtømt, og hvad værre er, Vintersæden nedtrædes, og Vaarsæden har ikke kunnet blive lagt, da Bønderne stedse ere i Kjørselsreqvisitioner.”
Det fremgår af de samtidige aviser, f. eks. også Fædrelandet 21. maj 1848, at Wrangel selv måtte inddrive de "Rekvisitioner", han fandt nødvendige for at hans og de slesvig-holstenske troppers behov kunne blive dækket.
Iflg. A. Liljefalk5) var det Wrangels og Bonins strategi at udpine den i trekantområdet besatte del af Nørrejylland, ikke blot med krav på fødemidler, men også "Heste, Linned, Klæde og Læder."
Uanset hvad rekvisitionerne affødte af reaktioner, må man nok konstatere, at besættelseshæren i lighed med den danske hær skulle have forsyninger, som meget naturligt medførte gnidninger i forhold til dem, der skulle levere dem. Den samlede sum af reaktioner i pressen og de observerede erindringer varierer fra en opfattelse af tyvagtig grådighed til forståelse for behovene. Krydret med forskellige opfattelser af nationale og særlige kendtræk hos østrigere, prøjsere, insurgenterne m. fl., som kan betragtes som en jævnt og alment forekommende blanding af personlige fordomme og faktuelle konstateringer. Jo mere fremmedartet, jo værre velsagtens.
I den satiriske avis Corsaren (1840-1855, som også karikerede Søren Aa. Kierkegaard et par år forinden) fremstilles general H. F. E. G. von Wrangel og hans danske modpart general H. C. F. Hedemann således 7. juli 1848. 
"G. Wrangel. Aa, højtærede! hvorfor vilde De ikke blive herovre; vi skulde nok have moret os! Kom lidt herover igjen. F. Hedemann. De er altfor artig; nei kom De hellere herover, højtærede! her er saadan en deilig Plads; aa, hvad! kom! De vil ikke fortryde det, Deres Exellence!
Lokalt har man næppe, hverken i Kolding eller de omkringliggende landområder haft adgang til eller interesse for Corsarens harcelering over krigsbegivenhederne i 1848, og da slet ikke i forhold til de rekvisitioner, man især i området op til Kongeåen måtte affinde sig med.
På den anden side, så blev H. C. F. Hedemann som et resultat marts oprøret i 1848 af krigsminister Tscherning som nyudnævnt oberst nu udtaget som overkommandant for armekorpset ved Kolding, fremgår det af avismeddelelser 30. marts 1848, hvorfra han som generalmajor, med hovedkvarter i Kolding 31. marts kunne udsende en proklamation imod de slesvig-holstenske oprørere. Om Hedemann så nåede at blive særligt kendt i Kolding området er nok tvivlsomt, idet han af Krigsminister Tscherning 16. juni som øverstkommanderende blev udskiftet med general Krogh iflg. samtidige avisforlydender i august 18486).
Erindringsmaterielet til disse begivenheder er sparsomt. Forbavsende nok kan der fra de omkringliggende lokalområder findes enkelte, fragmenterede udsagn. Men det er langt fra tilstrækkeligt til at få et nogenlunde bredt indblik i lokalbefolkningens oplevelse af situationen.
De samtidige aviser har kun antydningsvis andet end beretninger om stedfundne træfninger, der til gengæld ofte er temmeligt indgående behandlet.

Rusland griber ind, fællesregeringen i hertugdømmerne

Prøjsens og Wrangels militære aktiviteter i Jylland blev på foranledning af Rusland tvunget til ophør fra 25. maj 1848, og besættelsestropperne vendte tilbage til hertugdømmerne og Prøjsen. Hertugdømmet Slesvig gik op til Kongeåen, og her forblev der i 1849 konstaterbare tyske aftryk i dagligdagen.
Den efterfølgende Malmökonvention 26. august 1848 bestemte, at hertugdømmerne skulle rømmes for danske og tyske tropper, og at der skulle være en dansk-prøjsisk akcepteret Fællesregering for Slesvig og Holsten til afløsning af Den provisoriske slesvig-holstenske Oprørsregering. Altså slet og ret en proklamering af en dansk helstat, som hverken de nationalliberale eller slesvig-holstenerne brød sig om - med hver deres synsvinkel som begrundelse.
Denne Fællesregering fik sæde på Gottorp Slot, og kaldes også Gottorp regeringen.
Det blev dog kun en stakket frist i konflikten. 
Den slesvig-holstenske Fællesregering på Gottorp Slot, som afløste den provisoriske slesvig-holstenske regering.
Som illustration af et dansk synspunktFællesregeringen for Slesvig og Holsten, iklædt titlen Den danske Styrelse i Slesvig fra 1850-1864, et historisk Grundris v. Dr. Alex Thorsøe:
"Den provisoriske slesvig-holstenske Oprørsregering havde behersket Slesvig fra Foraaret 1848 til Oktober samme Aar. Efter dens Tilbagetræden indsattes paa Gottorp i Overensstemmelse med Vaabenstilstandskonventionen i Malmø en Fællesregering for Slesvig og Holsten, bestaaende af fem Mænd. Denne Regering, der kun skulde være en Bestyrelseskommission, som forvaltede Hertugdømmerne i den lovlige Herskers Navn, optraadte straks som en souveræn Myndighed, hvis Stræben gik ud paa Grundlæggelsen af en selvstændig Stat Slesvig-Holsten. Den satte den slesvig-holstenske Statsgrundlov i Kraft, kundgjorde Loven om Valg til den tydske Nationalforsamling, opretholdt Forbudet mod det danske Flag, lod Hertugdømmernes Handelsskibe føre et særskilt Flag og tilsidesatte Bestemmelserne om de militære Garnisoner."
 
Eller helt kort - ønsket, håbet om Danmark til Ejderen var uforenligt med en slesvig-holstensk forbundsstat i Det Tyske Forbund. Og de uforenlige ønsker blev hverken forligt eller søgt tilgodeset med den kun kort - fra 26. august 1848 indtil 3. april 1849 siddende Fællesregering.

Våbenhvile og oprustning, general E. von Bonin går ind i Nørrejylland 1849

Med den usikre våbenhvile og uden afgørelse af stridspunkterne mellem de slesvig-holstenske og de dansk-nationalliberale blev der i Danmark gjort foranstaltninger til at forbedre den danske militære kunnen, og der blev indført almindelig værnepligt 12. febr. 1849.
Den almindelige værnepligt blev i første omgang indført ved en midlertidig anordning i september 1848, da der i forbindelse med Treårskrigen var opstået behov for en større militær styrke.
De slesvig-holstenske styrker stod med våbenhvilens endeligt 3. april 1849 med nok en prøjsisk general, E. von Bonin som øverstkommanderende, idet Bonin med Malmøkonventionen 26. aug. 1848 overtog general Wrangels position som øverstkommanderende for de slesvig-holstenske styrker. Før E. von Bonin blev udnævnt til øverstkommanderende generalmajor, var han oberst med Wrangel som øverstkommanderende.
Friedrich Heinrich Ernst Graf (greve, titel som del af navnet) von Wrangel (1784-1877). Generalmajor. Og afløseren som generalmajor efter Malmö-konventionen, E. von Bonin (1793-1865), også krigsminister 1852-54 og 1858-59. Se Dansk Militærhistorie. Begge prøjsiske junkere.

Orkanens øje fra april 1849 til juli 1850

Som prøjsisk øverstkommanderende rykkede Generalmajor von Bonin efter våbenhvilens ophør 2. april 1849 op gennem Nordslesvig og fortsatte sin fremrykning til Nørrejylland.
9. april 1849 meddeler Kongelig Privilegeret Aarhus Stiftstidende, at Bonins næstkommanderende, Oberstløjtnant Zastrow rykkede ind i Haderslev med sin generalstab, og at general Bonin ventedes efterfølgende samme dag.
I avisen Dannevirke hedder det, at danske tropper 11. april havde forskanset sig i og omkring Kolding, medens man afventede general Bonins udspil fra Haderslev. Senere fik Bonin hovedkvarter i Vonsild.
Herefter gik de tyske og slesvig-holstenske styrker mod Kolding, der blev besat 20. april, medens de danske tropper trak sig tilbage og forberedte et modangreb 23. april.
Efter de her indledte forsøg på generobring i og omkring Kolding slog de danske styrker d. 6. juli 1849 den tysk, slesvig-holstenske hær i slaget ved Fredericia.
Herefter blev en præliminær fred indgået, stadfæstet med en fredstraktat mellem Danmark og Prøjsen, Det Tyske Forbund, 2. juli 1850. Men kort efter brød kampene igen ud, da slesvig-holstenerne ikke havde opgivet kampen for et af Danmark uafhængigt Slesvig-Holsten.
Slesvig-holstenerne led i slaget ved Isted 25. juli 1850 et stort nederlag.
Krigen sluttede først endeligt i januar 1851 med de stormagtsindgreb, som gjorde borgerkrigens resultater til parenteser.
Helstaten var stadig en realitet, og med Londontraktaten af 8. maj 1852, som udelukkede, at Danmark nogensinde kunne integrere Slesvig i det danske kongerige, var fundamentet lagt for, at de Nationalliberales ønske om et Danmark med Slesvig til Ejderen skulle udløse den krig i 1864, hvor Kongeåen blev Danmarks grænse til det, der under Prøjsens og Bismarcks lederskab fra 1871 blev til Det Tyske Kejserrige.

Kampene omring Kolding og Ejstrup 20. - 23. april 1849

Parolen, som soldaterne gik i kamp mod "slesvig-holstenerne" med iflg. A. Liljefalk.
Den nyudnævnte øverstkommanderende von Bonins hurtige fremrykning efter våbenhvilens ophør 2. april 1849 blev i aktionerne i området omkring Kolding og befæstningsbyen Fredericia en demonstration af effektiv strategisk planlægning, der i første omgang udmanøvrerede den danske modstander.
Planlægning og udførelse af kampene.
Ud over det dokumentariske materiale, der kan søges i Rigsarkivet, er der til kortlægning af de militære operationer omkring Kolding i april-dagene 1849 benyttet fremstillende materiale så tæt på begivenhederne som muligt og med adgang til Krigsministeriets oplysninger.
Generalstaben slutter sin 2den Del 2. april 1849, og har derfor intet om begivenhederne i og omkring Kolding. Eller for den sags skyld om kampene ved Fredericia 6. juli.
Det har derimod A. D. Cohen, De faldnes Minde, 18517).
Denne fremstilling fra 1851 er det nærmeste, man kommer det samtidige, bortset fra de samtidige avisberetninger. A. D. Cohen har dog ikke nogen militærfaglig kompetence, og kan i kampbeskrivelserne kort karakteriseres som en ukritisk, forherligende fremstilling af den danske krigsførelse.
Militærfaglig kompetence er der derimod i oberstløjtnant Tuxens og A. Liljefalks respektive fremstillinger, begge udgivet 1888. De har begge haft et nøje kendskab til Generalstabens udgivelser fra 1867, 1873 og 1880 om de slesvigske krige. Og man kan muligvis formode, at de begge bevidst har gjort deres respektive fremstillinger af netop kampene omkring Kolding ganske detaljerede i betragtning af Generalstabens tavshed om 1849 i tiden efter 2. april.
Angrebet på Kolding 20. april 1849
Kolding ved borgerkrigens udbrud marts 1848. Man kan forestille sig byen, som den så ud den gang ud fra Martinus Christian Wesseltoft Rørbye, Soldater ved forskansningen ved Sønderbro. Eller samme kunstner, motiv fra Søndergade. Iflg. Kolding Stadsarkiv er begge malerier fra 1848.
General Prittwitz havde 2. april med det prøjsiske garde-infanteri hovedkvarter i Flensborg, general Bonin havde med de slesvig-holstenske styrker et mere fremskudt hovedkvarter i Aabenraa.
De tyske tropper udgjorde ca. 46.700 mand med 8.750 heste, de danske styrker ca. 41.000 mand med 6.000 heste.
På dansk side bestod korpset under General Rye af "5. Infanteri Brigade, 1. og 2. Kavaleri Brigade, 2. og 6. Batteri, et Espingolbatteri og en Ingenieur- afdeling", som det blev besluttet skulle operere i Nørrejylland, medens hele den øvrige hærstyrke skulle samles på Als, hvor denne del af de danske styrker skulle have en udelukkende defensiv funktion.
Rye trak sine tropper væk fra stillingerne på Als fra d. 6. april, hvor han trak sig op nord for den jyske Kongeå-grænse med "Forposter langs Kolding- og Vester Nebel Aa."8)
General Bülow blev 15. april udnævnt til overgeneral for de danske styrker som afløser for general G. C. von Krogh efter konflikter mellem ham, Krigsministeriet og krigsministeren måske især.
Ud over den tids vanlige politiske indblanding i det militærstrategiske fik Krogh også skylden for det katastrofale forløb af slaget ved Eckernförde 5. april 1849, hvor Danmark mistede et linieskib og en fregat.
Det slesvig-holstenske korps fulgte langsomt efter den danske oprykning i Nørrejylland, og var 15. april placeret omkring Haderslev og Christiansfeldt. Iflg. Dannevirkes beskrivelse 20. og 23. april 1849 havde general Bonin sit hovedkvarter på Vonsild Kro under kampene omkring Kolding.
Oprørsstyrkerne, Insurgenerne under Bonin angreb 20. april danske forposter ved Kolding, og de satte sig her "i Besiddelse af den sydlige Forstad indtil Broen ..." Rye havde ved dette angreb trukket "sit Korps bag Almind Dalen."9)
A. D. Cohen har en temmeligt glorificerende fremstilling af begivenhederne 20. april - at "Kolding var besat af Forposterne af Generalmajor von Ryes Corps, der efter tapper Modstand ..." trak sig tilbage til "Almindedalen", hvorefter fjenden "occuperede" byen10).
20. april angrebet resulterede i, at de slesvig-holstenske styrker herefter kunne placere sig med "Avantgarden i Kolding; 1. Brigade i Vonsild og Dalby; 2. Brigade i Ødis og Skanderup; Reserve-Artilleriet i Christiansfeldt".11)
Slesvig-holstenernes vellykkede angreb på Kolding 20. april skal ses som en konsekvens af overgeneral Biilows opfattelse af situationen op til det slesvig-holstenske angreb på Kolding 20. april, hvor Bülow mente - ud over at ville holde den defensive position på Als - at "Styrken paa Fyen (d.v.s. Moltkes brigader) burde overføres til Jylland især af Hensyn til Fredericias Dækning, og at General Ryes Korps, der ansaas for meget eksponeret, burde støttes ved, at 3. og 4. Brigade (placeret i Middelfart) rykkede frem og tog Stilling bag Kolding Aa med Ryes Korps paa højre Fløj."
 
Men her gik det så temmelig galt med et af planlægningens centrale punkter, nemlig tilførslen af kampstyrker.
Liljefalk anfører, at "inden 3. og 4. Brigade vare overførte til Jylland, kom ..." angrebet d. 20. April, hvor den slesvig-holstenske avantgarde satte sig i besiddelse af "den sydlige Forstad indtil Broen".
Det slesvig-holstenske angreb på Kolding d. 20. april er også beskrevet af en tysk, formentlig militær iagttager, placeret i Skanderup, som bliver refereret i Dannevirke 26. april 1848.
"I dag d. 20. April er Kolding taget af Avantgarden under Oberst v. Zastrov's Befaling. Fægtningen foran og i Kolding har varet 2 til 3 Timer; ... Efterat Skandserne ved Byens Indgang vare tagne, fandt vore Tropper (oprørerne) en temmelig lang Modstand i Byens Gader, som tildeels vare barrikaderede; ogsaa fra Husene blev der fyret, og flere af Vore saaredes ...
Efterat dette var skeet paa høire Fløi, rykkede ogsaa den venstre frem imod Middag uden at støde paa Fjenden, og besatte Landsbyerne i det søndre Jylland. Vore Forposter staae nu nordenfor Kolding, over Lunderskov og Dollerup til Nagbøl. Fjenden skal have trukken sig tilbage til Fredericia."
Om angrebet på Kolding 20. april hedder det videre i den samtidige presse, nu med dansk synsvinkel, her i Fyens Stifts Kongelige ene Privilegerede Adresse og Politiske Avis 21. april 1848, at man havde forventet det fjendtlige angreb dagen før, d. 19. april, men "det paafulgte først i Morges (20. april), da største Deel af vore Tropper havde trukket sig ud af Byen ... (hvor) der tales om en saaret Indvaaner ..."
Hvis denne iagttagelse i den samtidige avisdækning er korrekt, så har der ud over, at 3. og 4. Brigade ikke nåede frem til kamphandlingerne også været en fejlvurdering dagen før, hvor angrebet var ventet, som medførte manglende kampforventning og - velsagtens - kampparathed d. 20. april.
Der var desuden avisforlydender om, at "Gjæstgivergaarden i Kolding under Insurgenternes (oprørernes) Angreb d. 20. ... (er) lagt i Aske og flere Indvaanere dræbte og saarede."
Disse mere dramatiserede presseforlydender kan man formentlig se bort fra. Det fremgår af undersøgte registreringer i kirkebøgerne, at der ikke er konstaterbare dødsfald blandt beboerne i hverken Kolding by eller Skanderup Sogn som et resultat af hverken kampene d. 20. eller d. 23. april.
 
 
I A. Liljefalks fremstilling startes der med en temmelig nøje beskrivelse af de slesvig-holstenske militære formationer under ledelse af general Bonin og oberst Zastrow.
Oberst Zastrow (den prøjsiske general Bonins næstkommanderende) var kommandør for "Insurgenterne" (oprørerne), som de slesvig-holstenske oprørsstyrker kaldtes. Zastrow handlede iflg. Liljefalk ud fra, at general E. Bonin gerne så Kolding erobret, som general Wrangel jo også havde gjort det året før.
Over for de strategisk stærke slesvig-holstenske dispositioner besluttede den danske forpostkommandør F. L. Faber kun at bruge et enkelt kompagni til forsvar af byen Kolding, hvilket A. Liljefalk giver udtryk for ikke var så fornuftigt. Hvad vel så også må opfattes som en ikke direkte formuleret kritik af general Ryes, overgeneral Bülows m. fl. dispositioner i kamphandlingerne.
Liljefalk har muligvis en pointe i sin kritik, men det fremgår af den samtidige presse og de officielle meddelelser herfra, at man i forsvaret af Kolding ikke skulle "indlade sig paa noget haardnakket Forsvar" af Kolding og omegn.
Om det er Rye, Bülow, andre eller et samråd i den militære ledelse, der forud for slagmarkens realiteter har truffet centrale og fejlslagne beslutninger om forsvaret af Kolding, er det ikke muligt at vurdere på det foreliggende kildegrundlag, men det fremgår tydeligt, at de danske dispositioner var aflæst af forbundsstyrkerne, og at der var planlægningsfejl i styrkeforsyningen.
Der blev som konsekvens af de trufne beslutninger kun "Jægere af Kompagniet Caroc og 4 Espingoler (forlademaskingeværer) tilbage under løjtnant Schows ledelse, som skulle kæmpe mod "hele Zastrows Brigade."
Den spagfærdige danske modstand over for de tyske angreb beskrives lidt nøjere i Dannevirke med brug af tyske avisers efterretninger om kampene 20. april 1849 i Kolding.
Først med en efterretning fra en meddeler, placeret i Skanderup, at oberst v. Zastrov har indtaget Kolding fra "Skandserne ved Byens Indgang", velsagtens mod syd, mod Vonsild. Herefter var der "en temmelig lang Modstand i Byens Gader..." Og man forfulgte de flygtende danskere "omtrent en Miil nordfor Kolding."
Der blev taget en del fanger i byens huse, og herefter rykkede man ud og "besatte Landsbyerne i det søndre Jylland", hvilket betød, at "Vore Forposter staae nu norden for Kolding, over Lunderskov og Dollerup til Nagbøl. Fjenden (danskerne) skal have trukken sig tilbage til Fredericia."
Ud over den spagfærdige danske modstand i Kolding bemærkes det her, at oprørsstyrkerne ved 20. april angrebet også besatte landsbyerne mod syd i Skanderup Sogn.
Videre hedder det ud fra de tyske avisefterretninger i Dannevirke som supplerende korrektiv til det i det foregående anførte, at "i andre mindre maadeholdne Beretninger fortælles , at Tydskerne først have taget Skandserne", som danskerne refereres at være gode til at bygge, hvorefter man havde "slaaet Kolding Porte ind … uden Artilleri, erobret Byen og derpaa i Stormskritt, syngende ”Schleswig-Holstein" , marscheret gjennem Gaderne." En mere overmodig og tysk-forherligende version iflg. Dannevirke.
Det refereres videre, at man (tyskerne) havde taget 16 danske Jægere til fange i Kolding, og at de var blevet anbragt "i Haderslev Latinskoles Locale."
Endelig hedder det i reportagen med de tyske aviser som kilde, at danskerne havde "fegtet tappert ... men at de af ubegribelige Grunde pludselig gik tilbage og forsvandt."
De tilfangetagne 16 "Jægere" må formentlig have været de temmeligt fåtallige fra Kompagniet Caroc, som Iflg. Dannevirke så blev taget til fange og indespærret på Haderslev Latinskole.
Det skal også i avisreportagen bemærkes, at de tappert kæmpende danskere "af ubegribelige Grunde" pludselig gik tilbage og forsvandt.
Vel nok en bekræftelse på, at forsvaret af Kolding d. 20. april havde været alt for fåtalligt.
Espingolen var et forlademaskingevær, som opfindsomme danske militærfolk opfandt i første halvdel af 1800-tallet.
Udstillet på Tøjmuseet København.
De slesvig-holstenske styrkers vellykkede angreb på Kolding 20. april skete således uden nævneværdig modstand, men dog med kampe, skudvekslinger og sårede soldater i Kolding by.
Det herefter besatte område meddeles at være posteringer nord for Kolding, desuden mod syd og vest over Lunderskov, Dollerup og Nagbøl.
Den slesvig-holstenske 2. Brigade blev med 20. april angrebet placeret i Skanderup og i Ødis.
En meddelelse om de danske styrkers tilbagetrækning til Fredericia efter "Insurgenternes" angreb på og forskansning i Kolding 20. april er nok snarest udtryk for, at generalmajor Ryes tropper havde trukket sig tilbage til Almind-området som anført af Tuxen, muligvis også med afdelinger til Fredericia.
Under de efterfølgende kampe omkring Kolding blev en slesvig-holstensk Brigade "skudt frem til Hjarup og Skanderup tæt syd for Gjelballeskoven." Der må her være tale om den af Tuxen12) og i Dannevirke omtalte 2. brigade i Skanderup og Ødis.
Det var en ubehagelig overraskelse for de kommanderende danske generaler Rye og Bülow, at de slesvig-holstenske styrker så hurtigt i forbindelse med angrebet d. 20. april var blevet samlet omkring Kolding, hurtigere end det havde været muligt at få de danske styrker rykket hertil. 
Hos Liljefalk hedder det om det videre forløb, at "den Kamp, som vore Tropper nu gaa i Møde, og som vi kender under Benævnelsen "Slaget ved Kolding", bestaar af to Fægtninger ..." som blev ført uafhængigt af hinanden, nemlig slaget om Kolding (d. 23. april) og slaget om Ejstrup (Egstrup hedder det konsekvent hos Liljefalk).
Strategien var at binde store slesvig-holstenske styrker i Kolding og aflede fjendens "Opmærksomhed fra Overgangen ved Egstrup"13).
 
Forsøget på at tilbage erobre Kolding 22. - 23. april 1849
Generalmajor Bülow og overkommandoen planlagde efter de indledende slesvig-holstenske angreb 20. april at tilbageerobre Kolding, og ville hertil benytte yderligere kampklare tropper, placeret bl.a. på Fyn, som dog blev fortsat forsinket i forhold til den planlagte dag, 22. april, hvilket gav slesvig-holstenerne mulighed for at trække store styrker frem til det angreb, de vidste ville komme, og de fik indrettet en militært stærk stilling i og omkring Kolding by i forlængelse af dispositionerne 20. april.
Iflg. Tuxens fremstilling formodede "Overkommandoen, at kun Insurgenternes Avantgarde-Brigade stod ved Kolding, men at deres Hovedstyrke endnu stod ved Haderslev."
Man skønnede derfor "Forholdene gunstige til en offensiv Bevægelse", hvor "Planen var med 3. og 4. Brigade at føre et overraskende Angreb mod Fjendens Avantgarde i Kolding samtidig med, at General Ryes Korps havde den Opgave foruden at dække Bevægelsen mod muligt Vest paa detacherede fjendtlige Tropper, (og) at sende en mindre Styrke, navnlig Kavalleri, over Egstrup og Seest frem mod Fjendens Retrætelinie."
Denne plan blev fastholdt, selv da Overkommandoen blev klar over, at det var hele den slesvig-holstenske Hær, der stod ved Kolding , og "... ihvorvel General Rye sendte Melding om, at paa Grund af manglende Bromateriel vilde hans Fremrykning blive forsinket ...
Kampen forløb uheldigt for os, dels fordi de forskellige Kolonner ikke rykkede frem til befalet Tid, dels fordi vor Fremrykning tidligt bemærkedes af Fjenden, som derved fik Tid til at træffe sine Dispositioner..."
Ved kamphandlingerne 23. april deltog fra dansk side iflg. Tuxen "3. og 4. Brigade og Ryes Korps, c. 20.000 Mand ..." over for "paa fjendtlig Side ... c. 14.000 Mand."
Der var således et dansk mandskabsmæssigt overtal, som var etableret gennem dispositionerne for de danske styrkers fordeling i tiden fra 28. marts til 2. april 1849.14)
Iflg. A. D. Cohens fremstilling skulle Rye d. 23. rykke "frem imod Eistrup og Paaby ... 3die og 4de Brigade ... " skulle fra Bramdrup og Bjert angribe omkring "Snoghøj-Chausseen".
Generalmajor Moltke angreb ved Kolding, trængte ind i Byen, "... og Kolding blev rømmet af Fjenden og besat af ... 3die og 4de Brigade ... Generalmajor v. Rye kastede Fjenden ud af Eistrup og over Aaen"15).
Uanset A. D. Cohens vist nok kontrafaktiske - under alle omstændigheder misvisende - beskrivelse kom Rye alligevel i vanskeligheder og bad om forstærkning fra styrkerne omkring Kolding i stedet for, at han som planlagt skulle komme disse til hjælp.
Generalmajor Bülow besluttede derfor at "tiltræde Tibagemarchen ... langsom og i fuldkommen Orden, og uden at Fjenden vovede at forfølge...", som det hedder i A. D. Cohens beskrivelse.
 
På trods af den af A. D. Cohen noget forherligende beskrivelse af de danske troppers indsats, kan det ikke bortforklares, at kampene i og omkring Kolding var tabt. Og det var sket på trods af det danske overtal i soldater.
Det punkt i planlægningen, der forudsatte, at den slesvig-holstenske hovedstyrke stadig stod omkring Haderslev var blevet gjort til skamme, og kan muligvis være en del af forklaringen på den på trods af planlægning og mandskabsmæssigt overtal tabte kamp.
 
Og at det fortsat gik helt galt fremgår ikke mindst af A. Liljefalks fremstilling, der her er fokuseret omkring Ryes position ved Kolding Aa, den indledende del af slaget ved Ejstrup.
Forskellige dispositioner fik "General Bonin til at befale en delvis Omdislocation ... i Ødis, ... Afmarch til et Cantonnement (midlertidig militær forlægning) i Hjarup og Skanderup ... tilvejebringelse af en Colonnevej mellem Skanderup og Gjelballe, Nord for hvilket sidste Sted Corpset skulde overtage Forposttjenesten til henimod Vrannerup...
Slaget, der udkæmpedes paa Skanderup Sogns Grund i Gelballe Skov var mod den 2den slesvig-holstenske Brigade." Den slesvig-holstenske brigade, som iflg. Tuxen var placeret i Ødis og Skanderup.
Hvor iflg. Tuxen "den slesvig-holstenske Avantgarde (havde) besat ... Kolding og nærmeste Omegn", så beordredes deres 2. brigade nu til "at gaa frem mod Seest, men afgive en Batalion til Gjelballe..." Seest og Gelballe var således dækket af den slesvig-holstenske 2. brigade.
Området omkring Kolding blev dækket af den slesvig-holstenske "1. Brigade (,der) fik Ordre til at koncentrere sig mellem Seest og Kolding for i fornødent Fald at kunne anvendes enten imod Kolding eller imod Vest", hvor jo Rye befandt sig i Gelballe området.
De slesvig-holstenske styrker skulle have været i overtal over for de danske soldater iflg. Liljefalk, der især nævner som undertallige "Skytter af Jægerkompagniet". Disse havde som refereret under kampene 20. april også deltaget i de her stedfundne, indledende kampe, og en del af dem, 16 sad i fangenskab i Haderslev iflg. avisernes dækning af begivenhederne.
I beskrivelsen af det danske "undertal" må det erindres, at der iflg. Tuxen, 1. del, s. 50 var et dansk overtal på 20.000 mod slesvig-holstenernes 14.000 mand. "Undertallet" har således været strategisk bestemt, og noget kunne tyde på en mere effektiv udnyttelse af de tilgængelige ressourcer hos slesvig-holstenerne, end den danske modpart kunne præstere.
Iflg. Tuxens fremstilling så de gik danske styrker med deres 3. Brigade fra Nørre Bjert ad Kolding Chausseen, hvor de indvikledes i "en alvorlig Kamp om Forskansningerne umiddelbart nord for Kolding ..."
Den danske 4. Brigade "trænge frem mod Kolding Aa og Havn ..." og rykkede fra nord ind i byen, hvor "det kom til en hidsig Kamp med Insurgenterne, som dog til Slutning fordreves fra Byen, da nemlig hele 4. Brigade ... efterhaanden var dirigeret ind i Kolding."
Samtidig trængte flere danske afdelinger ind i den østlige del af Kolding mod Kolding Aa, hvor "forbindelsen mellem Brigaderne tilvejebragtes ved Slottet." Altså fra Koldinghus.
Men der var også slesvig-holstensk artilleribeskydning fra ''Bakkerne syd for Bven ... (som) skød den sydlige Del af Byen i Brand."
Medens der stadig stod danske enheder i Kolding standsede "General Biilow her Operationerne, eftersom han ansaa en Fremrykning mod Batterierne syd for Kolding for betænkelig..." Og den med "Længsel imødesete Hjælp fra General Rye ... udeblev ..."16)
Slaget ved Ejstrup fortsat - Ryes tropper i problemer.
Og det gjorde den af gode grunde, da Rye stod ved Kolding Aa ved Ejstrup, hvor "nogle af hans Tropper havde besat Vrannerup Hovgaard og By og drevet Fjenden tilbage til Højderne vest for Seest Mølleaa ... Men Ankomsten af et Par Baterier af 2. slesvig-holstenske Brigade, der til Understøttelse for Forposterne ved Vrannerup var sat i Marche fra Hjarup mod Gjelballe, hindrede ham heri.
Det blev nødvendigt ikke alene at opgive enhver Tanke om Fremrykning mod Seest, men endog at anvende alle disponible Kræfter til at holde Stand mod dette Angreb, ja Kl. 11 Formiddag rnaatte Rye istedetfor at række Hovedkorpset en hjælpende Haand indlede Tilbagetog og endda anmode om et Par Batterier til Assistance ved Egstrup (som Liljefalk kalder Ejstrup)."
I Liljefalks fremstilling af Ryes problemer ved Ejstrup hedder det videre, at "8 friske slesvig-holstenske Kompagnier brød ... frem mod vore i Skoven spredte Skytter af Jægerkompagniet ... Stødet ramte særligt Jægerne, og under en livlig Skydefægtning blev de trængt ud af Skoven. De fjendtlige Støttetropper standsede i Skovbrynet, medens Kæden fulgte efter vore vigende Skytter ud paa Marken, frem imod Vrannerup Hovgaard."
Og videre hedder det hos Liljefalk, at et andet Batteri under Løjtnant Krenski var gået til Rollesmølle, hvorfra to kompagnier blev kaldt tilbage, da kampene omkring Vrannerup spidsede til.
Danskerne forsvarede sig iflg. Liljefalk "meget haardnakket bag Hegnene, og Fæstningen blev staaende ... (men) da Major Wilster (chef for det danske jægerkorps) hørte den stærke Skydning fra Skoven, var han straks klar over, at Fremrykningen mod Seest ikke kunde fortsættes, og efter Samraad med Stabschefen, Major Steinmann, sendte han derfor sit Reservekompagni til Hjælp for vore ved Vrannerup Hovgaard kæmpende Tropper....
Kampen paa Markerne inellem Vrannerup og Gjelballe Skov var haard, især omkring selve Vrannerup Hovgaard. Alt, hvad vi endnu kunde raade over af Fodfolk, blev ført i Ilden, og der blev kæmpet baade med Tapperhed og Forbitrelse paa begge Sider...
Rye havde imidlertid opgivet ethvert Haab om at kunne udrette noget, og da han stadig var i Uvished om, hvad der muligt gemtes bag Skoven, besluttede han at gaa Nord for Aaen, medens det endnu var Tid ... 1 Officer, 2 Underofficerer og 21 menige var faldne, 2 Officerer, 2 Underofficerer og 63 menige saarede, ialt 3 Officerer, 4 Underofficerer og 84 menige."
Og afsluttende om de samlede tab ved slaget ved Ejstrup, hedder det hos A. Liljefalk:
 
"Hele vort Tab i Kampen omkring Vrannerup udgjorde 12 Oficerer, 6 Underofficerer og 170 menige. Et ikke ringe Offer i en Kamp, som ingen Fordel bragte.
Aarsagen til dette ringe Held var fortrinsvis den, at Angrebsplanen var lagt uden Kendskab til Fjendens Styrke og dennes Fordeling. Rye kunde dog have bødet herpaa ved at lade i det mindste en Del af sit forholdsvis stærke Rytteri gaa over Aaen Vest for Rollesmølle og saaledes naa frem Syd for den skjulende Gjelballe Skov for at se, hvad der foregik der."
 
Danskernes problemer i kampene i og omkring Kolding illustreres i følgende telegrammer til Hovedkvarteret fra general Rye 23. april kl. 11 og kl. 12½. Alt citeret efter A. Liljefalk17, hvor det i foredragsudgaven anføres, at Kampen om selve Vrannerup Hovgaard var den heftigste.
Hvad der især foruroligede general Rye, var "den stadige Frembryden af friske fjendtlige Afdelinger, gennem Gjelballe Skov, uden at det var ham muligt at komme til Kundskab om, hvor mange der endnu var bag Skoven."
Rye afsendte derfor Kl. 11 følgende Melding til General Biilow:
"KAMPEN VED EGSTRUP OG VRANNERUP
„Fjenden trænger stærkt paa. Mine Batailloner er for en Del opløste. Stillingen vil vanskeligt kunne holdes uden et Par Batailloners Assistance ved Egstrup.
Afdelingen ved Rolsmølle trænger ogsaa.
Egstrup, den 23. April, Kl. 11 Formd.
Olaf Rye."
Og videre 1½ time senere:
„Da jeg befrygtede i Uorden at blive trængt tilbage, har jeg ladet de halvt opløste Batailloner gaae langsomt tilbage;
Vrannerup Hovgaard bliver imidlertid besat, fjenden begynder at trænge frem over Vadestedet ligefor Kirken, og jeg har Intet at sætte derimod.
Artilleriet og lste Jægercorps er det eneste, der holder Fjenden.
Mellem Egstrup og Harte Kirke, den 23 April Kl. 12½ Efterm. Olaf Rye."
 
Det har ikke været muligt at finde de af Liljefalk citerede Olaf Rye udsagn i de samtidige kilder, hverken samtidige aviser eller meddelelser fra de militære efterretninger fra Krigsministeriet.
Men meddelelserne afspejler dog den realitet, at de danske styrker under general O. Rye havde store problemer i kampene omkring Kolding Aa og overgangen i Ejstrup. Og at Rye i stedet for at kunne gå over Gelballe til Seest mod Kolding for at hjælpe til med angrebet her, måtte rekvirere hjælp fra major Wilsters og major Steinemanns styrker til kampene ved Eistrup og Vrannerup.
Det afbrændte Koldinghus illustrerer over flere omgange Liljefalks beskrivelse af kampene om Kolding.
Avisen Dannevirke har 10. maj 1849 en artikel, som hævdes at være meddelt fra en ”slesvigsk flygtning” i Varde, som meddeler, at det netop på denne dag var hans og konens sølvbryllupsdag.
Alligevel drejer hans udsagn i artiklen sig først og fremmest om de militære bevægelser og kampe i og omkring Kolding.
Iflg. den flygtende og berettende ægtemand lå de slesvig-holstenske styrker under kampene posteret ”i de 4 jyske Sogne syden for Kolding Aa … i det slesvigske Toldgebet (Seest, Skanderup, Hjarup, Vamdrup) … samt i Kolding, der er stærkt barrikaderet, og i Nørre Bjært mod Gudsø, i Vrandrup, Leirskov til Hvilested, hvor Broen over Aaen er barikaderet.”
Denne meddelelse giver god mening i en situation, hvor de danske styrker var blevet forsinket i deres opmarch, og hvor de slesvig-holstenske styrker havde forskanset sig effektivt i og omkring Kolding samt i den centrale, i situationen strategisk vigtige position omkring overgange over Kolding Aa. Her nævnes i de samtidige efterretninger Paaby og Ejstrup.
Slaget om Kolding fandt forsinket sted d. 23. april 1849 i stedet for som planlagt d. 22. april. Og uventet mod en slesvig-holstensk modstander, der stod i og omkring Kolding mod forventning for hovedstyrkens vedkommende, at "den endnu stod ved Haderslev." Samtidig med denne fejlvurdering havde oprørsstyrkerne fået nys om de danske planer, som de så kunne bruge i deres planlægning af kamphandlingerne18)
General Bülow indledte i forsøget på at kaste fjenden tilbage med et angreb på to flanker nordfra - den østlige var under kommando af generalmajor Bülow selv ved Taulov.
Den anden flanke under kommando af generalmajor Rye og generalmajor Moltke, stod ved Harte og Almind, hvorfra de mod vest skulle erobre broen ved Ejstrup og vadestedet ved Påby og derefter angribe fjenden i Kolding.
General von Bonin havde iflg. Liljefalk19) fået nys om, at Moltke med to batailloner skulle komme Rye til undsætning. Han sluttede deraf, at det danske angreb fra Gelballe og Seest ikke ville finde sted.
Nutidigt kort med angivelse af de byer og positioner, som april kampene ved og omkring Kolding i 1849 drejede sig om.
I en hævdet øjenvidneberetning (Dannevirke 1. maj 1849), beskrives d. 23. april, hvad der karakteriseres som voldsomme kamphandlinger ved Bramdrupgaard nord for Kolding, o. Bramdrupdam, Harte.
Disse kamphandlinger gjorde stillingen på "den søndre Aabred" o. Ejstrup vanskelig, også fordi en ufærdig pontonbro var blevet lagt vest for Ejstrup i stedet for mod øst. Hævdes det af den samtidige, formentlig militært kyndige iagttager.
Om de videre kamphandlinger hedder det: ”Imedens Himlen farvedes sort af Røgskyer, som hævede sig fra Kolding, bleve Markerne omkring Bramdrupgaard vædede af de Tydskes og de Danskes Blod. Fægtningen blev ført med den største Hidsighed …
Omsider opnaaede Fjendens Granater det samme ved Ejstrup som ved Kolding, og da Kampen henimod Kl. 3 standsede, var den blodige Valplads, som havde en Miils Udstrækning, tilsløret af Røgen fra de tvende Kiæmpebaal ved begge dens Endepunkter.
Hvor mange Offere denne forfærdelige Dag har krævet, tør jeg ikke opgive…”
 
Den militærkyndige iagttager i den her refererede og citerede avisartikel har den iagttagelse, at modstanderne i Kolding og ved Ejstrup var slesvig-holstenere. Denne formentlig korrekte iagttagelse bekræftes af, at oprørernes ledende general prøjseren, general E. von Bonin netop var udnævnt til at lede de slesvig-holstenske styrker. Desuden konstateres det, at de slesvig-holstenske styrker havde et "sværere Artilleri", altså var bedre bevæbnede end danskerne.
Desuden anføres det, at Kolding by under dagens kampe blev svært beskadiget. Hertil kommer den i det følgende refererede iagttagelse omkring den nationalliberale førerskikkelse Orla Lehmann, der bekræftes af flere andre kilder. Nemlig at han som amtmand i Vejle havde begivet sig til Kolding d. 23. april, åbenbart for at kunne iagttage kampene. Og at han her blev taget til fange af de slesvig-holstenske tropper, helt utvivlsomt til E. von Bonins store fornøjelse, nogle april dage, hvor han havde forudset de danske dispositioner, havde nydt godt af fejlslagne danske troppeforstærkninger. Og så oven i hatten at kunne pågribe en ledende nationalliberal som Orla Lehmann midt i vellykkede, militære dispositioner.
Men som det hedder i avisartiklen om kampenes uheldige forløb: "Den Fjende, Vore paa denne Dag havde at bestille med, vare uden Tvivl kun slesvig-holstenere; de vare heller neppe meget stærkere end vore tre Brigader, men de havde langt sværere Artilleri, vare stærke ved en mægtig Reserve og en yderst fordeelagtig Stilling …" Ud over konstateringen af, at fjenden hovedsageligt var slesvig-holstenere, så forklares deres krigslykke med bedre våben (Artilleri), den uforudsete "mægtige Reserve" og den "fordelagtige Stilling".
Det kan ikke ses som andet end en anerkendelse af en bedre fjenden, og må selvfølgelig suppleres med en passende portion national harme: "... og endelig skyede de ikke saadanne Midler for at oprette de lidte Tab, som at skyde en aaben By i Brand med Granater, for uhindret at kunne kaste deres Tropper over paa den anden Fløj (til Ejstrup), hvor de bleve os langt overlegne. Tilstanden i Kolding vil jeg ikke forsøge at beskrive , som Øienvidner skildrer den; der fortælles de grueligste og sørgeligste Optrin. Dog haaber jeg, at Byen langtfra er bleven en Askehob..." 
Altså et hensynløst angreb på en by, Kolding og den beboere for "uhindret" at kunne koncentrere sig om Ejstrup og Vrannerup. I avisens fremstilling er det så mindre væsentligt, at "... Amtmand Lehmann kjørte dertil, efterat den var bleven besat af Fjenden og er ikke vendt tilbage; rimeligviis er han (taget til) Fange."
Om Orla Lehmann og hans besøg som amtmand i Vejle er der en udførlig beskrivelse af i Aarhus Stiftstidende 2. maj 1849:
På trods af de voldsomme krigshandlinger, hvor det i avisens beskrivelse er tale om en Kolding by i brand, så tager Orla Lehmann til byen efter samråd omkring det sikkerhedsmæssige med general O. Rye.
Ved ankomsten bliver Lehmann herefter ført til general Bonins hovedkvarter i Vonsild. Bonin erklærer Lehmann for at være så vigtig en person, at han får ham sendt til Slesvig, hvor han overgives til Krigsminister Jacobsen og indsat på Gottorp Slot.
Så kunne det næsten ikke blive værre - en førende nationalliberal skikkelse som Orla Lehmann spærret inde på Gottorp Slot, den slesvig-holstenske fællesregerings residens indtil 26. marts 1849, hvor det af Det Tyske Forbund blev til Statholderskab til at administrere hertugdømmerne. Ikke godkendt af Danmark, derfor i realiteten kun en art tysk administrationskommission. Da Orla Lehmann på general Bonins foranledning blev sendt til Gottorp Slot, var det for at blive overgivet til "det høie Statholderskab for Hertugdømmerne ... og (blive) overgiven til Krigsminister Jacobsen ... paa Gottorp Slot."
Krigsministeriets officielle rapport 22. maj 1849 om døde, sårede og savnede under slaget om Kolding 23. april angiver "61 Døde, 442 Saarede og 153 Savnede". Heriblandt angives særskilt tabstallene for "Officerer og Underofficerer".
Der er næppe i Krigsministeriets tal inkluderet civile tab. Dog kan Krigsministeriet i Fædrelandet 27. april 1849 meddele, at "i Kolding skulle den 23de April omtrent 10 Gaarde og Huse paa Søndergade og Rendebanen være afbrændte; af Indvaanere ere, saa vidt bekjendt, ingen dræbte eller saarede..." Tuxen og Liljefalk angiver ikke tabstal for kampene i og omkring Kolding i dagene 20. - 23. april.

Kampene om Kolding og Ejstrup i bl.a. den lokale historiefortælling, -erindring.

Der findes en helt kortfattet beretning om slaget ved Ejstrup, som bygger på (næsten) samtidige lokale erindringer om 1. slesvigske krig af den lokale Otto Korsgaard, født 1854 og bosat over for Skanderup Kirke, mellem Skanderup og Lunderskov. Der kan således kun være tale om, hvad Otto Korsgaard har hørt fortalt om begivenhederne i 1848-49, da han først er født 1854. Men det kan også i andre sammenhænge konstateres, at Otto Korsgaard har været en engageret iagttager af alt, der rørte sig samfundsmæssigt i hans lokalområde.
Desuden er der, som det også fremgår i det foregående, benyttet lokale militærhistoriske oplysninger fra militærhistorikeren Axel Liljefalk, der som kommandant i Fredericia fra 1902 må han formodes at være rimeligt velorienteret i de lokale slag omkring Fredericia især, men vel også om Kolding og Ejstrup, som har været emne for et foredrag, afholdt 1908 i Seest. A. Liljefalk er klart mere detaljeret i disse beskrivelser end både Generalstabens og oberstløjtnant Tuxens beskrivelser. Generalstaben, fordi der her ikke er nogen beskrivelse, som Tuxen så til gengæld har, men mindre detaljeret end Liljefalks.
Som lokale erindringer kan man naturligvis også benytte den samtidige presses beskrivelser af begivenhederne. Blot må man her være opmærksom på, at der i den samtidige presse er en tydelig sammenblanding af national propaganda, fokus på det militære og manglende eller utydelig markering af, hvornår der er tale om journalistik og meddelelser fra privatpersoner.
Men det turde være uomtvisteligt, at den samtidige presse er en helt åbenbar kilde til den samtidige erindring. Ikke mindst i en tid, hvor det var særdeles ualmindeligt, at almindelige mennesker ytrede sig skriftligt i erindringer o.l.
På det helt overordnede plan, den daglige samfærdsel og kommunikation, så kan man i en avismeddelelse fra 3. april 1849, der omhandler situationen i og omkring Kolding 28. marts konstatere, at der var ganske store problemer med samfærdselen mellem Kolding og Haderslev, hvor postforbindelsen er ophævet, og "formelig afbrudt for enhver levende Skabning, der ikke kan flyve, idet Veiene flere Steder gjøres ufremkommelige ... og ubrugbare til at befærdes af den forventede danske Armee."
Det fremgår heraf, at de slesvig-holstenske tropper allerede før våbenhvilens ophør 2. april 1849 har haft en væsentlig kontrol over dele af Nordslesvig op til Kongeåen.
I en avismeddelelse 6. april 1849, der beskriver situationen 4. april hedder det, at der var opført "Barrikader" omkring Vonsild og Kolding i anledning af, at "General Ryes Brigade ... rykkede over Grændsen paa 3 forskjellige Steder ... Vonsild og Christiansfeldt ... Størstedelen over Foldingbro ... Hovedstyrken under Rye selv ... gjennem Hjarup efter Øddis, Stepping og Maugstrup ..."
Sidstnævnte rute er noget bagvendt beskrevet, men der menes under alle omstændigheder ruten fra de sydlige områder op mod Hjarup og herefter videre mod nord for Kolding.
De opførte barrikader blev fjernet af "Drenge fra Koding ...", det som de var i stand til, og resten blev "... sløjfet af Folk fra Kolding og Vonsild i forening med vore Ingenieurer ..."
I Dannevirke 16. april 1849 hedder det om 11. april, at man i Kolding forbereder sig på fjendens komme, at General Bonin nu har slået sig ned i Haderslev. I en meddelelse samme dag forlyder det fra Kolding, at "Fjendens nærmeste Forposter stode 1 Miil Syd for den nørrejydske Grænse ..." Kongeåen.
Axel Liljefalks soldater illustrationer er sikker dækkende for uniformer og bevæbning. Her en "Fodgarder", "Infanterist", "Jæger" - som vi hører om under kommando af Major Wilster - en "Artillerist", "Husar", "Dragon" og "Hestegardist".
 
Det lokalt berettende om disse begivenheder får vi i Otto Korsgaards beretning, som han vel har fået det fortalt af forældrene og den generation, han er opvokset blandt, at da der var optakt til krigen i 1848 (6 år før Korsgaard blev født), begyndte man "saa smaat at tale om Krig, som der toges Forholdsregler imod... Sogneraadet raadslog om, hvad der skulde gøres. Præsten (U. K. Schmidth) var Sogneraadsformand og en gal Gaardmand var Næstformand. Gaardmanden vilde have slesvig-holstenerne slaaet ihjæl med det samme.
...Præsten og en Hestehandler, Chr. Juhl, i Nagbøl, som ogsaa var en Slags Sognefoged, var Højstkommanderende.
... den 3. April 1849 begyndte Fjendtlighederne paany. Det kom til et Slag ved Kolding og Ejstrup den 23. April. Slaglinien naaede fra Rolles Mølle ved Lunderskov til Kolding. Olav Rye kommanderede dette Slag.
..."
Som det fremgår, er det ikke nye og forbavsende detaljer om slagets eller slagenes gang (20. og 23. april 1849); men taget som en lokal erindring, formidlet fra generationen forud, så får vi da her det lokale aspekt med i form af de personer, som man i sognet har set stå i spidsen for de lokale reaktioner på begivenhederne
Otto Korsgaard fortæller ret udførligt om det, som han må have fået fortalt om begivenhederne ved Ejstrup. "Om Slaget ved Ejstrup er der en Del at fortælle... En (dansk) Underofficer, som blev degraderet paa Grund af en lille Rus stod oppe paa et Dige nede ved Vrannerup og skød paa Tyskerne og alt imedens drak han af sin Feltflaske. Han var bestemt af sine Kammerater til Dannebrogsmand. Nu blev det betragtet, som han var ked af Livet og selv vilde skydes. ..."
Denne kuriøse historie suppleres med nok en mindeværdig iagttagelse i fortællingen omkring det lokale mindesmærke for 3 ukendte soldater.
"Der ligger 5 Soldater begravede paa Skanderup Kirkegaard. Der staar rigtignok paa Mindesmærket, som blev rejst over dem paa 25-Aars Dagen, at der kun hviler 3 danske Soldater, men man ved ikke bestemt, om der ligger 3 eller 5.
25 Aar efter havde Folk glemt, om der laa 3 Danskere og 2 Tyskere eller omvendt. Resten af de faldne ligger paa Kolding, Seest, Bramdrup og Harte Kirkegaarde.
En dansk Soldat ligger i Vrannerup. Han hedder Jens Pedersen og er fra Hornslet ved Aarhus. Han blev gravet op inde i Skoven paa 25 Aarsdagen og ført til Vejen, hvor han nu ligger.
Hans Kone og to Sønner var til Stede ved Festen (i 1874). Den ene af Sønnerne holdt en Tale.
Der var bagefter Musik og Dans i et Skov Telt.
En anden dansk Soldat fandtes 8 Dage efter Slaget i en Toft i Gelballe Skov. Han havde spist det halve af sin Brødskorpe. Nogle Røvere havde skaaret alle Knapperne af hans Vaabenfrakke. Hvor han var fra, vides ikke. Han ligger paa Skanderup Kirkegaard.
Da Soldaterne efter Treaarskrigens Slutning kom hjem, blev der gjort stor Ære af dem.
En af Soldaterne, der var med - han var fra Skanderup - blev budt med til et stort Gilde paa Dollerupgaard. Laden var flot pyntet, og der kom en hel stegt Gris ind paa Bordet. Den stod ligesom den var levende — med en Citron i Munden. De, som havde været med i Krigen, sad øverst til Bords."
En Mand ved Navn Gyde Andersen var blevet Dannebrogsmand og sad derfor paa Hæderspladsen imellem Præst og Lægdsmand. Der blev holdt Taler og sunget Sange og bagefter gik Dansen til den lyse Morgen."
Det bemærkelsesværdige ved Otto Korsgaards beretning er, at han problematiserer mindesmærket på Skanderup Kirkegård, antallet af begravede, og om de alle var danske. Desuden bemærker man, at erindringen om begivenhederne i sognet er omkranset af festligheder med spise og drikke.
Ud over Otto Korsgaards beretning, der helt naturligt er fokuseret på hans hjemsted i Skanderup Sogn, mellem Skanderup og Lunderskov, så er der også en temmelig detaljeret beretning fra "en Dame" fra Kolding, som i en avisartikel med beretningen også kaldes T.
Artiklen er udformet som en tilsendt øjenvidneberetning, som må skønnes journalistisk at være tilføjet avisskribentens ganske omfattende viden om krigens våben, krigens forløb og indhold. Her refereret og citeret som en samtidig beretning om oplevelsen af kampene i Kolding og omegn 23. april 1849.
Beretningen starter med, at man blev vækket kl. 5 om morgenen d. 23. april ved at danske tropper under heftig kanonild angreb Kolding for at tilbageerobre byen, som slesvig-holstenerne havde indtaget 20. april.
Den berettende T., Damen må have været velorienteret, for hun havde hørt, at fjenden vidste, angrebet ville finde sted (!) og derfor havde forskanset sig grundigt.
Alligevel kan der berettes om, at fjendens tropper havde døde og faldne, "overstrøet" på "Veien fra Kolding til Vonsyld". Disse faldne skulle være kommet fra kampene "nordenfor Kolding og i denne Byes Gader". Også i "Gjelballe Skov" kan T. berette om voldsomme kampe, hvor fjenden blev slået "efter en frygtelig Kamp."
De voldsomme kampe i både Kolding og "i Gjelballe Skov", som den velorienterede dame har kunnet berette om, blev fra start karakteriseret som sejrrige danske kampe, hvor "vore Danske vare saa modige, at de endog sang, medens de læssede deres Døde paa Vognene... Saaledes bleve de ved i to Dage og Nætter og endnu idag ligge Døde her i Egnen, som ikke have kunnet føres bort."
Det svarer jo ikke til de faktisk forekommende hændelser, hvor vi ved, at danskerne blev slået både i Kolding og ved Ejstrup.
Ud over situationen i Kolding kan den velorienterede Dame også fortælle om situationen i Skanderup, hvor fjenden havde placeret det, vi ved må have været den 2. Brigade, iflg. T. i "Schulz' Gaard i Skanderup", d.v.s. Wissingsminde, hvor fjenden holdt "et frygteligt Huus. Murene ere brudte ned og fra Hullerne kigge Kanoner frem; alle Popler i Alleen ere omhuggede og Veiene barrikaderede..."
Ud over de voldsomme kampe er der også oplevet ran og rov af privat ejendom. "Tydskerne have, hvor de ere treengte frem , taget alt Sølv og Guld, Linned og alle Fødevare , intet levnes. Bonin skal have givet dem Tilladelse."
Den refererede Dame, T., fremgår det også af artiklen, må være kommet hjem den foregående dag "... fra Haderslev ..." Om Haderslev og især Christiansfeldt beretter T. videre, at der her især var lazaretter, hvortil sårede var blevet bragt fra kampene på Als og anbragt i kirker og brødremenighedens lokaler. Hertil blev også bragt døde og sårede fra kampene ved Kolding. "...Hun var inde i Kirken og saae her det gruelige Syn, hvorledes en stor Ballie stod her, fyldt med afsatte Been, Arme og udskaarne Stykker Kjød. De Soldater og Bønder, som hjalp de Saarede og Lemlæstede af de ankommende Vogne, græd af Smerte."
Ud over krigshandlingernes gru berettes der også om en dansk præst i området ved Christiansfeldt, som var blevet fyret og erstattet af en tysk præst.
Desuden hævdes en stedlig "Kjøbmand Aagaard i Kolding" at være blevet transporteret til Rendsborg. Begrundelsen for denne i og for sig noget besynderlige handling kommer lidt længere henne i T.s beretning: "De vare trængte ind i hans Huus, havde taget Alt, hvad de fik fat paa, drukket hans Viin og ladet Resten løbe paa Gulvet. Manden blev herover saa rasende, at han d. 23. ikke tog i Betænkning at skyde 4 af dem, hvorpaa han blev overmandet og taget tilfange."
Og i samme boldgade om oprørernes hensynsløse fremfærd: "Den første Dag, da Tydskerne kom til Kolding, tvang de derværrende Overauditør, Borger- og Politimester Qvistgaard til at føre dem til Hans Viinkjærlder, hvor de drak, saalaenge de kunde og spildte Resten."
Denne familie får vi lejlighed til at følge videre under kamphandlingerne, hvorom det hedder, "Da Byen d. 23. blev beskudt, maatte Qvistgaards hele Familie, Husets Folk og Postfører ("Navnet er ulæseligt" anfører den refererende journalist) sidde i en lille Kjælder. Da Byen saa begyndte at brænde, maatte Qvistgaard, for at bringe sin Familie i Sikkerhed, tilfods løbe med denne ud af Byen. Hans Frue var endnu i Morgendragt, havde kun faaet Tid til at tage en Kaabe om. Medens de søgte at komme ud fra den brændende By, peb Kugler og Granater omkring dem, indtil de fandt Sikkerhed bag Bakkerne."
Denne avisformidlede beretning fra T er samtidig, men tydeligt tendentiøs og propaganderende i sit budskab. Den kan sammenholdes med en erindrende beretning, også fra Kolding, men nedskrevet og udgivet omkring 25 år efter begivenhederne, beskrevet i erindringer, udgivet i Vejle Amt Aarbøger 1922, Nogle Træk fra Kolding fra Treaarskrigen efter optegnelser af Apoteker A. H. H. Worsaae, Aabenraa, der som farmaceut kom til Kolding Apotek 1844. Han forlod igen Kolding i 1849. Udgivet og kommenteret af P. Eliassen.
Det fremgår ikke af Eliassens udgivelse, hvornår Worsaae har skrevet disse erindringer, men de er formentlig nedskrevet sammen med andre erindringer, der også omfatter Worsaaes tid i Aabenraa som apoteker i eller omkring 1876.
Worsaae meddeler først, at han ikke blev indkaldt som soldat efter den nye lov om almindelig værnepligt, da denne lov kun "... udskrev en Del af det Mandskab til Krigstjeneste, der hidtil havde været fritaget ... og da jeg var født 14 Dage før den Tid, fra hvilken Loven fik gyldig Virkning…" blev Worsaae fritaget. Selvom han gerne ville have været med, anføres det i erindringerne.
Worsaae forbigår slavekrigen, der karakteriseres som en ”latterlig” affære.
Efter Slaget ved Slesvig "... strømmede de tyske Skarer ind over Landet, og i Kolding og Omegn fik vi i Kvarter de prøjsiske Gardetropper, som nylig havde kæmpet med Oprørerne i Berlins Gader… Kort efter de prøjsiske Troppers Indrykning væltede de tyske Friskarer ind over Grænsen, og de frembød et Syn, som man ikke vidste, om man skulde le eller græde over.
Der kan her konstateres en temmelig sympatiserende beskrivelse af de prøjsiske tropper og en tilsvarende negativ beskrivelse af de slesvig-holstenske "Friskarer", som prøjserne ikke ønskede i byen Kolding, hvorfor de iflg. Worsaae blev anbragt "... til Bøndernes Fortvivlelse og Skræk...", altså ude på landet, vel f. eks. også i Skanderup Sogn.
Det var dagene i 1848, og "... efter nogle Dages Forløb blev samtlige Bander ført tilbage over Grænsen, og siden hørte vi ikke Tale om dem førend Aaret efter, da en stor Del af dem vendte tilbage efter at være optagne i den unge slesvigholstenske Arme…" Og videre en karakteristik af disse slesvig-holstenere, at de havde fået "... deres Dannelse ved et Universitet, (og) saa godt som uden Undtagelse var (de) slesvigholstensksindede og Sværmere for den tyske Enhed, hvorimod Adelen og næsten alle Stabsofficererne var konservative og 'royalistiske, og ligesom de hadede Oprøret og hvad dermed stod i Forbindelse, saaledes omtalte de altid Danmark og de danske med nogenlunde Retfærdighed…"
Det var så denne blanding af de i Worsaaes øjne ret sympatiske, konservative prøjsere og så de slesvigholstensk sindede "Sværmere", der 20. april 1849 besatte Kolding, hvor det danske modangreb blev sat ind tre dage senere, 23. april 1849.
Worsaae beskriver 23. april som "... det blodige Slag i og ved Kolding, ganske sikkert den sørgeligste Episode i den treaarige Krig næst efter den ulykkelige Affære ved Ekernførde... (hvor) daværende Løjtnant L. Castenskiolds raske, men fortvivlede Indhug ... (kun resulterede i, at vore Husarer og deres smukke Heste blev nedskudt af fjendtlige Kugler."
Og så kommer der i erindringerne en efterrationaliserende kritik af den danske, Bülows kampplanlægning.
"I Stedet for at omgaa Byen, som Fjenden da vilde være hleven nødt til at rømme, angreb vor Arme selve Byen. I mange Timer rasede Kampen i Gaderne, og snart var Torvet besat af de danske og snart af Tyskerne… Paa Apotekets Trappe og i Forstuen laa en Mængde døde og saarede … jeg gik tilbage til Apoteket, da Geværskydningen var ophørt, eftersom de danske var Herrer over Byen. Men nu begyndte Slesvigholstenerne paa den skændigste Maade at overøse den aabne By med Brandgranater. Den i Forvejen af Kanonkugler stærkt beskadigede By brændte nu paa flere Steder. Paa Torvet var der Ild i flere Huse, og en Gaard tæt ved Apoteket stod i lys Lue… For at Byen ikke skulde blive aldeles ødelagt, trak de danske Tropper sig tilbage, fulgt af en Mængde Flygtninge, som søgte at redde, hvad reddes kunde..."
Worsaaes beskrivelse af de voldsomme kamphandlinger indbefatter store bymæssige skader, og rejser spørgsmålet, om der også har været civile tab, som ikke direkte postuleres i Worsaaes erindringer.
Derimod hævder Worsaae lidt uden for Kolding by at have mødt og talt med Orla Lehmann.
Efter de tabte kampe i og omkring Kolding begav Worsaae sig mod Fredericia, hvorfra han kan berette, at han "... kort efter ... fra Volden ... (så) det hjerteskærende Syn af vore Tropper, slagne i Fægtningen ved Gudsø, i ilsomt Tilbagetog … Oprørsarmeen under General Bonin laa for Fredericia, som den belejrede. Mange syge og saarede sendtes hver Dag derfra til Kolding, hvor vi havde fem Lazaretter, som altid var overfyldt..."
… Efter Slaget (ved Fredericia) kunde de danske ikke forfølge deres Sejr den 6. Juli, da deres Kavalleri var udmattet...
Denne relativt omfattende beretning om situationen i Kolding, Vonsild og Christiansfeldt samt de kortfattede oplysninger hos O. Korsgaard, samt T's samtidige avisberetning kan suppleres med at konstatere, om der var lokale, der led fysisk overlast ved kamphandlingerne, om der i kirkebøger for 1848-49 skulle være registreret mænd, som kunne være døde som konsekvens af krigshandlingerne. Hvis ikke, må det være rimeligt at slutte, at der heller ikke har været civile tab blandt kvinder og børn.
 
Der ser ikke ud til at have været civile tab i Skanderup Sogn, hvor der ikke i kirkebogen 1849 er dødsfald blandt mænd, som kan relateres til kampene i og omkring Ejstrup, Harte og Bramdrup.
Der er heller ikke dødsfald blandt mænd for den sags skyld i kirkebogen 1848, som kan tilskrives nogen form for krigshandling.
I Kolding Sankt Nicolaj Sogn er der blandt registrerede døde mænd 23. april 1849 fem unavngivne mænd, hvor det i Anmærkninger anføres, at det er faldne soldater fra slaget i Kolding ved Sønderbro, heraf to der blev ramt af kugler (i en ulæselig kontekst). Der mangler navne og alder på fire af de faldne, tilsyneladende "Insurgenter", altså oprørere. En enkelt - også uden aldersangivelse - hedder Ole Henriksen, men er tilsyneladende også ikke-dansk.
Af T.s beretning fremgår det, at der den følgende Dag (24. april) begravedes i Christiansfeldt 37 Døde, og Præsten Røntgen var tilligemed en Officeer henne for at afpæle Grave til Flere. Men det har helt givet også her været kampdeltagende faldne, som der har været tale om.
 

Fra Kolding 23. april til Fredericia 6. juli 1849

Da slesvig-holstenerne var tæt på at afskære Ryes og Moltkes brigader, trak Bülow sig tilbage mod Vejle og Fredericia, og kampen omkring Kolding var tabt.
Slesvig-holstenernes sejr ved Kolding betød, at der nu blev truffet beslutning om at invadere Nørrejylland, hvilket skete i begyndelsen af maj 1849.
Bülow besluttede 3. maj 1849 at indtage en stilling vest for Elbodalen og kom i kamp med de fjendtlige styrker ved "Det skarpe hjørne" hvor Fredericia-Kolding og Snoghøj-Koldinglandevejene mødes. Slesvig-holstenerne blev her kastet tilbage gennem Gudsøpasset, som blev besat. I rapportuddrag fra Krigsministeriet hedder det, at oprørsstyrkerne, forbundshæren nu forberedte et angreb på begge de danske afdelinger den 7. maj. Danskerne måtte på grund af den overlegne modstand trække sig tilbage. 3 af de faldne fra 7. maj ligger begravet på Sdr. Vilstrup kirkegård, hvor et mindesmærke er opsat.
Et andet mindesmærke over to, der faldt samme dag, står på bakken ved Gudsø.
Der udkæmpedes herefter iflg. de officielle efterretninger fra Armeen / Krigsministeriet flere træfninger med udfald fra "Fæstningen i Fredericia".
 
Fra kampene omkring Kolding 20. - 23. april skal det bemærkes, at tabstallene her var langt de største, både i forhold til 1848 uden kamptab og 1864 med en enkelt falden fra Kolding. Langt de største kamptab var slagene 23. april ved Ejstrup og omkring Kolding, hvor der iflg. Cohens registrering var 150 faldne.
Ud over den blodige 23. april, var der tab ved træfninger i og omkring Gudsø. Her var der tale om regulære kamphandlinger.
Helt uforklarligt er der 15. og 16. juli henholdsvis et og tre dødsfald, som skete "under March", dødstal på niveau med træfningerne omkring Gudsø.
Det fremgår af A. D. Cohens liste over faldne 1849-50 i og omkring Kolding, at tre af de faldne i første omgang blev begravet i "Fru Theilades Have". Den første, der blev begravet her faldt 20. april, de to andre d. 23. april. De tre her begravede er senere blevet flyttet til Kolding Kirkegård.
Det skulle iflg. Cohen være sket på foranledning af "Tydskerne", at de tre blev begravet i denne private have. Det er næppe muligt at få klarlagt hvorfor det har været belejligt at begrave de tre faldne soldater i en privat have, måske oven i købet i en have med gejstlige relationer, så vidt det har været muligt at konstatere ud fra andre, tilgængelige oplysninger. I folketællingerne er der to muligheder for identifikation: 1) Mecaline Severine Theilade og / eller Elise Theilade, Helligkorsgade 198a, Kolding Købstad, folketælling 1840, 2) Mette Regine Theilade, Korsgade, Kolding Købstad, folketælling 1845.
Avisen Dannevirke omtaler 22. april 1850 "Pastor Theilade", der udtaler sig om en træfning omkring Viuf. Hvis det er korrekt konstateret, at oprørshæren 23. april har begravet 3 faldne i have med relation til en gejstlig, måske oven i købet en provst, så er det forståeligt, at de senere er blevet opgravet og flyttet til Kolding Kirkegård.
 
Efter de mindre heldige kampe omkring Kolding og kampe i og omkring Gudsø 7. maj blev de danske styrker tredelt iflg. Tuxen.20) Herved blev Ryes Korps anbragt ved Vejle, resten af Det Nørrejyske Kops i Fredericia og Flankekorpset på Als, hvor en del i starten af juni under general de Meza blev sendt til Fredericia.
I planlægningen af udfaldet fra fæstningen i Fredericia juli 1849 blev de tilhørende hærstyrker iflg. Tuxen21), brigaderne 3., 4.,5. og 6. samt Kavalleriet og Reserve-Artilleriet, brigaderne under generalerne Schleppegrell, Moltke, Rye og de Meza.
Under udfaldet fra Fredericia natten til 6. juli 1849 slog den danske hær de slesvig-holstenske belejrere tilbage.
Uden for Fredericia Fæstning lå 14.000 slesvig-holstenske soldater i løbegrave, bag skanser og med belejringsapparater. Inden for murene stod 19.000 danske soldater klar til kamp.
Scenen var sat til det store slag.
Den danske general Rye sneg sig ud af fæstningens porte med sine mænd kl. 1 om natten og bevægede sig nordpå langs stranden.
Der blev kæmpet indædt, mand mod mand. Efter voldsomme kampe blev slesvig-holstenernes skanser erobret. Danskerne havde vundet, men blandt de døde lå general Rye.
Danskerne havde 1856 faldne og sårede, "Fjendens Tab" var 1333 faldne og sårede.22)
Kampene ved Fredericia blev på flere måder en skæbnesvanger dansk sejr. De fik om ikke andet enorm moralsk betydning for danskerne, som nu i flere kredse, ikke mindst de beslutningstagende, næsten følte sig uovervindelige.
 
Men krigen blev ikke afgjort på slagmarken, den sluttede først i begyndelsen af 1851, da stormagterne gennemtvang en fred, Fredstraktaten mellem Danmark og Prøjsen, Det Tyske Forbund 2. juli 1850.
slesvig-holstenerne var utilfredse med fredstraktatens status quo og fortsatte kampen, men blev slået i slaget ved Isted 25. juli 1850.
Den løsning, der blev trumfet igennem med fredstraktaten, var stort set blot en tilbagevenden til situationen før 1848 i form af en formel genoprettelse af det danske monarki.
I 1864 blussede konflikten atter op, og danskerne opdagede, at de ikke længere kunne leve højt på sejren ved Fredericia. Så langt fra.
Slaget ved Ejstrup 23. april 1849 - museklik for forstørret kort.
General Olaf Rye General Fr. R. H. Bülow
Kendte og ukendte soldater er der mange af i krige. Generalerne er færre - og aldrig ukendte.
En hel del af egnens mindesmærker har navne på de soldater, man har besluttet at rejse mindesmærker for.
Og rigtigt mange af mindesmærkerne er rejst i 25 års jubilæet for kamphandlingerne i 1849, bl. a. mindestenen på Skanderup Kirkegård.
Den anonymiserede hyldest til de faldne soldater iværksættes i en situation, hvor der også var faldne fra et sogn i området - fra Dollerup og Skanderup - som ganske vist var omkommet ved kamphandlinger og eftervirkninger heraf i området omkring Rendsborg og Flensborg i 1850 og 1851. I de helt lokale kampe 23. april 1849 omkring Kolding og Ejstrup var der ingen lokalt faldne, hverken fra Skanderup Sogn eller fra Kolding.
 
I 1874 avistekstens omtale af festligholdelsen v. indvielsen af mindesmærket hedder det - her gengivet i et kort resume i nudansk,
at man havde været på kirkegården for "at overvære indvielsen af det rejste mindesmærke over 3 faldne soldater.
Den lokale præst hr. pastor Jørgensen citerede her et skriftsted til vidne om "den dåd, de øvede i fædrelandets tjeneste, og som de lod deres liv for."
Der var en fane, som dækkede stenen, og som blev hejst på en flagstang bag ved gravhøj og sten.
Man samledes herefter i Lunderskov Gjæstgiveri til et fællesmåltid.
Her deltog også en gammel fattig mand, der var indbudt som æresgæst, idet han var den eneste, der kunne give lidt oplysning om "de jordedes begravelsesmåde ... idet han den 23. april 1849 henimod aften af tyskerne blev kommanderet til at nedgrave de døde."
Denne beskrivelse af fejringen af 25 års jubilæet for slaget ved Ejstrup kan med fordel sammenholdes med Otto Korsgaards erindringer herom. Hvor man nok skal forestille sig, at Otto Korsgaard også har orienteret sig i den lokale presse fra 1874.
Der var et passende lokalt islæt i arrangementet, men det har muligvis også været betinget af en almindeligt i eftertiden udbredt national bølge, der har spredt sig.
I Skanderup Sogn er de i krigen lokalt faldne åbenbart - om ikke gået i glemmebogen i 1874 - ikke fundet i anledningen værd at nævne i 25 års jubilæumsfestlighederne.
 
 
Kolding Stadsarkiv og treårskrigen - her kun offentliggjorte fotografiske gengivelser:
Kampen i Coldings Gader 23. april 1849, akvarel af maler R. H. Kruse. Se Kolding Stadsarkivs oversigter over treårskrigen og Kolding. Krigen i 1864 gav iflg. generalstabens tal fra 1890 ca. 1500 dræbte, 3400 sårede, 1900 savnede i Danmark.

Fra Kolding til Fredericia og Isted, fra april indtil 6. juli 1849 og 25.-26. juli 1850.

Efter i 1. Slesvigske Krig 1848-51 at have tabt kampene o. Kolding i starten af krigen, sejrede den danske hær ved Fredericia i 6. juli 1849 og Isted 25.-26. juli 1850.
Ved Isted var de danske tab 3618 soldater, de slesvig-holstenske 2808 soldater.23)
Slaget ved Mysunde 12. september 1850 var den sidste træfning under treårskrigen, og den fandt sted efter Fredstraktaten 2. juli 1850 mellem Danmark, Prøjsen, Det Tydske Forbund.
Sejrene fik kun moralsk betydning, da stormagterne Rusland og England ikke forholdt sig til krigens stridspunkter. Men de kom til at betyde en dansk hang til selvovervurdering, som blev katastrofal i 1864. Der var tale om (knebne) danske sejre, hvor de danske mandskabstab gennemgående var større end de slesvig-holstenske, og sejre som ret beset ikke burde have medført den fejlagtige opfattelse i Danmark, at man kunne opnå en dansk national løsning på problemet med hertugdømmerne Slesvig og Holsten.
Slaget ved Fredericia, Niels Simonsen 1851 Slaget på Isted Hede, J. Sonne 1876

Første slesvigske krig i Viborg, Skive området

I denne del af Nørrejylland var man af gode grunde, den geografiske afstand og den sparsomme samfundsmæssige kommunikation, åbenbart mindre påvirket af, at Kongeriget Danmark gennemlevede en borgerkrig, end det var tilfældet i Trekantområdet, hvor krigshandlingerne ikke kunne gå ubemærket hen.
Lokalt kan det konstateres, at der som resultat af borgerkrigen, første slesvigske krig har været 2 faldne fra Viborg, en menig og en underjæger, faldet ved slaget ved Fredericia 6. juli 1849, og 2 faldne fra Skive, begge underkorporaler, den ene faldet ved Fredericia 6. juli 1849, den anden hårdt såret og død under kamphandlingerne ved Isted 25.-26. juli 1850.
Men på trods af de lokale krigsvidnesbyrd i form af faldne under kamphandlingerne, dog kun to i henholdsvis Viborg og i Skive, så synes den lokale erindring om kamphandlingerne baggrunden herfor at have været sparsom.
Hans Smidth, Stormklokkerne 1848. Slavekrigen varsles på Skive egnen. Den lokale Hans Smidth ironiserer smukt og malerisk over røret i anledning af rygtet om "slavehæren" - høtyve, -leer og andet godt for hånden værende tages i brug. Malet 1897.
I tiden før det slesvig-holstenske oprør, indtagelsen af fæstningen i Rendsborg og dannelsen af den provisoriske slesvig-holstenske regering 24. marts 1848, da var det iflg. en velskreven og -dokumenteret artikel af Gudmund Schütte i Skivebogen 1936 "... overhovedet ikke ... gaaet op for Sallingsysselboerne, at Danmark havde en Sydgrænse." Grænsen til svenskerne og konflikterne med det skandinaviske broderfolk var derimod velkendt og "... spøgte ... i Fjandboernes Hjærner."
Manglende kendskab til og interesse for den slesvigske grænse ser man iflg. G. Schütte manifesteret med Peter Hjorth Lorenzen, der talte dansk i den slesvigske stænderforsamling i 1842. Her sendte stort set alle andre nørrejyske herreder end lige netop Salling-Fjends Herred anerkendende adresser til P. Hjorth Lorenzen i anledning af hans dansk nationale holdning i den konfliktsituation, der var under opsejling omkring det nationale tilhørsforhold i Slesvig-Holsten26).
Men det var der ingen interesse for i Salling-Fjends området.
Derimod vakte en ikke-begivenhed, Slavekrigen netop det postyr i Salling-Fjends, som situationen omkring ønsket om et Danmark til Ejderen og det slesvig-holstenske oprør mod de dansk, nationale bestræbelser ikke i sig selv i sig selv havde kunnet bevirke.
I forbindelse med oprørernes indtagelse af fæstningen i Rendsborg 23.-24. marts 1848 bredte der sig det rygte, at slaverne (som man kaldte tugthusfangerne) i Rendsborg var blevet løsladt af oprørerne. Denne "falske nyhed" om, at slaverne fra straffeanstalten i Rendsborg var brudt ud, og at de nu drog som en hærgende skare op igennem Jylland, blev som den voksede og spredte sig op gennem Jylland til den fjer, som H. C. Andersen så fint har beskrevet som fødselshjælper til adskillige fuldfede høns, efterhånden som rygterne nåede frem.
Ude i sogne og landsbyer dannede man vagtværn og fandt gamle våben frem. Man fik undervejs nyheder om, at "slavehæren", der var set snart her og snart dér, og havde gjort skrækkelige ugerninger, brændt byer af, smidt børnene ind i flammerne, skudt alle mænd og voldtaget kvinderne efterhånden som de kom frem.
Hvordan de vedholdende og hurtigt udbredte rygter er opstået og har udspillet sig, er det næppe muligt at udrede, selv om G. Schütte i sin artikel i Skivebogen24), foreslår "den danske Stændermand Krüger fra Bevtoft" som uforvarende igangsætter.
Den famøse ikke-begivenhed er af gode grunde, den geografiske nærhed også blevet behandlet i området omkring Kongeåen25). "Marts 1848 (bredte) det Rygte (sig) pludselig som en Løbeild (og) fløj ud over næsten hele Jylland, at de rensborgske Slaver (Tugthusfanger) vare bievne løsladte af Oprørerne, og at de nu i et Antal af 600 eller flere drog plyndrende og brændende op giennem Landet." I denne artikel afvises det, at der var anden konkret anledning til rygtets opståen end avisernes meddelelser og de få kommunikationsmidler på den tid.
En blandt flere avismeddelelser herom, der specifikt omhandlede Salling, Fjends området, finder man i Thisted kongelig allernaadigste privilegerede Amtsavis og Advertissementstidende Løverdaqen den 2de April, hvor der var "... Efterretning som modtoges ... fra Nyekiøbing om at en Skare løsladte Slaver fra Rendsborg fæstning havde viist sig i Salling og at der endog holdtes en blodig Træfning ved Skive (som) foruroligede i høi Grad Kjøbstadens og Landets Beboere, der blev opraabte til Forsvar ved Fjordkysten. Men nyhederne viste sig senere at være ugrundet. Imidlertid bleve der Vagtposter for Natten udsatte i Byen og langs fjordbredden."
Allerede i samtiden blev der gjort grin med det postyr, den falske nyhed afstedkom. I det satiriske blad Corsaren kunne det 28. april 1848 meddeles: "Den Provisoriske Regering skal (ifølge Börsenhalle?) have modtaget nedenstaaende Skrivelse fra samtlige Slaver i Rendsborg Fæstning: Protest! Landsmænd og Brødre! Vor Gunst tilforn ... Givet i Slaveriet i Rendsborg, April 1848 ..."
G. Schütte fremdrager i Skivebogen24) flere gode eksempler på lokale indslag af den kampvilje, der her viste sig i det falske rygtes første tid.
Som eksempel på en patriotisk vækkelse med udgangspunkt i rygter og en form for massehysteri er Slavekrigen 1848 et glimrende eksempel.
Limfjordsbyen Løgstør kunne være et supplerende eksempel på områdets noget tvetydige forhold til det slesvig-holstenske.
Da Limfjorden 1825 brød igennem til Vesterhavet, blev Løgstør Bredning stadigt vanskeligere at besejle. Derfor besluttede man at anlægge den kanal, som blev døbt Frederik den VII's Kanal. Byggeriet startede 1856 og var afsluttet 1861. Ud over at være et stort og dyrt anlægsarbejde, så skulle kanalen udgraves med et stort forbrug af arbejdskraft, som planlæggerne havde forestillet sig at kunne skaffe i Løgstør området. Det kunne man ikke, da beboerne her havde god fortjeneste ved den problematiske besejling ad Løgstør Bredning. Derfor importerede man tysk, især slesvig-holstensk arbejdskraft, hvor der var erfaringer fra byggeriet af Kielerkanalens forgænger Ejderkanalen.
Der går endda det rygte i Løgstør, at behovet for en muskelstærk graver og stenknuser blev afhjulpet med ansættelsen af en ung, hærdebred slesvig-holstener, hvis krøller og brune øjne stadig kan spores i Løgstør og omegn.

Novemberforfatningen 1863

Med Novemberforfatningen, 18. nov. 1863 blev der indført et fælles Rigsråd for Danmark og Slesvig, Danmark til Ejderen. Det var et klart brud på aftalen om, at Slesvig og Holsten skulle være samlet, og hermed blev en lang række tysktalende i Slesvig gjort til danskere.
Under internationalt pres havde den danske regering efter afslutningen af første slesvigske krig lovet, at der ville blive indført en fællesforfatning for helstaten, at Slesvig ikke ville blive knyttet nærmere til kongeriget end Holsten, og at alle dele af staten skulle være ligestillede.
Bruddet på disse betingelser var den sikre kollisionskurs i forhold til en række tyske delstater, først og fremmest Prøjsen, hvor jernkansleren Otto von Bismarck formentlig har været særdeles tilfreds med de gode diplomatiske betingelser, han havde fået foræret til at starte en krig mod et militært og diplomatisk nemt bytte for den prøjsiske vej mod (gen)skabelsen af det tyske kejserrige.
D. G. Monrad og C. C. Hall - 1864 katastrofens politiske fædre. Begge Nationalliberale. Hall fremsatte og gennemførte forslag til Novemberforfatningen. Monrad måtte lægge ryg til konsekvensen. Men først fik han dog fyret general C. de Meza for at have rømmet Dannevirke, som de Meza (med rette) skønnede ikke kunne forsvares. Foreviget med Niels Simonsens ikoniske maleri af rømningen 6. febr. 1864.

Anden slesvigske krig 1864

Det tyske Forbund vedtog 1. okt. 1863 "Execution" v. Østrig, Prøjsen, Sachsen og Hannover, hvis ikke kundgørelsen af 30. marts 1863 om den senere, 18. november 1863 i Danmark vedtagne novemberforfatning blev trukket tilbage. Stridskræfterne skulle i givet fald stilles af Østrig og Prøjsen i fællesskab.
31. jan. 1864 opfordrede den prøjsisk-østrigske øverstbefalende v. Wrangel den danske øverstbefalende de Meza til at rømme Slesvig. Det blev afslået, og krigen startede 1. februar 1864.
På trods af den helt åbenbare demonstration under 1. slesvigske krig af den danske hærs svagheder, så var erfaringerne27) "gaaede tabte for Udviklingen af Hærvæsenet ..."
Ud over de iflg. Tuxen helt åbenbare mangler i hærens opbygning og ressourcer så kom hertil "... for Infanteriets Vedkommende Underlegenhed i Bevæbning."
Flåden skulle sikre, "at vi vare Herrer paa Havet ..." hvilket også fejlede iflg. Tuxen28), da planerne om anskaffelsen et panserskib "af Størrelse som Rolf Krake ... og Kjøb af en i Skotland under Bygning værende Pandserfregat ..." mislykkedes. Den ene blev ikke bygget, den anden nåede ikke frem "før ved Krigens Slutning."
Til krigens førelse udnævntes som overgeneral de Meza, stabschef oberst H. Kauffmann, med hærenhederne 1. division under generalløjtnant Gerlach, 2. division under Generalmajor du Plat, 3. division under generalmajor Steinmann og 4. division under generalløjtnant Hegermann-Lindencrone. Samt en artilleri- og en ingeniørkommando.
Den samlede mandskabsstyrke ved Dannevirke "udgjorde kun c. 35.000 Mand."
Fæstningsværkerne Dannevirke, Dybbøl og Fredericia var kun nødtørftigt og utilstrækkeligt sat i stand ved foretagne befæstningsarbejder i 1861 især og efterfølgende mindre opfølgninger 1862 og 1863.
Det prøjsiske I Korps udgjorde 20.000 mand, det østrigske II Korps udgjorde 19.200 mand, det 3. prøjsiske Korps udgjorde 9600 mand. I alt omkring 50.000 mand udgjorde de fjendtlige styrker, som ydermere blev "forøgede under Krigen".29)
 
Dannevirke, Mysunde blev angrebet 1. februar. Krigsraadet og den øverstkommanderende general de Meza besluttede at forlade Dannevirke, hvilket påbegyndtes d. 5. februar om Aftenen med glat føre og nåede frem til Flensborg 6. februar. Krigsraadets beslutning om at forlade Dannevirke blev mildest talt ikke modtaget med begejstring af det politiske styre, her repræsenteret ved konseilpræsident (statsminister) D. G. Monrads meddelelse herom til Folketinget: "Jeg seer mig ikke i Stand til at give dem en Forklaring af, hvad der har bevæget Krigsraadet til, med 10 Stemmer mod 1, at beslutte Opgivelsen af Dannevirkestillingen ..."
Ud over de politiske reaktioner, formentlig også affødt af dem, vakte det harme i vide kredse, at "denne Stilling har Generallieutenant de Meza ... opgivet uden Sværdslag, overladt uden Ofre til en fjendtlig Hær ..." I Dagbladet København beskrev man 7. februar 1864 "Tilbagetoget fra Dannevirke (... som) en uoprettelig politisk Fejl".
At rette bager for smed var også kendt den gang, ser man af en avisoverskrift 16. febr. 1864: "Kan General de Meza vende tilbage til Overkommandoen?" Stormvejret omkring de Meza blev også politisk i den forstand, at man kunne konstatere 17. februar, at "Regeringen i Kjøbenhavn ikke gav Befalingen til Dannevirkes Opgivelse."
General de Meza blev kaldt til København, generalløjtnant Lüttichau overtog midlertidigt kommandoen, indtil Krigsminister Carl Lundbye 28. februar 1864 fyrede C. J. de Meza som overgeneral og samtidigt lod ham erstatte af generalløjtnant Gerlach som øverstkommanderende. General de Meza døde halvandet år senere som en formentlig bitter mand over at have gjort, hvad han anså for sin sin pligt i en situation, hvor Dannevirke var dårligt vedligeholdt, omgivet af vand, der med denne vinters stærke frost gjorde det stort set umuligt at forsvare denne forsvarsposition. Den militærfaglige vurdering af Dannevirkes tilstand afspejles i Tuxens beskrivelse heraf.
 
De danske styrker havde efter Dannevirke rømningen 5. - 6. februar "en meget blodig Fægtning ved Sankelmark ... Løverdag" d. 6. februar med østrigske styrker. De danske tab var 783, de østrigske 433 mand.30)
Forbundstroppernes I Korps blev på Als og ved Dybbøl, II og III Korps blev sendt op i Jylland, til Fredericia og "videre ind i Jylland".
Dybbølstillingen var i stort set samme tilstand som i 1861, hvor det blev udbygget med "84 stkr. glatløbet Skyts ... et ikke ringe Antal Skyts til Skandserne, deriblandt en Del riflet." Men der manglede barakker, kolonneveje m.v.31) De danske styrker ved Sundved og på Als stod over for I Korps, der satte sig "fast paa Halvøen Broager ...", Nybøl og Stenderup eller, som det hedder i Generalstaben 186432) "Fjenden havde bemægtiget sig Broagerland."
Der var en fægtning 22. februar, hvor prøjserne angreb de danske forposter ved Dybbøl i et overraskelsesangreb i ly af sne og blæst. Tabstallene taler deres tydelige sprog - et tab af 372 danskere, 37 prøjsere33). Generalstaben 186433) karakteriserer situationen således: "Overkommandoen udtalte vel i en Dagsbefaling en Dadel (heraf) ..., men at den i Virkeligheden selv skjønnede Forpostarrangementet uheldigt, ses deraf, at den strax efter Kampen trak Forpostlinien tilbage, besatte Stillingen stærkere og omordnede Kommandoforholdene."
Der var herefter mindre træfninger med forventede angreb, som dog udeblev.
Generalstaben 1864, 2. del, s. 133
Der var en forpostlinie ved Stougaard, Ragebøl, Dybbøl Kirke og Avnbjerg.
Den prøjsiske belejring af Dybbøl blev foretaget med deres I Korps og indledtes 15. marts med en efterfølgende træfning 17. marts om forpostterrænnet, som danskerne tabte. De danske mandskabstab var 677, prøjsernes 154 mand iflg. Tuxen34), iflg. Generalstaben 186435) var de danske mandskabstab 677, prøjsernes 138.
Under alle omstændigheder igen et sviende dansk nederlag. Forpoststillingerne til Dybbøl måtte stort set opgives.
D. 15. marts erobrede prøjserne også Femern, hvor der iflg. Generalstaben kun var anbragt en fåtallig dansk styrke, men som iflg. Generelstaben 186435) også viste danske mangler til søs.
Generalstaben 1864, 2. del, s. 168.
Ud over kampene på Als og ved Dybbøl rykkede forbundsstyrkernes II og III Korps op i Jylland, hvor der 18. februar var kamphandlinger ved Ejstrup. Her forlod de danske styrker Kolding, og forbundstropperne rykkede ind i byen.
Den danske 4. Division trak sig tilbage til Vejle stillingen, hvor 5. eskadron af 3. dragonregiment rykkede mod vest, hvor de 29. februar slog to forbundseskadroner ved Vorbasse.
 
8. marts rykkede under feltmarskal Wrangel III Korps fra Kolding mod Fredericia, II Korps mod Vejle stillingen. Danske tab ved Fredericia var 212, forbundsstyrkernes tab 20 mand.
Ved Vejle var de danske tab 179, forbundsstyrkerne 92 mand36).
4. Division trak sig fra 9. til 17. marts fra Horsens til Skanderborg, fra 12. marts mod nord og nordvest mod Viborg og Skive, fodfolket til Langaa og herfra med tog til Skive.
Forbundstropperne blev holdt i uvidenhed om ruten, og divisionen nåede 13. marts Skive, hvor man 13.-14. marts frygtede angreb fra forbundstropperne.
P. gr. af vejret kunne overførslen til Mors først foretages 16.-17. marts iflg. Tuxen s. 37. Her forblev divisionen i 14 dage og fra 3. april rykkede 4. Division fra Mors til syd for Silkeborg.
28. marts var der kampe ved Sundved, hvor Rolf Krake fra panserbatteriet deltog. Forbundstropperne måtte trække sig tilbage, tabene var 219 danskere, 188 fra forbundsstyrkerne37). 
 
 
 
Tilbagetrækningen fra Dannevirke 5.-6. februar og kampen ved Sankelmark 6. februar 1864, samtidige malerier af Niels Simonsen. General de Meza (1792-1865) og Dannevirkes Rømning, er beskrevet af K.C. Rockstroh (1860-1942)  
 
Belejringen af Dybbølstillingen indtil 18. april 1864 betød massiv beskydning under opbygningen til det endelige angreb. Herunder var det daglige personelle tab "ca. 40 -45 Døde og Saarede". De sidste dage af belejringen tiltog belejringsbeskydningen, og antallet af døde og sårede var stigende, helt op til over 100 dagligt.
Hovedangrebet på Dybbøl fandt sted 18. april, og tab af dansk personel denne dag var 4834 mand, heriblandt divisionsgeneral, generalmajor du Plat. Forbundsstyrkernes persontab var 120138).
Med Dybbølstillingens fald flyttedes store dele af styrkerne til Fredericia. Tilbage på Als blev ca. 20.000 mand under general Steinmann.
4. division under general Hegermann-Lindencrone var rykket til det sydlige Jylland i begyndelsen af april, men trak ved Dybbølstillingens fald d. 18. april atter tilbage til Mors.
25. april krævede Krigsministeriet Fredericia rømmet, da man hverken anså Als eller Fredericia som værende stærke nok i forhold til fjenden.
I stedet ville man forstærke 4. division i Vendsyssel og samle en feltarme på Fyn, der tale ca. 35.000 mand39).
Den påtænkte offensive bevægelse frem over Limfjorden med 4. division og de styrker, den var forstærket med blev standset ved en månedlang våbenhvile, indgået 12. maj 1864. Under våbenhvilen besluttede Overkommandoen, at "sikre Fyen ved en betydelig Troppestyrke ..." og reducere Vendsyssels og Als's stragetiske betydning, hvilket betød, at der på øen Als herefter kun var "c. 10.000 Kombattanter".
Dommedag Als blev en helt ulige kamp for de forsvarende danskere under general Steinmann. Der var 3074 døde og sårede danskere, mod forbundsstyrkernes 372 mand40).
Herefter blev den vigtigste opgave "Fyens Forsvar", og alle tropper blev overført til Fyn. Under våbenhvilen blev der overført mandskab bort fra det nørrejyske korps i Vendsyssel.
Forbundstropper rykkede 8. juli frem mod Limfjorden, de danske styrker under oberstløjtnant Beck trak sig tilbage til Frederikshavn, og østrigerne besatte herefter Mors, prøjserne rykkede frem til Frederikshavn. Herefter var hele Jylland stort set okkuperet.
Den østrigske flåde var kommet frem i Kattegat og skabte bekymring for, at resten af landet inkl. København skulle lide samme skæbne som Jylland. Der blev derfor indgået en våbenhvile 20. juli, og 30. oktober 1864 undertegnedes fredsaftalerne i Wien. Her renoncerede Danmark på alle rettigheder til hertugdømmerne Slesvig, Holsten og Lauenburg. Grænsen kom til at gå ved Kongeåen.
Kampene 1864 blev en række nederlag med enkelte sejre som træfningen ved Vorbasse 29. februar. Nederlagene blev fulgt op af urealistiske politiske krav ved fredsforhandlingerne, hvor Danmark stod mere isoleret og svagt, end de forhandlende politikere nåede at erkende. Fredsaftalerne blev ikke, som politikerne ønskede og urealistisk forventede.
Her de som de vigtigste slag i den håbløse kamp, som de urealistiske nationalliberale krav om et Danmark til Ejderen, med Slesvig, uden Holsten udløste med Novemberforforfatningen 1863. 

Slaget ved Dybbøl 18. april 1864

Efter rømningen af Dannevirke 5.-6. februar var de danske styrker blevet trukket til Dybbøl og til Fredericia.
Om Dybbøl skrev Generalstaben 186441): "Hovedopmærksomheden maatte dog rettes paa den forsømte Tilstand, hvori Dybbølstillingen henlaa, medens Angrebet af en overlegen Fjende stod for Døren."
Prøjsen og Østrig forhandlede med hinanden om, hvordan de skulle rykke frem i Jylland. Prøjsen samlede i Vonsild omkring 10.000 mand. Over for dem stod der ca. halvt så mange danske soldater ved Vejle, og en eskadron til hest på ca. 100 mand, placeret på Vorbasseegnen. Resten af forbundshæren, over 35.000 prøjsere stod i Dybbøl over for godt 10.000 danskere.
Den danske underlegenhed var markant, både i forberedelsen af forsvarsværker, antal af soldater, men formentlig også i udrustning, hvor de prøjsiske styrker havde hurtigere bagladegeværer over for danskernes langsommere - men mere pålidelige - forladegeværer. Vigtigere, så havde prøjserne riflede bagladekanoner, der gjorde stor skade på Dybbøls skanser, hvilket var ganske demoraliserende for de talmæssigt underlegne danske styrker.
Under stormen på Dybbøl 18. april 1864 led Danmark betydelige tab, men præcise opgørelser over de faldne findes ikke ud over de af Tuxen anførte tal.
De manglende tabsopgørelser skyldes især vanskeligheder med at gøre tabene op - blandt de sårede kan have været livsvarigt invaliderede og så hårdt sårede, at de døde hurtigt efter opgørelsen og på den anden side sårede, som efterfølgende igen kunne indkaldes til militærtjeneste.
Som det fremgår, så var de danske tab betydeligt større en forbundsstyrkernes både i 1. slesvigske krig og krigen i 1864.
Efter nederlaget ved Dybbøl 1864 blev Fredericia rømmet i slutningen af april, og hæren koncentreredes på Fyn og Sjælland, dog med mindre hærenheder på Als, som blev slået af prøjserne i slutningen af juni. Resten af Jylland, op til Ålborg blev besat af prøjserne og østrigerne, og fredens hårde betingelser blev underskrevet 30. oktober 1864 af en dansk regering, hvis urealistiske krav gjorde det muligt for Otto von Bismarck at opnå for Prøjsen optimale fredsbetingelser.
 
Et var, at den danske hær, som det hedder, blev slagtet ved Dybbøl, og at der var Dommedag på Als 29. juni 1864. Men fra Sønderborg til Skagen blev østrigerne og prøjserne også et alment jysk problem.
Den danske hær bestod af ca. 38.000 mand. 1. og 2. division stod på Als og ved Dybbøl, 3. division stod ved Fredericia. Resten, 4. division flygtede foran prøjserne og østrigerne hele vejen op gennem Jylland, heraf navnet ”røven af 4. division” - det var nemlig, hvad prøjserne og østrigerne så.
1. division var efter kampene på Als foreløbigt ukampdygtig. 2. og 3. division fik den nærmeste og vigtigste opgave, forsvaret over til Fyn, hvortil de blev overført og placeret ved Lillebælt for at sikre en evt. truet kyst.
Kommandøren for 4. division var generalløjtnant Cai Hegermann-Lindencrone, som 8. marts 1864 forgæves forsøgte at standse de østrigske styrker ved Vejle, hvorfra han trak sig op i Jylland til Skanderborg og herfra til Skive, hvorfra han d. 14. og 15. marts forsøgte at komme til Mors med sine soldater. Ventetiden i Skive benyttede han til at få fjernet stemplerne fra de lokomotiver, der havde brag ham og hans brigade til Skive. Hegermann kom over og blev på Mors indtil 5. april, hvor han blev sat over og marcherede til Skive. 
 
Som det fremgår af Generalstabens kort (museklik for forstørrelse), så var de tyske forbundsstyrkers I. Korps (prøjsisk) anbragt ved Dybbøl, II. Korps (østrigsk) ved Haderslev, III. Korps (prøjsisk) ved Kolding.
Lokalt var de danske styrkers 3. Division placeret ved Fredericia, 4. Division ved Vejle og 3. Dragonregiments 5. Eskadron trak sig efter den vellykkede træfning ved Vorbasse 29. februar (skuddag) til Grindsted.
Ca. halvdelen af de fjendtlige og danske styrker har således befundet sig i trekantområdet. Især her må beboerne have været påvirket af krigens nære tilstedeværelse.
Ribe Stifts-Tidende kan 20. februar med en lokalt placeret major meddelte, at posten fra Kolding var gået til og fra Skodborghus "af Frygt for fjendtlige Tropper". Yderligere hed det herom: "I Lunderskov, Skanderup Sogn, 1½ Mil vest for Kolding, skal der i Torsdags have været fjendtlige Tropper." Selv om nyhederne om "fjendtlige Tropper" formidles som forlydende, så har der - de militære positioner taget i betragtning - nok været noget om snakken.
 
Den dansk-tydske Krig 1864, udgivet af Generalstaben 1891. Kortet viser de danske og de tyske forbundsstyrkers placering 1. marts 1864, dagen efter slaget ved Vorbasse. Museklik for forstørrelse.

Slaget ved Vorbasse

Efter den danske rømning af Dannevirke 5.-6. februar 1864 og tilbagetrækningen til Dybbøl blev de prøjsiske styrker efterfølgende fordelt i de tre anførte korps, som blev stillet over for de danske divisioner, således som det fremgår af Generalstabens strategiske kort 1891.
Det prøjsiske I Korps i området omkring Dybbøl over Sønderborg til Als kom til at stå over danske 1. og 2. division, der var marcheret fra Dannevirke til Dybbøl.
Det prøjsiske II Korps stod i området fra Haderslev til Christiansfeld.
Det prøjsiske III Korps omkring Kolding, Fredericia og Vejle stod over for danske 3. division i Fredericia og 4. division, der hovedsageligt bestod af ryttere, placeret omkring Vejle og nord for Kolding.
Det skulle vise sig, at både Dybbøl og Fredericia var dårligt udrustede til de kommende kampe. Men rytterne omkring Kolding og Vejle kom til at stå for en af de ganske få - stort set den eneste sejrrige danske kamp i 1864. Denne konstatering indebærer, at man måske enkeltstående kan konstatere, at rytterkampen(e)s succes står i øjnefaldende kontrast til de store problemer, der var omkring fæstningsværkerne Dannevirke, Dybbøl og Fredericia, ikke mindst som et resultat af helt utilstrækkeligt vedligehold, som kan henføres til manglende bevillinger.
Danske 3. og 5. dragonregiment var placeret omkring Vejle, og herfra var 3. dragonregiments 5. eskadrons ryttere blevet sendt til området sydvest for Vejle til området omkring Vejen, hvor de skulle rekognoscere og lave små fremstød mod prøjserne.
Man kan formentlig med føje her spørge, om 1864 krigen også var et udtryk for en gennemført dårlig kommunikation mellem den politiske og militære ledelse, som vi ser komme til udtryk i personkonflikten mellem krigsminister C. C. Lundbye og den militære leder general de Meza. I et referat fra Statsråd 26. februar 1864, hvor krigsminister Lundbye får de Meza fjernet fra den militære overkommando hedder det: "Krigsministeren var derfor kommet til den konklusion, at enten måtte general de Meza fratræde kommandoen, eller også kunne krigsministeren ikke længere blive stående i den stilling, som han havde den ære at indtage." Begrundelsen kan vel koges ned til, at de Meza havde taget konsekvensen af den manglende vedligeholdelse af Dannevirke, som politikerne ikke havde fået besluttet at iværksætte. Og Lundbye syntes i situationen, at de Meza havde handlet uden om det politiske, som Lundbye stod for.
Uanset kommunikationen mellem den politiske og den militære ledelse af operationerne i 1864, så kan det være på sin plads med en lidt mere indgående beskrivelse af 5. eskadrons gennemgående heldigt gennemførte aktioner i området omkring Vorbasse.
Nutidigt Google kort, hvor områdets danske og prøjsiske enheder er placeret.
Man kan godt sige, at i området Vejle, Fredericia, Kolding mod vest til Vejen, Vorbasse opstod i nederlagets stund i 1864 to myter om dansk heltedåd, 1. helten Niels Kjeldsen, der ene mand på sin hest og med sin ryttersabel kæmpede mod prøjsisk overmagt syd for Vejle og blev skudt ned bagfra 28. februar 1864, 2. træfningen omkring Vorbasse 29. februar 1864, hvor en mindre dansk rytterstyrke slog en dobbelt så talrig prøjsisk husarstyrke på flugt.
Det vil være på sin plads at se på samtidens beskrivelser i datidens aviser, sammenholdt med eftertidens af nederlaget skabte behov for at dyrke de få myter, der kunne styrke den nationale selvbevidsthed. Mytedannelser og deres funktion er en del af den historiske virkelighed, derfor skal de selvfølgelig med i den kontekst, der er anlagt her.
Træfningen ved Vorbasse 29. febr. 1864 er lokalt beskrevet - et år forsinket - i et privat brev fra Vorbasse, hvor skribenten muligvis var skolelærer i Vorbasse, hvilket kunne udledes af den indledende bemærkning om 29. februar 1864, hvor "der ingen Skole (var) paa Grund af Fægtningen ved Skødeberg (må være Skjødeberg)".

Niels Kjeldsens død i kamp med prøjsiske husarer ved Blaakjærskov 28. februar 1864

"Heltemaleri" 1901. Se Museum Sønderjylland, Vejle Stadsarkiv. Med en såret højre arm (eller måske kejthåndet), angribes Niels Kjeldsen af prøjseren Gustav Lüttichau med pistol bagfra, skudt i baghovedet, kugle ud af panden iflg. de mere maleriske - men faktisk også samtidigt meddelte - historier. Den samtidige rummer dog mere en beskrivelse af flugt end bagholdsangreb. Maleri af Rasmus Christiansen 1931, realistisk iflg. Kolding Stadsarkiv.
Niels Kjeldsen var 23 år gammel, da han blev dræbt under træfningen 28. februar 1864. Som bondesøn fra Ullererup ved Give (mellem Kolding og Herning) blev han indkaldt som værnepligtig til 6. dragonregiment. I en dødsannoncering over Niels Kjeldsen 17. marts meddeles det, at han var Dragon i "4de Eskadron". Det fremgår af Generalstabens Den dansk-tydske Krig 1864, III del, Kjøbenhavn 1892, at 6. dragonregiment var en del af 4. Division, som på Generalstabens kort ses placeret nord for Vejle. 4. Eskadron var "et vestre Streifkorps".
I en samtidig "Dagbog Kolding 1864", ført med "en brav og dygtig, ung Husmoders Øjne", og desuden, så vidt man kan skønne ud fra dagbogen, et for forbundsstyrkerne attraktivt sted at blive indlogeret, hedder det om Niels Kjeldsen affæren: "Søndag den 28. Februar. … De (forbundsstyrkerne) var stødt paa 4 Dragoner. De 3 overgav sig straks, men den fjerde bandede paa, at han hverken gav eller tog mod Pardon. Han huggede om sig som en rasende og skulde have hugget Haanden af en Husar. Derefter vendte han om og vilde fly, men saa skød de paa ham, og Kuglen gik gennem Nakken og ud af Ansigtet, saa han faldt død om med det samme..."
Denne helt samtidige, dugfriske version af Niels Kjeldsen hændelsen, må dagbogsskriveren have fået fra de logerende forbundstropper, der enten var med eller hurtigt er blevet underrettet om affæren. Eftersom dagbogens formulering er, at "De var stødt paa ...", og med de ganske konkrete beskrivelser, kan det meget vel have været deltagere i affæren, der har berettet ved hjemkomsten samme dag, og hvor dagbogen også er ført denne dag. De centrale oplysninger her er, at Niels Kjeldsen var den eneste af de 4 dragoner, der valgte at kæmpe, at han "huggede om sig som en rasende". Denne beskrivelse dækker vel over, at man har anset manden for lettere forrykt. Og det eneste Niels Kjeldsen åbenbart fik ud af det var, at han fik "hugget Haanden af en Husar", før han blev skudt gennem hovedet bagfra - bagfra må det jo helt tydeligt have været. Men iflg. denne version, fordi han "vendte om og ville fly".
I de samtidige aviser kommer de første beretninger herom fra "... et Brev fra Veileegnen, dateret 6te Marts (1864)", hvor det fremgår, at "den Dragon, der kæmpede saa tappert mod fire preussiske ved Blaakjærskov ..." var "blevet skrækkeligt mishandlet ... med Hjælmen revet af ... som Seierstrophæ ...", fundet, bragt til Vejle, hvor liget af Niels Kjeldsen blev overdraget faderen fra Give, hvor han blev begravet med mange Dannebrogflag, der "vajede over Baaren". Allerede her, en uges tid efter begivenheden, er den første forvanskning kommet til i form af, at de 4 danske dragoner nu er blevet til 4 prøjsere, som Niels Kjeldsen kæmpede imod ene mand.
Det ser ud til, at den forherligende mytedannelse omkring Niels Kjeldsen for alvor starter 9. april 1881 med denne annoncering: "Udkommen er og faas i alle Boglader, Niels Kjeldsen. En dansk Dragons Kamp og død 1864. Et Digt af Martin Kok." Prisen var 1 kr. eller 2. kr. indbunden.
Karl Halfdan Eduard Larsen udgav 1902 en grundig undersøgelse af træfningen 28. februar 1864 med brug af stadigt levende vidner, herunder også grev Lüttichau, der havde affyret det dræbende skud mod Niels Kjeldsen. Dragon Niels Kjeldsen og hans Drabsmand i 1864.
I den ophidsede debat over mytedrabet i K. Larsens bog, blev han støttet af dansk historieforsknings nok største orakel, dansk kildekritiks fader, Kr. Erslev, der i Historisk Tidsskrift skrev en artikel med opbakning af og ros til "Prof. Karl Larsen". Hvor Erslev har fundet K. Larsen titel er ikke godt at vide, men hermed fik Erslev så på vanlig vis sat tingene på plads. Næppe blandt mytens mest ihærdige og vrede tilhængere. Men vel hos en del mere rationelt tænkende med respekt for historisk dokumentation.
 

Træfningen omkring Vorbasse 29. februar 1864

Dagen efter den prøjsiske tilfangetagning af Niels Kjeldsen og hans gruppe forberedte prøjserne at gøre det helt af med 5. eskadron, som de havde "et godt Øje til" iflg. et brev fra sekondløjtnant Valdelin Saurbrey til moderen 1. marts 1864.
Chefen for 3. dragonregiments 5. eskadron, ritmester E. E. Moe og premierløjtnant Castenskjold med 4 underofficerer og en trompeter samt 41 menige var indkvarteret i Vorbasse. Resten af eskadronen var fordelt i området med tre feltvagter, 7 mand i henholdsvis Bække og Kragelund Huse, og 19 mand på Skjødegaard.
Ud over disse feltvagter var der 20 mand indkvarteret på Skødebjerggaard under løjtnant Valdelin Saurbreys kommando.
I et skolelærerbrev om træfningen nævnes Skødebjerg som stedet for træfningen, og at det var her, "Lieutenant Saurbrey (havde) Kommando".
Ritmester E. E. Moe sendte samme dag, 29. februar fra Grindsted en rapport om træfningen til sine overordnede i 1. kaveleribrigade i Vejle.
To eskadroner prøjsiske husarer med 250 mand var sendt ud for at fjerne Moes 5. eskadron, som de havde "et godt Øje til" eskadronens aktioner, der sinkede den prøjsiske fremrykning. Omkring 90 af disse husarer blev p. gr. af forkerte efterretninger i Bække, hvilket betød, at der var 160 prøjsere, der skulle gøre det af med de 100 danskere.
I den første efterretning 2. marts fra ryttersammenstødet mellem de danske husarer og prøjserne 29. februar 1864 er beskrivelsen "c. 50 Mand af 3die Dragonregiments 5. Eskadron og c. 100 Mand af det 8de preussiske Husarregiment ..."
Der er enighed mellem ritmester Moe og løjtnant Saurbrey i deres respektive beretninger, om at prøjserne ankom fra Lejrskov med 2 eskadroner husarer, for at angribe den danske eskadron, der var blevet flyttet fra Fitting til de positioner, som man ud fra Moes indberetning kan udlede lå omkring eller mellem Vorbasse og Bække, d.v.s. forposterne, Skjødebjerggaard, Skødegaard og Vorbasse.
Der havde ikke været efterretninger om prøjsiske troppebevægelser, så ritmester Moe foranstaltede i Vorbasse den hesteparade, som var planlagt, hvor hestenes sundhedsmæssige tilstand skulle kontrolleres.
Hestene var netop blevet klar efter paraden, da der kom melding om "Fjendens Fremrykning ... og fra Forposterne ...", at forposterne var blevet "kastede tilbage".
Løjtnant V. Saurbrey modtog disse efterretninger sammen med ritmester Moe i Vorbasse, hvor han "heldigvis (var) mødt til Hest" og vendte "Hjem" til sit kvarter på Skjødebjerggaard, hvorfra han så "som et galt Menneske" måtte opmuntre soldaterne på Skødegaard til at gøre modstand, hvilket hjalp forenet med, at der kom hjælp fra "en del af det fra Skjødeberg kommende Mandskab", og det lykkedes at befri "Overvagtmester Jøns og de fangne Dragoner", der i overraskelsesangrebet på forposterne var blevet taget til fange.
Det lykkedes herefter Saurbrey at nedkæmpe den prøjsiske modstander, der flygtede, og - som han skriver til moderen den følgende dag - nu var "hele Eskadronen kommen til Hest og vores Sejr belønnedes nu med at gøre nogle 30 Fanger og 22 Heste." I hans sejrsberetning til moderen indgår også for prøjserne lidet flatterende øjenvidneberetning: "Nu gik det lystigt, Ritmesteren var den første, der stak af, dernæst hele Flokken, som vi pryglede efter bedste Evne, indtil jeg pludselig opdager, at jeg med tre Mand er ganske alene mellem dem, mens de andre fulgte en 50 Alen efter. Jeg maatte standse et Øjeblik for at faa Folkene med."
Valdelin Saurbrey beretter videre i brevet til sin mor 1. marts 1864, "tænk dig hvor komisk, med 30 Mand (forjog vi) ca. 140 Preussere." Da ritmester Moe nåede frem flygtede de prøjsere, som Saurbrey allerede stort set havde overmandet. Eller som ritmester Moe fortæller i sin indberetning om afslutningen ved Vorbasse, at "Fjenden, da Eskadronen imidlertid, der fra Vorbasse var vunden op (overvundet), saa gav (den) sig paa vild Flugt og forfulgtes indtil paa den anden Side af Kragelund; herfra hvor Fjenden fik støtte af det ved Gesten og Ravnholt Hede posterede Infanteri, trak han sig igen videre tilbage til sin tidligere Stilling bag Koldingaaen.
 
I den lange række af 1864 nederlag var der, som det fremgår, tale om en ganske bemærkelsesværdig sejr, som i de samtidige meldinger beskrives med stigende patos.
Viborg Stiftstidende og Adresse Avis meddeler 2. marts 1864 i "Telegrammer Kiøbenhavn, den 1ste Marts, Kl. 7,27 Aften. (Officielt).
I gaar Sammenstød ved Skjødegaard og Skjødebjerg tæt ved Vorbasse imellem Varde og Fredericia imellem Eskadronen Moe af 3die Dragonregiment og 2 fjendtlige Husareskadroner.
Vi mistede 6 Saarede, 3 Savnede og 5 Heste, men vi toge omtr. 30 Fanger..."
Det fremgår, at 5. Eskadron her også kaldes Eskadronen Moe. Der er enslydende meddelelse om denne fægtning i en lang række aviser 2. marts 1864.
De følgende dage er der beskrivelser af "de i Mandags (29. februar) ved Vorbasse fangne preussiske Husarer ..." Dagbladet København 5. marts 1864 har "modtaget et Brev fra Veile-Egnen". Der er her tale om en betydeligt dramatiseret historie, hvor "tvende (prøjsiske) Eskadroner fra Skanderup" var blevet sendt over Bække mod Vorbasse, hvor "vore vakre Dragoner sprang på Hestene, en Deel paa de nøgne Heste (uden sadel) samt uden Hjelme..." Andre aviser har tilsvarende (postulerede) øjenvidne beretninger her og de følgende dage.
Noget forsinket i forhold til træfningen i Vorbasse, der fandt sted 29. februar, meddeler Dagbladet (Københvn) 7. marts 1864, "Fra vor Meddeler i Veileegnen have vi endvidere modtaget Følgende, dateret den 3die Marts : om Natten efter Træfningen arriverede den preussiske Ritmester tilfods tilbage til Gjelballe, og omtrent paa samme Tid ankom dertil, ligeledes tilfods, en menig preussisk Husar, som havde gjemt sig i en Grøft paa Skjødegaards Mark, indtil Alt var roligt, og derved var undgaaet vore Dragoners Opmærksomhed.
Flere preussiske Heste kom ligeledes uden Ryttere til Gjelballe. Af sine mere eller mindre saarede Heste bragte Fjenden hjem til Gjelballe og Skanderup 30 Stykker. I Gjelballe savnede Fjenden 28 Mand af de der indkvarterede og i Skanderup 10 Mand. Igaar Morges forlod en meget stor Rekognosceringspatrouille Kolding og red imod Veerst, formodenlig for at hævne sig paa Vore. ... "
 
Ud over tabstal for og flugtbeskrivelser fra de prøjsiske styrker, viser denne meddelelse, at der har været placeret prøjsiske styrker i både Gelballe og i Skanderup, som er blevet dirigeret til Vorbasse for at få gjort kål på de danske rekognoseringsryttere fra 3. Dragonregiments 5. eskadron. Samt at der har ligget "en meget stor (prøjsisk) Rekognosceringspatrulje" i Kolding.
Lidt senere, 4. marts 1864 rapporteres der "fra et Øjenvidne", at de prøjsiske spioner åbenbart havde fundet ud af, at for Moes egen afdeling af 5. eskadron i Vorbasse var der 29. februar organiseret en "Hesteparade", hvor officerer og en dyrlæge skulle kontrollere "Hestenes Sundhedstilstand". Denne del af eskadronen har således været ukampdygtig under hestesynet. Men iflg. det berettende øjenvidne blev de hurtigt klar og slog resolut den prøjsiske overmagt, der var overrasket over, at denne del af eskadronen så hurtigt var blevet klar. I en opfølgende meddelelse 9. marts 1864 bekræftes det, at prøjserne ganske vist havde to husareskadroner på egnen, men at kun den ene nåede frem, således at prøjserne havde "c. 100 Mand, og paa vor Side Deeltog kun c. 46 Dragoner ...".
Medens der er "hesteparade" hos ritmester Moe i Vorbasse bliver en vagtmester og en korporal med 3 mand overmandet af prøjsere, men så kommer Sekondløjtnant Saurbrey med 20 mand dem og Moe til undsætning.
De prøjsiske husarer meddeles i aviserne at være faldet i snefyldte grøfter, og der blev taget 30 til fange, heriblandt en læge, hedder det i en avismeddelelse 9. marts 1864.
 
Erindringer om ryttertræfningen ved Vorbasse finder man også, f. eks. i Roskilde Avis 8. april 1922 og Jyllandsposten 15. april 1922, hvor den erindrende soldat, Jens Peter Hviid må være født i 1840'erne eller før. Der er i hans erindringer adskillige faktuelle fejl omkring træfningen, men kan vel betragtes som et levn af de erindringer, der var omkring ryttertræfningen. Eller som de forekommer i nekrologer og digte.
 
En helt samtidig beskrivelse af begivenhederne 28. og 29. februar 1849 finder man i en dagbog "en Dames Dagbog fra Kolding 1864". Det er selvfølgelig sparsom, hvad den skrivende købmandsfrue, der husede mere end 20 forbundssoldater, kan berette om begivenheder i og omkring Vonsild. Men taget som et vidnesbyrd om den effektivitet, hvormed den lokale snak, velsagtens befordret af oplysninger fra forbundstropperne, har kunnet give meddelelser, så er dagbogens oplysninger informerende. Den er ført hver dag med start 1. februar 1864.
Der er som anført gode informationer om Niels Kjeldsen affæren allerede samme dag, "Søndag den 28. Februar".
Den ganske levende beskrivelse i dagbogen er vel erhvervet ved beretninger fra forbundstropper indlogeret hos Kolding familien, og det hedder, at han, Niels Kjeldsen som den eneste blev og kæmpede, fik hugget hånden af en enkelt husar, og at han blev skudt under flugt.
Den følgende dags dagbogsoptegnelser, "Mandag den 29. Februar" meddeler, at "… I Dag har her været Røre i Gaden. Infanteriet har øvet sig i et Par Timet. I Middags kom en lukket Vogn med en dansk Husarofficer og en Trompeter som Parlamentær, hvad det nu har at betyde, godt eller ondt. …" Her er budskabet om Vorbasse ikke nået frem samme dag, måske først dagen efter fordi det var en for forbundstropperne ikke så heldig begivenhed. Men i dagbogen "Tirsdag den 1. Marts (hedder det, at) … I Gaar har vi gjort et godt Kup. 40 af vore Dragoner har taget 51 af de blaa Husarer til Fange. De ligger langs med Gænsen, og dette skete et Par Mil inde ved Vorbasse …" Involverede danske dragoner og antal tilfangetagne varierer en smule i forhold til andre oplysninger, men må under alle omstændigheder formodes at være blevet meddelt således. Der har selvfølgelig i denne af forbundstropperne meddelte version intet været om - og slet ikke med navn - Sekondløjtnant Saurbrey. 
 
Iflg. O. F. Gedde i foredrag 1903 havde Saurbrey på Skjødebjerggaard kun 20 mand. De resterende 10 mand må så have været folk, som ritmester Moe fik sendt afsted fra Vorbasse, da det blev kendt, at prøjserne angreb.
O. F. Gedde sluttede sit foredrag af med om Saurbrey at erklære: "Sekondløjtnant Saurbrey, Helten fra Vorbasse, nævnes han ofte, og visselig ikke med Urette; thi det var i første Linie ham og alene ham, der ved sin modige og absolut resolute Optræden skaffede os Sejren."
 
Man kunne i princippet forestille sig en sammenhæng, hvor beskrivelsen af den stort set eneste fægtning med dansk sejr i 1864, "Cavellerifægtningen ved Vorbasse" 29. februar 1864, at den i den daglige omtale kunne have ført til hædersbetegnelsen "Vorbasse Krigshavn".
Blot er der i den lille midtjyske by Vorbasse kun et gadekær.

Vorbasse Krigshavn

De navnkundige husarer fra 5. Eskadron, Eskadronen Moe har muligvis ind imellem været forsamlet omkring gadekæret i Vorbasse, før de i nogen spredt fægtning p. gr. af den afholdte "Hesteparade" d. 29. februar under V. Saurbreys ledelse begav sig i kamphandlinger med de prøjsiske styrker.
Der er dog intet, der tyder på, at gadekæret i Vorbasse skulle have spillet nogen som helst rolle under de aktioner, 5. eskadron havde. Tvært imod så hedder det i de første efterretninger om kamphandlingerne, at det var "ved Vorbasse". Det fremgår af et foredrag i Bække 1908 af premierløjtnant O. F. Gedde, Ribe, at de to dele af Eskadronen Moe opholdt sig i henholdsvis landsbyen Vorbasse, samt ved Skjødegaard og Skjødebjerggaard.
Ritmester Moe og Premierløjtnant Castenskjold opholdt sig i Vorbasse under "Hesteparaden" indtil der kom melding om det prøjsiske angreb, hvor helten - bliver han udnævnt til af O. F. Gedde - sekondløjtnant Saurbrey skyndsomst begav sig til sin afdeling af eskadronen på Skjødebjerggaard.
 
Krigshavnsbetegnelsen er således særdeles tvivlsom, et vittighedslignende udtryk i den helt konkrete situation. Onde tunger vil endda hævde, at en datidig gøgler, som ofte optrådte i Vorbasse, Professor Labri skulle være ophavsmand til udtrykket "Vorbasse Krigshavn".
Det har været muligt at finde et spor fra Labri til Vorbasse Krigshavn. Isefjordposten 6. okt. 1919 har flg. herom: En ung journalist spørger "Professor Labri" til hans mening om Venstre politikeren J. C. Christensen, hvad Labri selvfølgelig kun vil servere en vittighed om: "Det gør mig altid ondt, naar Venner kommer i Knibe ... men paa denne højtidsfulde Dag har jeg og min skønne Ledsagerinde forladt Vorbasse Krigshavn, hvor vi nylig har givet Forestilling for Kongen af Kerteminde ..."
Niveauet og den sproglige fantasi i Labris verbale udfoldelser fremgår klart og tydeligt. Men alligevel kan udtrykket udmærket være opstået før Professor Labris mellemkomst.
Det kunne i princippet godt være gøgleren Labri, der omkring 1919 har fundet på udtrykket Vorbasse Krigshavn i forbindelse med, at han hellere serverede sproglige finurligheder end at rode sig ind i noget, der kunne være en politisk diskussion med stærke holdninger for og imod en højaktuel politisk person. Hvad J. C. Christensen angik, så var det ikke blot Alberti-skandalen, man erindrede, når talen kom på J. C. Christensen, men også hans magtfulde optræden i forskellige sammenhænge i partiet Venstre, hvor det nok ikke altid har været lige let at være partifælle med ham. Så her skulle Labri ikke have noget klinket.
Ud over den pludselige indskydelse i 1919 kan Professor Labri også slet og ret have hørt udtrykket, når han har været på et af sine besøg i Vorbasse.
I Kolding Folkeblad 4. april 1891 nævnes "en Kadet fra Vorbasse Krigshavn", hvilket viser, at udtrykket har været offentligt kendt også i 1891. Der er i Kolding Folkeblad 1. juli 1899 en artikel, En Tur over Heden, hvor en cyklist har taget turen, bl.a. fordi han har hørt om Vorbasse Krigshavn.
Professor Labri, Johannes Marius Dines Petersen, Johannowitz (Johannes med vittighederne, som han også skulle have kaldt sig) er født 1863, og kunne i princippet godt have fundet på udtrykket "Vorbasse Krigshavn" allerede før 1891. Det fremgår blot ikke af nogen konkret dokumentation.
Og skulle han være født i Vorbasse, som ind imellem hævdet, så fremgår det ikke af den stedlige kirkebog. Derimod er der i kirkebogen for Nyborg Sogn registreret Johannes Marius Dines Petersen, født 5. august 1863. Præsten skriver i sin anmærkning: Han kaldes "Professor Labri". Signeret T. Løgstrup.
De første annonceringer af Professor Labri som tryllekunstner m.v. ser ud til at forekomme i aviserne fra 1893-94, de allerførste med begrænset succes. Om det er 1893, som er starten på karrieren som "Professor Labri" eller 1886, som Labri selv kan finde på at hævde er vanskeligt at afgøre. Og heller ikke så vigtigt i denne sammenhæng.
Det er sikkert og vist, at Professor Labri ofte har haft Vorbasse med i de rablende bemærkninger, som han blev kendt for. F. eks. Holstebro Dagblad 7. november 1911, hvor Labri annoncerer sit "25 Aars Jubilæum paa Fredag 8 Dage (start må så have været 15. november 1886 som gøgler, såfremt det er dette jubilæum, Labri vil lade "forløbe i Stilhed") ..." Der bliver her serveret mange fine vitser om Vorbasse, dog ikke om "Vorbasse Krigshavn". Han meddeler, at han "har søgt Embede som Fodermester på Vorbasse Fattiggaard ... (at han gerne vil være) Havnefoged i Vorbasse, hvor 33 store Skibe er strandede i den senere Tid ... (samt omtaler) den hellige Pave af Vorbasse ..."
Det fremgår, at Vorbasse optræder i Labris sprudlende ordforråd. Men om Krigshavnen skulle have optrådt før 1891 eller 1899, hvor den også bliver omtalt i bl.a. Kolding Folkeblad 1. juli, det får stå hen i det uvisse.
 
Man kunne - med lige så megen rimelighed som Labri-myten - antage, at glæden over sejren 29. februar 1864, over de brave husarer, der havde været placeret i og omkring byen, samt det eksisterende gadekær, har affødt Krigshavn navnet, som det først har været muligt at konstatere komme skriftligt til udtryk i Kolding Folkeblad 1891. Og som først betydeligt senere kan konstateres brugt som en af Professor Labris talrige sproglige udfoldelser.
Lokalhistorisk Arkiv Vorbasse ser mest ud til at hælde til professor Labri som oprindelse til udtrykket "Vorbasse Krigshavn".
Men derfor kan det sagtens være en opstået vandrehistorie, der som bekendt ikke bliver mere sand af mange gentagelser.

1864 i Viborg, Skive området

Den danske 4. division under generalløjtnant Hegermann-Lindencrone trak sig allerede før slaget ved Dybbøl i løbet af marts 1864 over Horsens og Skanderborg mod Viborg og Skive. Målet var Mors, hvor Hegermann-Lindencrone og hans 4. division mentes bedre at kunne klare sig over for de forfølgende forbundstropper42). Hensigten var i første omgang, at Hegermann-Lindencrone og hans 4. division i Nørrejylland skulle forhindre forbundstropperne "med mindre Styrker at udbrede sig til denne Landsdel."
En del af den tilbagetrækkende, danske styrke skulle fra Langaa transporteres med den nyanlagte jernbane til Skive. Her opholdt styrken sig så 13. og 14. april i frygt for et eventuelt fjendtligt angreb, som dog ikke kom, og 16. - 17. april blev overførslen til Mors så foretaget. 
De danske og prøjsisk-østrigske militære organisationsforhold og bevægelser efter slaget ved Dybbøl 18. april 1864 er udførligt beskrevet i Generalstabens 3. bind om 186443).
Da det danske nederlag ved Dybbøl var en realitet 18. april 1864 rykkede de forfølgende prøjsiske og (især) østrigske styrker 26. april ind i Viborg, 28. april stod de i Dommerby, 30. april blev Skive besat.
Iflg. Generalstaben havde de tyske forbundstropper efterladt Divisionen Münster med en kombineret Kommando i Viborg under Generalmajor von Bornstedt. Noget af denne styrke blev også sendt til Skive
Jernbanestrækningerne Aarhus-Randers og Langaa-Viborg var blevet åbnet driftsmæssigt inden krigsudbruddet 1864, nemlig 21. juli 1863 iflg. Dagbladet København.
Strækningen Viborg-Skive skulle egentlig først åbnes driftsmæssigt i oktober 1864, men var næsten anlagt, da krigen startede og blev herunder istandsat og benyttet driftsmæssigt, bl.a. som oven for anført til den danske troppetransport, som 16.-17 april gik fra Skive til Mors. Forudgående var Hegermann-Lindencrones tropper i marts 1864 blevet transporteret med den nyanlagte, endnu ikke færdigt anlagte jernbane fra Langaa til Skive. 
En nærmere, samtidig beskrivelse af situationen omkring forbindelsen Langå-Skive/Struer kan man finde i en adresse til indenrigsministeren fra 29 sogneforstanderskaber "i Omegnen af Skive" 16. april 1864, meddelt i Dagbladet København 29. april 1864. Det fremgår af denne adresse, at jernbanestrækningen Langaa-Skive i marts var blevet benyttet til troppetransport, men at man nu, 16. april også gerne ville have banestrækningen "aabet for Publikum". 
Viborg Stiftstidende og Adresse-Avis meddelte 10. maj 1864, at forbundsstyrkerne denne dag og dagen før "... fra Skive ved Hestekraft har ført ... pr. Jernbane og videre herfra ad Linien til Langaa flere Locomotiver og et stort Antal Waggons ... vel nærmest for at berøve vore Tropper Leiligheden til Brugen heraf ...", hvilket også viser, at jernbanelinien Skive-Langaa har været funktionel i maj 1864, men at forbundstropperne har indledt bestræbelserne på at tilintetgøre denne transportmulighed.  
Under forbundsstyrkernes besættelse af stort set hele Nørrejylland blev der etableret våbenhvile 12. maj, hvorefter krigshandlingerne blev genoptaget 25. juni igen44)
De tyske forbundstropper truede under våbenhvilen med at sprænge jernbaneforbindelsen Viborg-Skive ud af funktion. Straks  efter de genoptagne fjendtligheder blev der gjort alvor af truslen, og broen ved Langaa blev sprængt d. 27. og 28 Juni 1864.
General v. Falckenstein havde samtidig, 26. juni lavet en "Bekendtgørelse" til Jyllands Beboere, og lokalt meddelt i Viborg Stiftstidende og Adresse-Avis 29. juni 1864, at man nu var overgået til "de allierede Armeers Administration ... som man skal rette sig efter ... og aflevere til samme Skatter og Landets andre Indkomster ..."
Der blev igen 1. august indgået en ny våbenhvile, hvor forbundstropperne forinden fordrev Hegermann-Lindencrones tropper fra Fur, hvor bådejerne blev pålagt at føre deres både til Mors, så de tyske tropper ikke skulle få fat i dem. Som også anført af G. Schütte i Skivebogen45)  var der 9 furboere, der nægtede, og som konsekvens fik deres både ødelagt af de danske tropper, så de ikke skulle falde i fjendens hænder. Og de gæve Furboere nægtede i en høflig skrivelse til den prøjsiske konge at modtage de "50 Rigsdaler preussisk Kurant".
Denne opbyggelige historie kan samtidigt f. eks. ses i Sjællands-Posten 25. august 1864. Som det fremgår af avisreferatet, var den af von Falckenstein tilbudte sum 65 Rigsdaler preussisk Kurant. Uanset de manglende 15 rigsdalers skæbne - det kan også være almindelig journalistisk sjusk - så har den fælles fjende, ikke mindst personificeret i von Falckenstein, utvivlsom været godt for det lokale sammenhold i 1864 dagene. Dags-Telegrafens farvelvise til von Falckenstein 14. august 1864 med antydningen af, at Den Kullede Greve nu af Niels Ebbesen og andre gode jyder er blevet forvist fra det område, hvor man efter nogle måneders plage med beskatning og irritation over den fremmede prøjser, er blevet ganske uglad ved hans tilstedeværelse.
Men netop holdningen til von Falckenstein kan måske også eksemplificere, at meningerne var delte, også dengang.
Sprængningen af Langaa broen 27.-28. juni 1864
I Skive åbnede jernbanedriften med den første jernbanestation 17. okt. 1864, tydeligt forsinket af krigen i 1864. Krigen 1864 - 200 træsnit i Forsvarets Arkiver.
I modsætning til borgerkrigens start i marts dagene 1848, så blev Viborg og Skive egnen ved krigsudbruddet 1. februar 1864 nu direkte krigsdeltagende, og denne gang ikke blot i det fatamorgana, som Slavekrigen havde været.
Hvad angår den direkte krigsdeltagelse, så er der 1864 registreret 3 faldne fra Skive, 2 faldet ved Dybbøl, 1 død af tyfus, begravet på Sandager Kirkegård. Fra Viborg er der 1864 registreret 2 døde, 1 faldet ved Dybbøl, 1 død af tyfus, begravet på Garnisonskirkegården i København.
De af  Jens Clausen i Skivebogen 1931 anførte navne kan ikke verificeres i de af Cohen registrerede dødslister.
Jens Clausen navne er også kun anført som "danske Fanger". Men det anføres dog også, at "Dødsbudskab naaede til ikke faa Hjem." Hertil kom iflg. Clausen også forskellige ondartede sygdomme, der plagede lokalt.
På det foreliggende grundlag er det ikke muligt at afgøre, om Jens Clausens 11 i Magdeburg 1 i Küstrin tilfangetagne også blev til dødsfald, som under alle omstændigheder ikke er registreret af Cohen. Men her de anførte navne, nævnt som tilfangetagne - med lokalitet, og hvor de er anført som fanger. Der er som kontrol af, om der skulle være evt. dødsfald foretaget en gennemgang af de relevante sognekirkers fortegnelse over døde mænd 1864 og 1865. Der er her ikke fundet dødsregistreringer for de af Jens Clausen nævnte navne. 
Navn Lokalitet Lokal kirkebog Fangenskab
Niels Simonsen Dølby Intet dødsfald registreret. Magdeburg
Mads Lauridsen Øster Grønning Intet dødsfald registreret.
Niels Thomsen Fur Intet dødsfald registreret.
Jeppe Pedersen Brøndum Intet dødsfald registreret.
Peter Eriksen Frammerslev Søgt i Krejbjerg og Oddense.
Jens Jensen Skive Intet dødsfald registreret.
Laurs Kristensen Skive Intet dødsfald registreret.
N. C. Melgaard Skive Intet dødsfald registreret. Küstrin
Jens Nielsen Sparkær Intet dødsfald registreret. Magdeburg
C. Petersen Selde Intet dødsfald registreret.
M. Jensen Mønsted Intet dødsfald registreret.
H. Jensen  Heilskov Intet dødsfald registreret.
Der er ikke afgørende grunde til at erklære Cohen tabslisterne som værende mere troværdige og præcise end de oplysninger, vi får fra Jens Clausen. Blot er der det problem med Jens Clausens oplysninger, at vi ikke får noget belæg for de af ham anførte navne. Selvom kirkebøgernes dødsregistreringer for 1864 og 1865 ikke viser nogen af de af Jens Clausen anførte som døde, kan det selvfølgelig ikke dermed konstateres, om de pågældende skulle være døde i det fangenskab, de har været i.
En forsigtig konklusion kunne måske være, at der næppe har været flere dødsfald som en konsekvens af 1864 krigen, end de af Cohaen anførte 3 fra Skive og 2 fra Viborg.
En samlet oversigt over hvem og hvor mange, der fra lokalområdet deltog i 1864 krigen får man velsagtens bedst gennem lægdsrullerne.
Rigsarkivet har Sallinglands Herredsfoged med lægdsrulle 1840-1918, som ikke er gennemset i denne undersøgelse. Det betyder, at de her i det følgende formidlede, lokale veteranberetninger udvælgelsesmæssigt har tilfældighedens karakter. Men da formålet ikke er et statistisk holdbart overblik over områdets veteraner, skønnes det til formålet at være et rimeligt udvalg. 

Oplevelsen af tiden før og under 1864 krigen i Skive

 
Før krigsudbruddet 1. februar 1864 udtryktes der i Skive Avis 15. januar 1864 et højstemt "Farvel til vore bortdragende Krigere", som i sammenligning med den lokale ligegyldighed i forhold til den slesvigske problematik i 1848 nok må karakteriseres som mere patriotisk.
"Telegram til Skive Avis ... 7. februar kl. 5 Eftermiddag ... Stor Forbitrelse ... overalt, baade i Rigsdagen ... og i Folket. "Det hedder videre, at "Conseilpræsidenten" har givet udtryk for at, han fralægger Kongens og sin "Andel i Tilbagetoget".
Den postulerede almindelige forargelse over den af de Meza beordrede tilbagetrækning får her fuld skrue.
Dog kan der konstateres en variant i holdningen til  Dannevirke rømningen allerede 10. februar 1864 i Skive Avis i dens kommentar til en proklamation fra Kong Christian Rex og D. G. Monrad, konseilpræsidenten, som her bringes i et uddrag:
"Soldater! Modtager derfor Eders Konges Tak!
Dannevirke er opgivet. I Fjendens Vold ere de Kanoner, der skulde bave lammet hans Hovmod. Aabent ligger Landet for Fjenden.
Dybt føler jeg med Eder, hvad vi derved have tabt.
Men, mine Venner! Jeg bar kun denne ene Armee til Landets Forsvar, og Eders krigskyndige Førere have formeent, at jeg ej længer vilde bave nogen Armee, dersom I ei nu trak Eder tilbage. Derfor toge de Beslutningen at vige."
Skive Avis har som kommentar hertil i den landsdækkende presse fundet en særdeles regeringskritisk anmærkning, som må formodes også at være blevet en del af den lokale opfattelse af den nu helt åbenbare problematiske krigssituation, hvor i første omgang den "krigskyndige Fører", general de Meza måtte bære den øjeblikkelige konsekvens i form af fordømmelse:
"Kongens Proclamation til Hæren bliver af "Dagbladet" underkastet en drøi og næppe ganske ufortjent Critik. -Under det Indtryk, - hedder det - der er fremkaldt ved Røminngen af Danevirke, klinger denne Proclamation, for hvilken Biskop Monrad bærer Ansvaret, næsten som Haan."
I Jens Clausens artikel i Skivebogen 193146), der bygger på avisartikler fra 1864, refereres det, at den tyske overgeneral Wrangel, da man viste ham de Mezas portræt skulle have sagt, "Jeg vil sige Dem, at den Mand har frelst den danske Arme; jeg kalder det ikke Klogskab, men Visdom, at han trak sig tilbage." 
Men i erkendelsens stund, hvor krigens realiteter med Dannevirke rømningen blev åbenbar, skulle der i Skive og omegn efterfølgende vise sig "stor Iver for at lindre vore Soldaters Nød."
Der skulle være blevet dannet en Uldkomite af "en række Skivedamer". Samt en "Forfriskningskomite". Desuden blev der oprettet en komite af pastorinde Adamine Kierumgaard sammen med 6 andre damer fra Skive, ganske vist annonceret i Skive Avis 4. januar 1864 - altså før Dannevirke rømning - som skulle forsyne de vinterfrysende soldater med varmt undertøj o.l. 
De her ironiserende eksempler på lokalt engagement i 1864 krigens første dage finder man både i Gudmund Schüttes artikel i Skivebogen 1936 og i Jens Clausens artikel i Skivebogen 1931.
Men eksemplerne kan velsagtens tages som udtryk for, at allerede før de prøjsiske og østrigske styrker nåede op til Limfjorden, var der en større optagethed af krigens realiteter at spore på Skive egnen end under den første slesvigske krig.
Allerede torsdag d. 28. april havde forbundstropperne været ved Dommerby og Jordbromølle, men først 30. april skete indrykningen fra Viborg i Skive med 3.000 mand under Brigadegeneral von Bornstedt iflg. Jens Clausen47)
I modsætning til erindringerne fra Viborg - også selv om der refereres til disse erindringer i Skivebogen48) - beskrives forbundstroppernes rekvisitioner i Skive som overdrevne og medførte også her, at der blev taget "prominente borgere" som gidsler for at inddrage rekvisitionerne. Her anføres også i modsætning til Viborg-erindringerne i Skivebogen49), at "Mest hadet af alle var Falckenstein, som kun var i Skive et par gange. Var Banen blevet aabnet før sidst i Oktober, var han nok kommet noget oftere." Samme banestrækning skulle Falckenstein have forsøgt få færdigbyggeriet noget tidligere iflg. Clausen, så forbundstropperne kunne benytte den, men forgæves, den blev først åbnet officielt 17. oktober 1864. Og det har vel bl.a. været den sprængte bro i Langaa, der har været problemet. 
Det forekommer ikke usandsynligt, at den af J. Clausen postulerede modvilje mod Falckenstein først og fremmest er udsprunget af, at det var ham, der i juni beordrede jernbanebroen ved Langaa sprængt. Under alle omstændigheder kan Skive Avis 18. august 1864 meddele, at "Englænderne ville gjøre Alt for at faae fuldstændig Skadeserstatning for den af General Vogel v. Falckenstein unødvendigt foretagne Sprængning af Jernbanebroen ved Langaa." 

Brevveksling, veteranberetninger fra Skiveegnen 1864

Skivebogen har et bind med brevveksling50) og et bind med veteranberetninger51), som her skal refereres og citeres for at få et indtryk af, hvilke lokale erfaringer, men har kunnet udveksle efter krigen i 1864. Fotografiske gengivelser af veteraner skal først og fremmest søges på Sundsøre Lokalhistoriske Arkiv, som det fremgår neden for. De to uden arkivangivelse er scannet fra Skivebogen 80. bind 1989.
   Skivebogen 1989 Skivebogen 1989 
Ud over de her sidste to i Skivebogen 80. bind portrætterede veteraner fra 1864 - Jens Laugesen, Lihme og Mathias Nielsen, Ramsing, er der yderligere portrætteret Hans Sørensen, Lem, Peter Hedegaard, Lem, Bertel Pedersen, Vester Lem, Andreas Dooleweerdt, Rødding. Udvalget har muligvis sin forklaring i, at meddeleren er Niels Sørensen fra Lem. Uanset udvælgelseskriterier, hvor man bemærker, at der bl.a. ikke er repræsenteret veteraner fra Skive, så er det en værdifuld samling af veteranberetninger, som her er offentliggjort i Skivebogen, 80. bind, foranlediget udgivet ved daværende museumsforstander / -inspektør Jens Ole Lefevre.
Hans Sørensen, Lem blev som 25 årig indkaldt 1. december 1863, og var med ved Dannevirke, hvor han fik koldbrand i en fod, blev behandlet i København og sendt tilbage til Dannevirke, hvor han var med i de Mezas tilbagetrækning fra Dannevirke til Dybbøl. Her blev han oppasser for den af Krigsministeriet 20. april meddelte som nyudnævnt sekondløjtnant, kadet ved det kongelige svenske Krigsakademi, B. G. B. C. Baron Sparre. Løjtnant Sparre ses usåret tilfanget efter slaget ved Dybbøl 18. april 186453). Iflg. Hans Sørensen var Sparre "en krigslysten Vovehals ...", som stod oprejst midt i sin deling, da den blev stormet og beordrede "Skyd nu, for der er noget at skyde på ..." hvorefter han, da "de tyske var nået tæt på ..." råbte "smid nu Vaabnene Folkens, ellers kommer der ikke en eneste af os levende herfra". Her blev så Sparre taget til fange. Han blev 28. okt. 1864 udnævnt til Ridder af Danebrog. Hans Sørensen blev også taget til fange, ført over Flensborg til Hamborg, Berlin og blev indsat i fæstningen Posen52), hvor fangerne "sultede som Ravne".
Sønderborg Lokalhistoriske Arkiv, illustration til P. Hedegaards oplevelser 2. april 1864
Peter Hedegaard, Lem blev 1864 som 23 årig indkaldt og ansat som militærarbejder i 2. ingeniørregiment, hvad der ikke er noget, der benævnes i Generalstabens eller Tuxens fortegnelser, hvorimod der her er flere ingeniørkompagnier. P. Hedegaard var med til at udbedre Dybbøl stillingen, men kom herfra til brandkorpset i Sønderborg, hvor han oplevede "omkring Midten af Marts ... en Granat fra Broager ... der slog ned i en Retirade ... (hvilket) udbredte en væmmelig Stank." Han oplevede også bombardementet af Sønderborg 2. april og Dybbøl 18. april, begge dele på afstand, hvorfra han kan berette om både blodige lemlæstelser, iblandet lokale vittigheder.
Jens Laugesen, Lihme blev indkaldt som 32 årig forstærkningsmand 18. januar 1864, blev sendt til Fredericia, hvorfra han blev sendt til Nørresundby efter rømningen af Fredericia. Det må betyde, at J. Laugesen har været i den retirerende 4. division. Med våbenhvilen i maj blev J. Laugesens forstærkningsmandskab "hjempermitteret", og da Laugesen var en gift mand med et lille husmandssted, kunne han fra sit sted være naboerne behjælpelig med f. eks. at redde heste, som ellers ville være blevet beslaglagt af forbundstropperne, der var ankommet fra slutningen af april 1864.
Mathias Nielsen, Ramsing blev udskrevet 1857 som 22 årig, "men tilbyttede sig et frinummer, så han først blev indkaldt hen på foråret 1864." Han kom først på rekrutskole anbragt ved 7. regiment på Fyn. Med Mathias Nielsens egen formulering, så "mærkede de ikke noget til fjenden, så de få døde, de havde, døde strådøden."
Mathias Nielsen var ved indkaldelsen gift og havde 2 børn, og med "Jylland oversvømmet af fjenden" blev det konen, Kirsten, der fik de største problemer under krigen, først og fremmest fordi fjenden "attråede rørigt gods ... (men) penge, kød og lignende fik hun sammen med noget gammelt tøj smidt ind i den inderste krog af bagerovnen ... ", hvor det ikke lykkedes forbundstropperne at finde det.
Bertel Pedersen, Vester Lem var som 27 årig i 1864 "frispiller" og blev først indkaldt 15. februar 1864 til en måneds rekrutskole, og blev herfra sendt til Dybbøl 17. - 18. marts. 18. april var hans kompagni blevet forflyttet til Als, og han undgik således denne dags hårde kamp ved Dybbøl.
Als blev erobret af forbundstropperne 29. juni og Bertel Pedersens deling retirerede til Høruphav, hvor de var imellem dem, der ikke kom med udskibningen af danske soldater, og de blev taget til fange, anbragt på Sønderborg Slot og herefter Gravensten kirke, hvor der "som Nødtørfthuse var anbragt 5 store kar oppe ved alteret ..." som flød over, da de ikke kunne tage mosten. Herfra blev fangerne sendt til en fæstning i Herfort, hvor der var dårlig kost iflg. Bertel Pedersen. Generalstaben54) beskriver erobringen af Als, tilbagetoget til Kegnæs og udskibningen fra Høruphav.
Andreas Dooleweerdt Haasum var ligesom Bertel Pedersen "frispiller", da han som 27 årig blev indkaldt til samme kompagni som denne. De lå sammen indtil 2. april, hvor Andreas D. blev såret af en granat sammen med Jens Laursen fra Lem, der døde af sårfeber i Augustenborg 5. maj. Denne oplysning kan ikke bekræftes af Vilhelm Cohen, der ikke har registreret Jens Laursen fra Lem blandt de faldne. Jens Laursen er ikke et ualmindeligt navn, men der er ingen samtidige aviser heller, der omtaler ham som omkommet. Gennemgang af kirkebogen for Lem Sogn 1856-1877, døde mænd har ikke registreret Jens Laursen. Heller ikke kirkebogen for Augustenborg Sogn, døde mænd og kvinder 1853-1882 har nogen registratur på Jens Laursen.
Andreas D. fik sit ene ben bortamputeret i Sønderborg og kom på lazarettet i Augustenborg, herfra overført til Aalholm, hvor han blev udskrevet i september. Den nu invalide Andreas D skulle bevæge sig mellem Nykøbing Mors og Hvidbjerg, før han vendte tilbage til Haasum og efterfølgende bosatte sig i Rødding. Han måtte betale sin sidste skilling for at få en transportmulighed. Da det blev kendt på egnen, hævdes det at have medført en vise, der skulle omhandle Morsingbo, der mod betaling transporterede krøblingen Andreas D. 
Det har ikke været muligt i gennemse aviser 1864-80 at finde den vise, som er aftrykt i Skivebogen55).
Skive Folkeblad 1914, erindringsartikler af og om de lokale veteraner
Under overskriften Vore Veteraner er der i Skive Folkeblad 21. november 1914 er der en artikel om Mads Sørensen, Rønbjerg, hvor han var bosat, gift og boede til leje. Men født i Bers, hvorfor han også lokalt blev kaldt Mads Behrs. Han blev som 32 årig indkaldt i januar 1864 som "Forstærkningsmand" og kom til Dannevirke, som ikke omtales yderligere i artiklen. Han var 2 gange med til at "storme Dybbøl", må altså have været en del af forbundshæren, hvilket også fremgår af, at han havde været "Infanterist ... med Garnison i Kiel". Ved stormen på Dybbøl 18. april var Mads Sørens "allerede permitteret". Han kom hjem efter påske, blev sejlet til Nykøbing Mors og "spadserede gennem Salling til sit Hjem ..."
Det særprægede ved denne historie er, at Mads Sørensen som "Infanterist" i forbundshæren havde bosat sig i Rønbjerg og herfra havde deltaget i 1864 krigen på tysk side. Men sådan hævdes det i artiklen at have været.
9. maj 1914 omtales i Skive Folkeblad en veteranaften i Sevel, hvor der havde deltaget "12 Veteraner - hvoraf endog de 3 fra Treaarskrigen".
13. maj 1914 er der en omfattende artikel i Skive Folkeblad om Peder Kr. Pedersen Hede, Vadum under overskriften Veteraner fra 1864. Med Hegermann Lindencrones Korps.
P. K. P. Hede blev som 23 årig rekrut i Randers 29. juni 1863. 
Skive Folkeblad 13. maj 1914  
P. K. P. Hede kom til Dannevirke, som ikke omtales nærmere. Men herfra kom han til at stå under Hegermanns kommando, og deltog således i retræten op gennem Jylland, hvor smædenavnet "General Baglæns" opstod, fremgår det af artiklen. 
P. K. P. Hede har forfattet en "Dagbog" under overskriften "Angaaende Marchen", som refereres tilsyneladen ordlydende i artiklen. Starten på dagbogen er 17. dec. 1863, hvilket forklarer den manglende omtale af Dannevirke. Her har Hegermans korps således været i gang med tilbagetrækningen op gennem Jylland. Med nøje dato angivelser beskrives marchen op mod og igennem Salling. 23. februar 1864 gik turen gennem Viborg og Skive.
Det kan kun betyde, at dele af Hegermanns korps er blevet sendt afsted til fods før togtransporten over Langaa i marts 1864. Afrejsen fra Mors sættes til 1. juli 1864. 
Hans Sørensen, Opperby, begravet på Lem Kirkegård. Skive Folkeblad annoncerer 4. november 1914 jordefærd for Hans Sørensen. Der oplyses kun, at han har været veteran fra 1864, indkaldt som 26 årig. 
Breve fra 1864, en brevveksling mellem Niels Sørensen Brand, Ramsing og hans kone Ane Marie.
De originale breve meddeles at befinde sig på Spøttrup Lokalhistoriske Arkiv, Ramsing. De er udvalgt og refereret til Skivebogen af Jens Peter Hansen, Ramsing. De omfatter tiden 18. januar til 24. april 1864. Niels Sørensen Brand blev indkaldt som 34 årig, var med i "forstærkningsmandskabet" fra Viborg 1. januar 1864 og formodes at have være indkaldt nogle gange før.
15. januar 1864 er der brev fra Aarhus, hvor N. S. Brand fortæller, at der var 15 mand indkvarteret hos "apotekerens", heriblandt 5 fra Sevel Sogn, og kom herfra til garnisionstjeneste i København. Herfra kommenterer han i et brev de Mezas tilbagerømningsbeslutning fra Dannevirke, som i første omgang blev karakteriseret som "landsforræderi", men med mere besindighed antog officererne herefter, at der var "handlet klogt ..."
I marts er N. S. Brand forflyttet til garnisonen i Fredericia. Her boede han under noget usle forhold, han lå på en stue med "kun fire mand ... og halm nok at ligge på, men klæderne har jeg ikke haft af kroppen, siden vi rejste fra København ..." o. 1. februar. Det kan - og kunne - også være uhygiejnisk at være i krig.
Hjemme i Ramsing var der på samme tid kommet danske tropper, som konen beretter om, at de "fandt Dorte hendes saltkar ... og tog flæsk og kød ... og hentede kål i kålgården ... og kogte selv kål ..."
Ulempen ved rekvisitioner har åbenbart været ca. den samme, uanset om det var danske eller forbundsstyrker, det drejede sig om.
Under stormen på Dybbøl 18. april skriver N. S. Brand om, at det var "en bagatel at være her" i Fredericia. Og videre fremgår det af brevvekslingen, at N. S. Brand ikke har hørt noget, "om der skulle være gået nogen til her af omegnen ... (hvor der ellers) gik nok så uhyre mange til af vore tropper."
Der er ikke brevveksling for resten af krigen, og man (Jens Peter Hansen) ved ikke, hvornår han blev hjemsendt. 

Erindringer om 1864 krigen i Viborg

På dette fotografi af Generalkommandoen for 2. Kombinerede Armee Corps i Jylland optræder Generalmajor von Falckenstein, åbenbart med en række brødre (Falckenstein), der var officerer under hans kommando. General von Falckenstein optæder positivt omtalt i Vilh. Thomsens erindringer fra Viborg. Fotografiet må formodes at være taget i Randers.
E. von Falckenstein 1797-1885 ses på dette officielle militærfoto, og ud fra det, kan man identificere general von Falkenstein som nr. 3 forrest fra venstre på fællesfotoet.
Vilh. Thomsens erindringer i Historisk Aarbog, 5. Bind 1913, den senere Skivebogen har titlen Vor tyske Indkvartering, En Skoledrengs Erindringer fra Invasionens Tid.
Titel og indhold røber, at det er knap 50 år gamle erindringer fra 1964 krigens Viborg. Her i tilpasset referat, illustreret med citater fra erindringerne.
26. april, dagen for forbundsstyrkernes ankomst til Viborg medførte skræk og milde former for panik, selv om man var ”en lille Smule forberedte paa Invasionen”, også da Hegermann-Lindecrones korps forudgående havde passeret Viborg - eller rettere – soldaterne var blevet sat på toget i Viborg56). Det må så have været den i princippet ikke færdiggjorte forbindelse via Langå til Skive.
De flygtende danske dragoner kunne have set ud som afbildet på disse to fotografier, foregående officererne, herefter almindelige soldater.
Fotograferet af Ludvig Luplau, f. 1830, cand. pharm., fotograf i Viborg, emigreret til USA NAVN: Johan Elias Ludvig Luplau.
1863-1870 ca. i Viborg. Emigreret til USA sidst i 1860erne. 1865 medlem af Dansk fotografisk Forening. Var først fotograf i Chicago, senere i Plainfield, Illinois. 
  
De ankommende forbundstropper spurgte, hvor de danske dragoner var blevet af, hævdes det. En del af forbundstropperne drog af sted igen – til Skive ved vi – men der forblev ”omtrent 11.000 Mand under Kommando af General Grev Münster” i Viborg. Den næstkommanderende var ”en smuk og elskværdig Mand, der optraadte med stor Takt.”
Forholdet til besættelsesmagten var så godt, som det var muligt i situationen.
Og som kommentar til udskrivning af forsyninger, anføres det, at ”… de mange Beretninger om tyske Overgreb og Skændselsgerninger, hvormed Aviserne var fyldte, i det væsentlige er urigtige.” De fleste respekterede ejendomsretten iflg. V. Thomsen, dog mere prøjserne end østrigerne, hvorimod ”Polakker, Kroater og lignende fine Folk, skulde man lukke godt for sine Sager … baade Preusserne og Østrigerne røvede efter Kommando, men de sidste stjal tillige paa fri Haand.”
Dog hedder det også om besættelsesmagtens fortæring, at ”den tyske Hær rekvirerede sine Fornødenheder, Furage, Kød, Vin, Tobak og Cigarer, som de danske Myndigheder maatte udlevere mod behørig Kvittering.”
Der berettes også om hemmelige, ildesete men vedvarende affærer mellem lokale kvinder og de forbundstyske soldater, en enkelt blev efter krigen gift med en i hende særdeles interesseret soldat, og ”de blev gift og drog til Berlin …”
Om sprogproblemerne i forhold til besættelsesmagten gives der også kommenterede eksempler, f. eks. en tysker, der ville på loftet med et tællelys for at finde ”Futter”, som han ville købe, hvortil konen på stedet svarede med et advarende råb: ”Nix pinedø, ingen Lys o æ Lowt om æ Awten … (hvorved ) Manden blev saa imponeret over sin Kones Sprogkyndighed, at han udbrød: Jøsses Kjesten, ka Do snak Tysk!”
I beretterens eget hjem blev indlogeret57) ”en halv Snes Mand af 10de schlesiske Regiment … de fleste smaa skikkelige Linnedvævere … der var meget stilfærdige af Hensyn til min Moder, som laa dødssyg af Tæring …” Senere i sin beretning fortæller han (s. 151), at ”hjemme blev der tildelt os 13 polske Jægere, hvoraf kun … en Underofficer kunde tale forstaaeligt Tysk … og de kastede deres snavsede Tøj (steder) … som vi selv beboede …” Faderen forslog så til polakkernes tilfredshed, at de kunne få ”den preussiske Zahlmeister til at flytte”, så de kunne få hans værelse, hvilket lykkedes til Zahlmeisterens store harme, og han ”flyttede (derfor) ind paa Preislers Hotel”.
Beretteren har malende karakteristikker af besættelsestropperne, inddelt efter nationale kendetegn. ”I Modsætning til de stive Preussere er der noget flot og krigerisk ved de østrigske Tropper …”, herefter tilsvarende malende beskrivelser af beklædningen. Og ”Polakkerne var nogle slemme Svinepelse, men godmodige …” Og videre, da der som afløsning af prøjserne kom ”brandenburgske Trænsoldater, ret ubehøvlede Karle …”
Desuden denne kommentar i de nationale karakteristikker: ”Medens Schleswig-Holstenerne var meget hadske overfor alt hvad der var dansk, var dette ingenlunde Tilfældet med Preusserne og Østrigerne …”
Da general Wrangel ”29de April … gav Ordre til, at der i Jylland skulle en stor Sum som Vederlag for … Skade … paa tyske Handelsskibe … deraf skulle Viborg … betale 50.000 Thaler … hvilket var mange Penge for en fattig lille By som Viborg …” nægtede flere at betale, og der blev arresteret ”en halv Snes eller flere af Byens ansete Mænd …”, hvor rygtet gik, at de skulle til Rendsborg. De kom dog kun til Randers, hvor de efter nogen tid blev løsladt.
Vilh. Thomsen kan som en af de få - i de samtidige aviser finder man ingen - udtale sig rosende om den kommanderende general Vogel von Falckenstein, der havde ”Hovedkvarter i Randers”. Især i forhold til Wrangel, der karakteriseres som ”den gamle, gnavne og taabelige Wrangel” optrådte Falckenstein ”med stor Takt og Duelighed …” med et eksempel på, hvorledes Falckenstein, da Wrangel blev stødt over en rosende udtalelse om en anden feltherre ved Dybbøl, forklarede Wrangel, at det var ham, der var ment, da udtrykket ”Hærskarernes Herre” blev benyttet.
Som afslutning refererer V. Thomsen en ”tysk Beretning”, hvor det om forbundstropperne hedder, da de var kommet til Viborg 26. april, at der blev sendt patruljer ud mod ”Hobro, Randers, Uldbjerg og Skive”. Kun i Skive fandt man danske tropper, der var blevet drevet tilbage. Fra Dommerby og ”den høje Kyst ved Limfjorden (måske fra Ulbjerg?) saa man nu Skive og erkendte at Byen var besat, og at der var opkastet en Skanse på Kirkegaarden. Da man havde faaet denne Underretning, vendte Commandet tilbage til Viborg.” Som vi ved, kom de tyske tropper også til Skive senere.
Men skulle altså have stoppet op d. 26. april, fordi der var danske tropper i Skive. Hvilket vist næppe kan have været tilfældet, da vi i Generalstabens oplysninger kan erfare, at de danske tropper forlod Skive 16.-17. april mod Mors.

1864 i lokale erindringer fra Skanderup Sogn, Kolding

Det lokale erindringsmateriale er sparsomt, og foreløbigt kun konstateret eksisterende for Skanderup Sogn.
Iflg. O. Korsgaard blev prøjserne hurtigt afløst af østrigere, der blev indkvarteret i Skanderup. Hos Korsgaard var der optræk til indkvartering af 6 østrigere. De steder, hvor østrigerne og ungarerne tiltvang sig indkvartering var der problemer med tyveri og krav på plads på gårdene, hvor der ellers skulle være kreaturer. Østrigernes general var indkvarteret på Wissingsminde i Skanderup, en underofficer hos præsten i Nagbøl. På Wissingsminde blev der uddelt pryglestraf til de soldater, der havde stjålet. Korsgaard beretter om en lokal karl på en af gårdene havde anklaget de østrigske soldater for at have stjålet, hvor det viste sig, at det var karlen selv. Karlen fik prygl af de østrigske soldater og stjal herefter ikke mere.
Det var iflg. Korsgaard en afdeling prøjsiske soldater fra Skanderup og Gelballe, o. 300 mand, ledet af en prøjsisk løjtnant på en fuksrød hest, der drog ud og led nederlag i rytterfægtningen ved Vorbasse 29. februar. Løjtnanten kom hjem med sabelhug i halsen, de hjemkomne så ikke glade ud, og der blev efterfølgende et skænderi om, hvad der var gået galt.  

Afslutningen på 1864 krigen, Wienertraktaten 30. oktober 1864

Krigen 1864 var fra start ved Dannevirke over Dybbøl til de tyske forbundstroppers en lang række af nederlag, hvor den ufuldstændig militær forberedelse, urealistiske forhåbninger til udenlandsk støtte og urealistiske krav under fredsforhandlingerne gjorde fredsbetingelserne til det ultimative nederlag, afståelsen af Slesvig, Holsten og Lauenborg, kongeriget Danmark fik grænse til den sejrrige tyske forbundsmagt ved Kongeåen.
Disse betingelser kunne den lokale militærguvenør, generalmajor von Falckenstein fra Viborg 1. august 1864 meddele som en Bekjendtgjørelse i Viborg Stiftstidende og Adresse-Avis fra sit hovedkvarter i Randers, og som en konsekvens af den foreløbige fredsaftale, der var blevet underskrevet 1. august 1864.  

De slesvigske kriges lokale deltagelse

Hvor mange deltog så lokalt med direkte krigsdeltagelse i de slesvigske krige?
Til besvarelse af dette spørgsmål er kildematerialet folketællinger, kirkebøger og lægdsruller. Men det retningsgivende kildemateriale om krigsdeltagelsen 1864 kan ret detaljeret kortlægges ud fra Forsvarets Arkiver, ansøgninger om erindringsmedalje 1864. Kender man efternavn på ansøgere til erindringsmedalje, kan man alfabetisk søge på både 1848-50/51 og 1864 krigsdeltagelse med ansøgning om erindringsmedalje.
Rigsarkivet har en mere brugbar totaloversigt over alle ansøgninger, fordelt i forskellige kategorier.
Der er en inddeling efter amter 1848-50.
Her er udvalgt 1) Ribe Amt, Anst Herred. Man kan nederst i de håndskrevne ansøgninger se, hvilken by ansøgeren kommer fra, og kan således finde alle ansøgere fra Skanderup Sogn. 2) Vejle Amt, Kolding Købstad. Ud af 13 herreder og 2 byer er kun udvalgt Kolding By. 3) Viborg Amt, Skive Købstad. 4) Viborg Amt, Viborg By. 5) Viborg Amt, Fjends Herred. Ud af 14 herreder og 2 byer er her således udtaget de 2 byer og et herred, tilfældigt udvalgt. 
Der er tilsvarende en inddeling efter amter 1864.
Her er også udvalgt 1) Ribe Amt, Anst Herred. Også her kan man nederst i de håndskrevne ansøgninger se, hvilken by ansøgeren kommer fra og finde alle ansøgere fra Skanderup Sogn. 2) Vejle Amt Kolding By. Ud af 13 herreder og 2 byer er kun udvalgt Kolding By. 3) Viborg Amt, Skive By. 4) Viborg Amt, Viborg By. 5) Viborg Amt, Fjends Herred. Ud af 14 herreder og 2 byer er udtaget de 2 byer og Fjends Herred.
Man skal være opmærksom på, at der i Rigsarkivets fortegnelse over erindringsmedaljer er udfærdigede - ikke afhentede ansøgninger, der er kategorier med ansøgninger udlandet og senere ansøgninger, som sammen med den almindelige usikkerhed i og med, at erindringsmedaljerne først kunne søges 12 og op til flere år efter krigsbegivenhederne. Det gør det vanskeligt - for ikke at sige umuligt - at benytte disse registreringer som præcise vidnesbyrd om, hvor mange og hvilke krigsdeltagere, der har været i de to krige.
Men de formodes at kunne bruges som en retningsgivende indikator.
Sammen med Generalstabens, A. D. Cohens og V. Cohens registreringer kan disse kilder samlet give et billede af den lokale krigsdeltagelse.
Skal man have det oplevelsesmæssige med, kræves der erindringer, dagbøger mv. Og lokalt finder man om de slesvigske krige kun i meget begrænset omfang erindringsmateriale, så vidt det har kunnet konstateres.

Lokaliteten Skanderup Sogn

Det har været muligt at identificere 9 fra Skanderup by, som ved folketællingen i 1850 var registreret som soldater, og som i princippet derfor kan have deltaget i den første slesvigske krig.
Ud over de 9 registrerede soldater, er der i 1850 registreret 2 faldne fra sognet, formentlig under 1. slesvigske krigs blodigste slag ved Isted, hvor der var 3258 døde og sårede på dansk side, 2806 på slesvig-holstensk side. Tallene varierer efter opgørelsesmetode, men viser under alle omstændigheder, at den danske sejr var dyrekøbt.
 
Det har ydermere været muligt at identificere 2 eller 3 fra sognet, som faldt i 1864.
Hvis vi tager sognets folketal som et gennemsnit mellem 1860 og 1870 folketallet, så var sognets tabsprocent hermed på 0,22 eller 0,15 mod en landsdækkende tabsprocent på 0,13 . Selv om sognet kunne forekomme overrepræsenteret, skal man også være opmærksom på, at der er tale om et landsogn, hvor militærtjenesten har været mere udbredt end for resten af befolkningen i byer og købstæder, også selv om der i 1849 var blevet indført almindelig værnepligt.
 
Med 4-5 døde i løbet af de to slesvigske krige og med den tidsmæssige og geografiske nærhed til problemet med den store nabo mod syd, kunne man måske forvente en speciel lokal variant af nederlagets nationalisme i kølvandet på krigene og i den efterfølgende provisorietid.
Det kræver en særskilt undersøgelse, der på forhånd vil være handicappet i form af ikke-eksisterende kildemateriale. Dog kan der konstateres en speciel religiøs variant.
Ud over de registrerede faldne og sårede er der de savnede. I Sønderborg og Aabenraa findes der adskillige mindesten for ukendte soldater, katalognumre: MSS-206-07, MSS-220A-D, MSS-223. MSS-225, MSS-229-30, MSS-236, MSS-241, MSS-243, MSS-244A, MSS-246-47, MSS-268-70, MSS-272A, MSS-274B, MSS-284, MSS-292-94, MSS-296-97, MSS-301, MSS-303-04, MSS-306-08, MSS-310, MSS-320, MSS-326, MSS-333, MSS-391H
Det er en meget fin, nøje, præcis og gennemført registrering, Sønderjyllands Museum har foretaget.
Bemærk, at A. D. Cohen også her er benyttet i de omfattende registreringer.
I Skanderup Sogn har man ud over mindestenen i Gelballe Skov fulgt traditionen syd for kongeågrænsen med en mindesten for ukendte soldater. I Skanderup blev de optalt til 3.
 
Ved en temmelig gennemført gennemgang af Sønderjyllands Museums samling af mindesten er der med lokalt tilhør fundet:
 • Dansk gravkors over korporal Niels Nielsen Lind ved 10. Regiments 1. Kompagni i 1864 Augustenborg Kirkegård 1864 Her hviler N. Lind fra Hjarup ved Kolding, Corporal ved 10. Rgmts. 1. Comp. saaret d. 28. Marts 1864 ved Dÿbbøl død d. 18. April samme Aar paa Augustenborg Lazaret. † På bagsiden: Den Jord, hvorfor du stred, du hviler i Gid Gud velsigne Dig, til evig Tid. Jernkors: h. 110, b. 87 cm. Niels Nielsen Lind blev såret den 28. marts, hvor 10. Regiments 1. Kompagni deltog i fordrivelsen af de preussiske styrker, som var trængt frem til Dybbøløsten. Han døde på Augustenborg Lazaret den 18. april og blev begravet den 19. april 1864.
 • Dansk gravsten over 14 danske soldater i 1849 Brødremenighedens Kirkegård i Christiansfeld 1849 / 1909. På forsiden hedder det: FRED MED EDER I BOLDE KÆMPERE SOM FIK BANESAARET UNDER SLAGET I OG VED KOLDING DEN 23. APRIL FOR DANMARKS RETFERDIGE SAG. På bagsiden hedder det: MÆND AF THYRSTRUP SOGN SATTE DETTE MINDE OVER 14 AF DERES DANSKE KRIGERE DER HER FANDT HVILE. På højre side: DETTE MINDESMÆRKE, FJÆRNET FRA SIN PLADS PAA KIRKEGAARDEN I CHRISTIANSFELD 1864, GENREJSTES HER 1909. KOMMENDE SLÆGT VIL FREDE DETTE MINDE. Jernmonument med kors og marmorplade omgivet af granitpiller og jernstænger. H. 195, b. 68 cm, fodstykker 20 cm De 14 soldater i graven blev efter slaget ved Kolding den 23. april 1849 ført til Christiansfeld af de slesvig-holstenske styrker og begravet her 24. april - 21. maj 1849. Soldaternes efternavne jf. indskriften er ifølge Cohen 1853 deres hjemsteder - Brødremenighedens Kirkegård i Christiansfeld 1849 / 1909 På marmorpladen: P.R. Svendstorp Artillericonstabel + 27. April 1849 N.N. Gaarde 5. Linie Bataillon + 23. April 1849 L.R. Woldtofte 5. Linie Bataillon + 11. maj 1849 L.I. Windeleff 6. Linie Bataillon + 23. April 1849 I.I. Borringskov 7. Linie Bataillon + 23. April 1849 R.H. Gylling 7. Linie Bataillon + 23. April 1849 C.O. Svenstrup 7. Linie Bataillon + 19. Maj 1849 I.K. Houtved 9. Linie Bataillon + 23. April 1849 I.E. Eskildsen 1. Jægerkorps + 23. April 1849 C.S.M. Poetzhold 1. Jægerkorps + 25. April 1849 C.H. Lassen 1. Jægerkorps + 25. April 1849 I.C.I. Ludstrup 1. Jægerkorps + 24. April 1849 P.P. Flade 1. Jægerkorps + 23. April 1849 C.I. Leisten 4. Res. Bataillon + 23. April 1849 Jernmonument med kors og marmorplade omgivet af granitpiller og jernstænger. Marmortavlen har h. 85, b. 65 cm. På kirkegården er også en enkeltgrav med marmorplade for frivillig underjæger Carl Theodor Poetzhold (MSS-425). Det må være den samme person, som her anført som C.S. M. Poetzhold. Dansk GPS: CARL THORVALD MARINUS POETZHOLD, FRIVILLIG SKARPSKYTTE VED 1. JÆGERCORPS, FØDT D. 10. JUNI 1819 I KJØBENHAVN, SAARET D. 23. APRIL 1849 I SLAGET VED KOLDING, DØD D. 25. I SAMME MAANED Marmorplade h. 72, b. 47 cm Carl Thorvald Marinus Poetzhold blev efter slaget ved Kolding den 23. april af de slesvig-holstenske styrker ført til Christiansfeld. Her døde han den 25. april og blev begravet den 26. april 1849.
Det giver så kun yderligere en mere falden soldat med lokalt tilhør, Niels Nielsen Lind, Hjarup.
Der kan findes adskillige registreret, både danske og tyske soldater, der faldt v. slagene i og omkring Kolding 23. april 1849. Men så uden lokalt tilhør i øvrigt.
 
Otto Korsgaards beretning om krigen i 1864, som han huskede den og det, han havde fået fortalt om den i sognet.
Prøjserne havde vi ikke ret længe her i Skanderup. Efter dem kom Østrigerne i 3 Hold. Det Hold, der kom igennem Skanderup, begyndte at komme Kl. 1 Middag og Gennemmarschen blev ved til Kl. 8 Aften. Tilsidst kom Kanoner og Bagage, og alle dem, som var bievne tilbage, fordi de ikke kunde holde Marschen ud.
Henved Kl. 10 Aften kom 6 Mand ind til os. De vilde selv tage Kvarter, men min Fader vilde have Kvarterseddelen at se, men den havde de ikke.
De satte deres Geværer og begyndte med Grovheder. De satte Næven for min Faders Pande, men det hjalp heller ikke. Han vilde se Kvarterseddelen.
Saa satte de Bajonetten paa og gjorde Udfald. Dette blev for meget for min Moder. Hun besvimede og vi Børn græd. Min Bedstemoder derimod, hun var ret en Danekvinde, sagde modigt: „No ska a mi Sjæl hint æ General!"
Ordet General forstod de, og de for ud af Døren med det samme. En halv Time senere kom en Læge med sin Tjener. De blev 5 Dage. Det var ordentlige Folk.
Lægen havde en trekantet Hat paa med store, sorte Fjer i. Den satte han i Vinduet. Der var ingen Østrigere, som kom ind, saalænge vi havde ham.
Fra Gelballe haves ogsaa et Par Meddelelser om de fremmede Troppers Indkvartering: En Aften kom der en lille Afdeling østrigske Husarer ridende ind paa Gelballegaard og forlangte Kvarter, som de ogsaa fik. Gaardens egne Heste maatte ud i Vognporten.
Da de østrigske Husarer var bænkede, kom en stor Afdeling tyske Dragoner, som ogsaa forlangte Kvarter. Hertil var ikke god Plads, da Laderne var fulde af Sæd, men ind skulde de.
Tyskerne jog saa alle Kreaturene ud af Staldene. Skønt det var Snevejr klarede de sig endda. De gik i Læ ved Haven og bjærgede Føden ved at æde en stor Høstak, som stod udenfor Gaarden.
Ejeren, Mourids Stanius, var vred, og skønt han kunde Tysk, hjalp det ikke, hvor meget han end gjorde Protest. Til Slut sagde han: „Ja, Køerne kan I jage ud, men Tyren skal I Fanden tage mig lade staa," hvad de ogsaa gjorde.
Stanius ejede en sjælden Pibe af Merskum, som han havde gemt under Pengeskabet. Tyskerne og Østrigerne lagde Beslag paa alle Gaardens Stuer, men de kunde ikke forliges.
De fyrede i Kakkelovne, saa de var gloende, og strøede Halm i Stuerne. Da de drog videre, var Piben borte.
Det mærkelige ved Pibehistorien er dette, at omkring 40-50 Aar senere (må så være 1904-14) fandt Stanius Piben hos en Gæstgiver i København, der ejede den, men Gæstgiveren vilde ikke sælge Piben. Østrigerne og Ungarerne (kom først 1867 i personalunion) blev længe i Skanderup.
Det var nogle smaa, mørke Folk.
Min (O. K.s) Skolekammerat, Jørgen Hansen og jeg, var alletider sammen, naar jeg da ikke var omme paa Wissingsminde, hvor jeg var meget. Alt var spærret. Ingen Steder kunde vi komme for Vagter.
- Omme paa Wissingsminde laa Østrigernes General og der var ogsaa Straffestedet.
Nede i Køreporten blev, naar een skulde straffes, hele Besætningen eller Indkvarteringen opstillet; Synderen blev lagt paa en Bænk uden Vaabenfrakke, Armene ned, en Rem om Haandleddene, ligesaa om Benene, derefter stod en Underofficer med en to Alen lang Spanskrør og slog ham.
Sønnen paa Gaarden og jeg saa det tit. Det var uhyggeligt at høre, hvorledes det arme Menneske skreg. Senere blev det forbudt os Drenge at se derpaa, af hvem ved jeg ikke.
Underofficeren, der laa indkvarteret hos Præsten i Nagbøl, havde gerne to Spanskrør med, naar han kom. Imens han var inde hos Generalen efter Ordrer, lagde han Prygleredskaberne i Vandtruget.
Naar Synderen havde faaet de Slag, han var idømt, kom han om i et gammelt Hus udenfor Smedien, hvor han fik en Lænke om Benene eller blev spændt helt krum. Saa sad han der en vis Tid, og blev saa afløst af en anden, som skulde straffes. Det var mest for Tyveri, der brugtes Pryglestraf. Det var nu ikke altid Østrigerne, som stjal.
En lille Undtagelse skal her fortælles. Der tjente en Karl og en Pige paa „Grønhavegaard" (Grønvanggaard?).
Karlen var nu saadan en lille vigtig een, og Pigen var ogsaa lidt fin paa det. Der var ikke mange af deres Medtjenere, som kunde lide dem, fordi de holdt sig lidt for gode. Der laa en 10—12 Mand Østrigere og en Løjtnant indkvarteret paa Gaarden. Madammen havde flere Gange mærket, der var gaaet Svind i forskellige Ting, nu blev et Lammelaar borte, saa noget Smør, derefter en Pølse og flere andre Ting. Hun klagede derfor over det tyske Tyvepak.
Manden sagde det til Løjtnanten, og denne holdt saa et skarpt Forhør over Soldaterne, som stadigt nægtede. Dette gentog sig flere Gange. Soldaterne var kede af det, men en Dag blev Sagen opklaret. Karlen havde glemt at lukke sin Kiste, mens han var paa Markarbejde.
Dette saa Soldaterne, de gik straks til Løjtnanten og viste ham Kistens Indhold, der bestod af alt det, Madammen savnede.
Løjtnanten kaldte hende og Manden ud at se paa Herlighederne. Løjtnanten gav Soldaterne Lov til selv at straffe Karlen. Om Middagen, da han kom ridende hjem fra Marken, stod de østrigske Soldater indenfor Porten og tog imod ham. De rev ham ned af Hesten og gennempryglede ham.
Han stjal ikke mere.
- En anden lille Episode indtraf hos en af vore Naboer. Han kunde ikke lide, at Østrigerne tog Kløverhø og Havreneg at strø under Hestene. Det var nemlig Artilleri, vi dengang havde.
Han skældte dem ud, men det skulde han ikke have gjort, for han maatte flygte op i Skoven til Gaarden „Rosenlund", hvor han gemte sig i tre Dage og Nætter paa Loftet.
Saa kom han en Morgen ind til os længe før Dag og spurgte om den Indkvartering endnu laa i hans Gaard, hvortil min Fader kunde svare, at den var rejst, og saa turde han komme hjem igen.
Lige ved Siden af os laa et Daglejerhus, som Østrigerne indrettede til Slagtehus. Jeg har aldrig set saa store Stude, som der blev slagtede, ej heller har jeg set saa barbarisk en Maade at slagte dem paa.
Naar en Stud skulde slagtes, fik den Reb om alle Benene og saa rykkede en 4—5 Østrigere, mens 2 andre slog Studen i Hovedet med en Økse - lige meget hvor de traf - indtil den døde. Naar den saa var falden, fo’r alle Mand over Studen og skar dens Hals over.
- I den Tid vi havde Prøjserne, boede der en tysk Spion ude i en Hytte paa Grænsen mellem Skanderup og Nagbøl Jorder. Han havde en halv Dør lagt op paa en Jorddynge og derunder var en Bænk af Græstørv. Vi saa ham tit, men anede ikke, han var Spion.
Tyskerne spurgte os Knægte : „Haben sie nicht die Dänen gesehen" (Har I ikke set Danskerne). Vi svarede nej. De troede, vore Forældre talte om det. Vi vidste ikke, hvor Danskerne var. Det eneste, vi vidste, var, at kort før Prøjserne kom, var der en Nat kommet et Regiment Dragoner ridende gennem Skanderup. Hvor de blev af, vidste ingen.
Der var en Dragon, som havde sunget udenfor Smedien, da de red forbi: „Naar Trommen den brummer, Halvmaanen den lyser, ak mit lille Hjærte, hvad tænker du da!" Det var en af vore Daglejere paa Gaarden (Wissingsminde), der havde hørt det.
En Dag skal jeg love for, at Tyskerne var glade for, de havde den Spion. Han havde nemlig opdaget, at der laa et halvt Regiment danske Dragoner ude ved Skødebjærg. Tyskerne holdt omme ved Høkeren, som tillige var Bager, da de fik Budskabet.
De fik hver en Pægl Brændevin og et 4 Skillings Franskbrød med i Saddeltasken. De var meget glade og sagde : „In Tag sal vi di Dense huggen!" (Heute sollen wir die Dänen schlagen : I Dag skal vi hugge Danskerne).
Deres Øjne straalede af Glæde. Det rygtedes over hele Byen og der var mange, som var spændte paa, hvad det vilde ende med. Vi stod og saa Prøjserne ride ud af Skanderup. En prøjsisk Løjtnant red paa en meget smuk fuksrød Hest, der dansede saa flot, naar han red paa den. Det var røde Husarer. Der var vel en 300 Mand, for de kom ogsaa fra Gelballe og de andre Byer i Sognet.
- Om Aftenen da de kom hjem, saa de ikke glade ud. Løjtnanten havde faaet et Sabelhug i Halsen og de andre var saa gale som nogle Tyskere kunde være ; thi de havde lidt Nederlag i den Rytterfægtning som udkæmpedes ved Vorbasse den 29. Febr. 1864.
Om Aftenen var der stort Spektakel blandt Tyskerne. Den ene sagde, at den anden ikke havde gjort sin Pligt, og derfor blev den anden gal. En Husmand, der var Forkarl paa vor Nabos Gaard og hed Niels Tromslaar, da hans Fader vist havde været Trommeslager ved Hæren, sad og hørte, hvordan de skændtes. Han spurgte : „Hvorfor skød I ikke?" „Sissen, sissen, de fordømte Dauere kom met die aalen faste Messe lige uns die Kofe!" (Schieszen, schieszen, die verfluchten Dänen kom mit den alenlangen Sabeln gerade beim Kopfe gegen uns, o: Skyde, skyde, de fordømte Danskere kora med den alenlange Sabel lige over Hovedet paa os).
- Ægtkørsel. Nu traf det sig, at vor Nabos tre Karle var i Ægt, da der kom Bud, at en fjerde Vogn ogsaa skulde afsted.
Naboen havde kun en Dreng og et Par unge Heste, der var lidt livlige. Han turde derfor ikke lade Drengen køre med dem. Han kom saa over, om min Fader ikke kunde køre. Det var han ikke rigtig med paa, men tog sig det dog paa, da han ikke skulde længere end til Kolding med Huder og Talg af Studene, der var blevne slagtede. Han kunde komme hjem til Aften.
Men baade vor Nabo og Fader gjorde fejl Regning. Da han kom til Kolding, skulde han med til Vejle, fra Vejle skulde Ægtkuskene til Horsens, derfra til Aarhus, der var intet at stille op dermed.
Ægtkuskene laa i mange Dage indkvarterede paa Herregaarden Rosenholm.
Der blev min Fader syg af det raa Kød de fik at spise, og sagde det til den Underofficer, som havde Kommandoen. Underofficeren sagde, han skulde følge med til den Øverstbefalende. Der fik han Pas og kunde rejse hjem.
Da han kom hjem, havde han været borte i tre Uger, og maatte nu ligge syg i Sengen en hel Maaned. Vi troede han døde, men han kom sig dog.
En Morgen vi sad indenfor og saa ud, hvorledes hele Byen var fuld af Kanoner, Vogne og Militær, fik min Fader Øje paa en Bondekarl i Arbejdsdragt og med østrigsk Felthue paa. Det var Avlskarlen Preben omme fra Wissingsminde. Han kom ind og bad om en Bid Brød og en Dram; thi han var sulten. Han havde ikke været i Seng hele Natten, fordi han havde kørt alle Kanoner og alt Bagage ned til Byen oppe fra Gaardens Mark. Han var blevet jaget op af Sengen og ud med et Par Heste. Han havde faaet mange Prygl denne Nat og havde mistet sin Kasket.
Der var flere Ægtkuske, som kom hjem med en hel lille Kapital. Jeg kendte en omme fra Wissingsminde, der kom hjem med overmaade mange Uhre og meget andet, som han sagde, han havde købt af Tyskerne; enten har Tyskerne stjaalet dem eller ogsaa Kuskene selv.
De, som havde ligget i Nærheden af Fredericia, var særligt godt udstyrede.
- Engang under Krigen blev Ejeren af Gelballegaard, Stanius, tilsagt til „Ejt" for Tyskerne. Han skulde møde med en Karl og Hest og Vogn. Hvor Køretøjet skulde hen, vidstes ikke. Da Stanius et Par Dage efter var i Kolding for at søge Oplysning om sit Spand, saa han i Søndergade nogle Tyskere banke en Ægtkusk. Han overtalte Tyskerne til at lade Prygleriet være ; Karlen var fra Thygesminde i Sdr. Stenderup.
Stanius fik nu at vide, at hans Vogn vistnok fandtes i en af Gaardene i Slotsgade. Tyskerne drog Dagen efter fra Kolding, og da kom Stanius’ Befordring ogsaa hjem.
Karlen havde faaet Hestene skjult i en Kælder, og paa denne Maade undgik han at komme med Tyskerne.
Vi Drenge gik jo ved de fremmede Soldater hver Dag og fik Lov til at komme med til Rideøvelser hos Artilleriet. Det var Løjer! Vi sad paa Haandhestene. Naar de red i Runde, fik vi den store Omgang, da vi jo sad paa den yderste Hest, men vi fik ikke Lov til at faa Tøjlen. Vi maatte holde fast i Manken. Det kneb at holde sig fast, naar der lige fra rolig Gang blev kommanderet „Marsch", „Marsch", for saa sprang Hestene med det samme af Sted - og holdt vi ikke godt i, kunde vi falde bagud.
Ligesaa galt var det, naar der blev kommanderet „Holdt", saa var vi lige ved at gaa forud, saa vi sad helt henne ved Hovedet paa Hesten. Vi kendte snart Kommandoen, da vi lærte noget Tysk af Soldaterne.
- Det værste, der næsten er at berette, var Forholdet mellem Pigerne og Tyskerne. Dengang Tyskerne rejste hjem, var der fem Vognladninger Piger, der blev holdt tilbage nede ved Vojens. Jeg kendte da fem af saadanne Damer. Nogle blev gift og fik det helt godt, andre fulgte efter Tyskerne. Der var en, der blev sendt tilbage hjem fra Hamborg, men hun var ikke til noget mere.
- Efter at de fjendtlige Krigsfolk var borte, fandt vi mange smaa Erindringer efter dem - særlig Knive. En Mand fandt en hel Reparationstaske: en „Tegnebog", som vi kaldte den, med Knive, Tænger og andre Ting i, hvilke vist havde tilhørt en Dyrlæge."
 

Hvad gik galt i 1864?

Tabstallene viser med få undtagelser, at Danmark stod over for en militært overlegen fjende i begge de slesvigske krige.
Forklaringen på 1864 som en forventelig katastrofe er for det første novemberforfatningen 1863, hvor Slesvig blev en del af den danske helstat i strid med indgåede aftaler om Slesvig og Holsten som "ewich tosamende ungedelt".
Her blev der skabt et politisk rum for Danmark uden udsigt til den opbakning, der var nødvendig i forhold til Det Tyske Forbund med Prøjsen som ledende og kommende stormagt.
For det andet var der den militære kapacitet i Danmark.
Den militærfagligt enslydende vurdering er her Generalstabens og den, som oberstløjtnant, lærer i Krigskunst på officersskolen siden 1888, Chr. Frands Frederik Elias Tuxen har formidlet i et manuskript til et foredrag for officersskolens ældste klasser, udarbejdet 1888. Tuxen medtages kun, fordi hans vurdering sporadisk varierer i forhold til Generalstabens, og fordi han har deltaget i kampe i 1864.
Generalstabens og Tuxens kritik er markant, og det må her erindres, at denne kritik af de politiske beslutninger klart har været lettere og mere naturligt at fremføre i den efterfølgende tid, 25 - 30 år efter krigens afslutning, hvor den udgivelsesmæssigt er dateret.
I selve situationen viste fyringen af den øverstkommanderende general de Meza p. gr. af hans vurdering af den nødvendige tilbagetrækning fra Dannevirke, at de politiske beslutningstagere var de primære beslutningstagere, den øverstkommanderende var det kun på den politiske accept.
Men den efterrationaliserende kritik kan uanset formål udmærket have pointer, der rammer omkring eller næsten plet.
For det første bliver det kritiseret, at man, d.v.s. politikerne ikke havde lært noget - eller tilstrækkeligt - af erfaringerne fra 1. slesvigske krig.
Det hedder herom i Generalstaben 1864, 1. del, s. 99: "En vis Sorgløshed kan for det Første neppe frakjendes Nationen og dens Repræsentanter. Man synes i Nationen vel meget at have stolet snart paa Alliancer, snart paa Uenigheden i det tydske Forbund … "
I generalstabens optik har de ansvarlige politikere i 1864 hverken været i stand til at iagttage Prøjsen position i Det tydske Forbund eller vurdere de realistiske støttemuligheder i den europæiske politik.
Hertil kom den manglende vedligehold og udbygning af "Befæstningsvæsenet", d.v.s. Dannevirke, Dybbøl og Fredericia.
Herom hedder det i Generalstaben 1864, 1. del, s. 313 " Ved vort Tilbagetog fra Dannevirke kom Dybbølstillingen og ... Fredericia til at ligge i første Linie. Men Overgangen til Flankestillingerne var jo netop foretaget ... for at optage den under Forhold, der vare gunstigere for Hæren, og som gave større Udsigt til at bestaa Kampen med Hæder og Held. En Betingelse derfor var imidlertid, at Stillingerne vare i en saadan Tilstand, at de kunde yde Forsvaret en virksom Støtte. Som senere vil blive viist, var dette ingenlunde Tilfældet. Al disponibel Kraft maatte sættes paa Stillingernes Fuldførelse, og det blev tvivlsomt, om det kunde lykkes blot nogenlunde at blive færdig, inden Fjenden angreb."
Denne kritik kan tages som en post mortem rehabilitering af de Meza, der blev fyret for rømningen af Dannevirke. Hertil kommer den åbenlyse kritik, at man i stedet for disse efter Generalstabens mening helt nødvendige foranstaltninger i stedet prioriterede "Gjennemførelsen af Kjøbenhavns Befæstning."
Det hedder herom i Generalstaben 1864, 1. del, s. 106: "For Befæstningsvæsenets Vedkommende fremgaar det af det Foregaaende, at i Fredsperioden 1851—63 ikke blot Ingenieurkorpset, men ogsaa samtlige officielle Kommissioner angaaende Forsvarsvæsenet have været enige i at tilraade Befæstninger foretagne i Fredstid i Dannevirkestillingen og Dybbølstillingen samt Forstærkninger udførte ved Fredericias Befæstning, men stedse uden Resultat. … uagtet Alt bar hen paa en nær forestaaende Afgjørelse af den dansk-tydske Strid, blev man i 1858 staaende ved Gjennemførelsen af Kjøbenhavns Befæstning mod Søsiden."
Desuden anfører Generalstaben s. 112 i samme fremstilling, at "Flaaden ved Mobiliseringen i Slutningen af Aaret 1863 (var) vanskelig stillet i Henseende til at løse Opgaverne under en Forsvarskrig, hvor Planen var baseret paa den Forudsætning, at vi vare Herrer paa Havet. Disse problemer beskrives enslydende, lidt mere specifikt i Tuxens redegørelse, s. 14, hvor det anføres, at flåden skulle sikre, "at vi vare Herrer paa Havet ..." hvilket også fejlede, da planerne om anskaffelsen et panserskib "af Størrelse som Rolf Krake ... og Kjøb af en i Skotland under Bygning værende Pandserfregat ..." mislykkedes. Den ene blev ikke bygget, den anden nåede ikke frem "før ved Krigens Slutning."
Det er ikke forbavsende, at den militærfaglige ekspertise post festum, hvor de politisk ansvarlige er borte, kritiserer de politiske beslutninger omkring det, der militært gik galt.
Men derfor kan der godt være noget om snakken.
Og 1864 blev både politisk og militært et sviende nederlag for den danske helstat i bestræbelserne på at få et "Danmark til Ejderen". I stedet blev det Kongeåen.
 

Bilag, noter og henvisninger 


Kildemateriale:

Der er udarbejdet (sekundære) registre, databaser over faldne og deltagende soldater i de slesvigske krige.
Registrene er udarbejdet efter Vilhelm Cohen, Krigen 1864 og de faldnes Minde, udgivet 1865. Samt efter faderen A. D. Cohen, Krigen i Aarene 1848, 1849, 1850 og de faldnes Minde, udgivet 1851.
Begge bøger er som kildemateriale sekundært, og begge ganske vanskelige at verificere i forhold til det primære kildemateriale.
Det fremgår af V. Cohens forord, at hans (og faderens) værker hviler på de bedste, officielle kilder, herunder militære oplysninger, dvs. materiale, som i dag skal søges i især krigsarkiverne.
Selv om Cohen udgivelserne er sekundære, er de her benyttet som det mest overkommelige materiale, sporadisk sammenholdt med primært kildemateriale i form af folketællinger, kirkebøger og militære arkiver mv.
Men det er bedre, om end vanskeligere, at gå til arkiverne.
Med de foretagne, kontrollerende korrektioner anses de for at være retvisende til herværende brug. Også selvom der ved foretagne kontrolopslag i arkivmaterialet er fundet fejl og uoverensstemmelser. Som der naturligvis er taget forbehold over for i fremstillingen.
Primært kildemateriale finder man først og fremmest registreret i Rigsarkivet samt i nogen udstrækning lokalarkiverne, her Lunderskov og Omegns Lokalhistoriske Arkiv og Kolding Stadsarkiv. Dog ikke Lokalhistorisk Arkiv, Vorbasse, viser henvendelse.
Samt sporadisk i andre i sammenhængen relevante lokalarkiver, der alle kan søges på arkiv.dk.
De militære arkiver er benyttet af Generalstaben, som har udgivet fyldige redegørelser for krigene 1848-50 og 1864 krigen. For begge udgivelser anføres det, at de er "Udarbejdet på Grundlag af officielle Documenter og med Krigsministeriets Tilladelse." Selv om der er brugt officielle dokumenter, er der tale om udvælgelse til de beretninger, som Generalstaben har fundet det passende at bringe.
Erindringer
Det, man først og fremmest kan benytte erindringsmateriale til, er at få et indtryk af begivenhedernes indflydelse på dagligliv og daglige gøremål. Det var for den her behandlede tid, midten af, slutningen af 1800-tallet kun et fåtal i den brede befolkning, der kunne og ville nedskrive deres erindringer, oplevelser. Og det giver en klar mangel i dette materialets evne til at fungere som udtryk for oplevelsesaspektet ved begivenhederne. Vi får stort set kun materiale fra den bedrestillede og veluddannede del af befolkningen.
Erindringer o.l. fra Viborg, Skive området er i forhold til de andre her undersøgte lokalområder temmeligt enestående bevaret i forskellige udgaver af Skivebogen eller - som den oprindeligt hed, indtil den blev omdøbt af Jeppe Aakjær - Historisk Aarbog for Skive og Omegn.
 • 5. Bind 1913, Vilh. Thomsen, Vor tyske Indkvartering, En Skoledrengs Erindringer fra Invasionens Tid, s. 137-164. Omhandler en selvoplevet tid, invasionen af tyske tropper 1864 i Viborg med sporadiske erindringsglimt fra Skive og omegn.
 • 28. Bind 1936, Gudmund Schütte, Salling-Fjends Herreder og vor Grænsekamp, s. 70-124. Grundig og veldokumenteret fremstilling. Som dokumentation for Sallingsysselboernes manglende interesse i Sønderjylland i 1842 henviser G. Schütte til P. Lauridsens Da Sønderjylland vaagnede, Bd. 1, s. 218. 28. Bind. G. Schüttes artikel er den eneste af Skivebogens artikler, hvor første slesvigske krig optræder.
 • 23. Bind 1931, Jens Clausen, Tyskertid i Skiveegnen 1864, s. 1-33. Bygger på samtidige avisskildringer. Jens Clausen er absolut sekundær i forhold til de avisartikler, han har benyttet, men selv om J. Clausens avisudvælgelse kan anfægtes, så kan man f.eks. se, hvordan de udvalgte avisartikler (og måske Jens Clausens egne holdninger?) afspejler en anden stemning i forhold til besættelsesmagten end den, der kommer til udtryk i Viborg ved Vilh. Thomsen, 5. Bind 1913.
 • 68. Bind 1977, Jens Peter Hansen Ramsing, Breve fra 1864. Brevveksling melllem en fra Ramsing indkaldt og hans kone i Ramsing.
 • 80. Bind 1989, Niels Sørensen Lem, Veteraner fra 1864. Udgivet på foranledning af museumsdirektør / -forstander Jens Ole Lefevre. Artiklen består af 15 artikler i Skive Folkeblad, indsendt af Niels Sørensen Lem 1914 i anledning af 50-året for krigen i 1864. Det er i bemærkelsesværdig udstrækning erindringer fra og omkring Lem området. Der er i de indsendte erindringer, formidlet af Niels Sørensen Lem til Skive Folkeblad i 1914, oplysninger, som ikke korresponderer med andet, mere primært kildemateriale, samt oplysninger, som det har været umuligt at verificere. Det svækker troværdigheden af dette ellers temmeligt enestående erindringsmateriale.
Erindringer fra treårskrigen, Kolding. Nogle Træk fra Kolding fra Treaarskrigen. Ved P. Eliessen, VEJLE AMTS AARBØGER 1922. Apoteker A. H. H. Worsaae, Svaneapoteket Abenraa, nogle Træk fra Worsaaes Ophold som Farmaceut paa Kolding Apotek 1844-49.
Dagbog Kolding 1864, Marie Louise Sophie Halby, født Grandjean Begivenheder i 1864 set fra et Borgerhjem og med en brav og dygtig, ung Husmoders Øjne, begynder Dagen før den fjendtlige Besættelse af Kolding, 17. februar 1864, offentliggjort v. P. Eliasen i VEJLE AMTS AARBØGER UDGIVNE AF VEJLE AMTS HISTORISKE SAMFUND 1923-24, s. 22-91. Det fremgår af Dagbogen, at den er påbegyndt skrevet i Kolding 17. februar, afsluttet 9. september 1864. Dagbogen er omhyggeligt ført næsten hver dag - med indførte undskyldninger hvis ikke. Det kunne se ud til at være en fælles beslutning sammen med flere kvindelige medlemmer af familien Grandjean, hvor det i dagbogen hævdes, at den mest vedholdende har været dagbogsføreren Maria selv. Maria havde ved dagbogsskrivningen 2 børn, var gift med en formodentlig velhavende Kolding købmand, Peter August Halby, Låsbygade 42, Kolding. Disse faktuelle oplysninger findes i udgiveren P. Eliasens indledning s. 23.
 
Samtidens aviser kan være gode kilder til at afspejle folkestemningen. Faktuelle oplysninger skal man søge i andet, primært kildemateriale.
Problemet med datidens aviser kan være / er, at skribenterne ofte fremtræder anonymiserede, f. eks. i Dannevirke 2. maj 1849 "af en Skrivelse fra en Dame i Kolding Egn dateret 26. April ..." o.l., eller slet og ret manglende angivelse af skribenten.
Det giver det helt åbenbare problem, at det kan være vanskeligt at afdække avisartiklens mere præcise tendens. Oftest fremgår det af de samtidige avisartikler, at der har været militærkyndige skribenter på spil.
Men benyttet som kilder til det brede begreb "den samtidige folkestemning", så går det vel an, kombineret med andet, mere gennemskueligt kildemateriale. 
De mest benyttede aviser i denne sammenhæng er Dannevirke (udgivet i Haderslev 1838-1975, talerør for dansksindede i Sønderjylland), Aarhus Stiftstidende (grundlagt 1794, nu ejet af Jysk Fynske Medier), der citerer Dannevirke. Fædrelandet (organ for de nationalliberale 1834-88). Men i princippet er alle danske, samtidige aviser benyttet.
Gennemgående ser avisernes reportager mest af alt ud som propaganda for den danske krigsførelse mod "Insurgenterne", "Preusserne" eller bar "Fjenden" med oftest nøje beskrivelser af de militære bevægelser og dispositioner, stort set intet eller kun sporadisk om krigen og befolkningen.
 
Generalstaben Den dansk-tydske Krig i Aarene 1848-50. 1. Del Krigen i 1848, Kjøbenhavn 1867, 2. Del Krigen i 1849, Kjøbenhavn 1873, 3. Del Krigen i 1850, Kjøbenhavn 1880.
Og Generalstaben, Den dansk-tydske Krig 1864, Del I, II, III, Kjøbenhavn 1890-1891.
Generalstaben blev etableret 20. januar 1808 som Hærens øverste, selvstændige kommandomyndighed i Danmark, direkte under Krigsministeriet.
Generalstabens udgivelser er "udarbejdet paa Grundlag af officielle Dokumenter og med Krigsministeriets Tilladelse. Kjøbenhavn 1867, Nyborg 1875, Kjøbenhavn 1880.
Oversigt over den active Hærs Formation og Inddeling Formationen - der tillige viser de Personalforandringer, der i Løbet af Vaabenstilstandsperioden vare foregaaede i Afdelingernes Commando; ligeledes skal kortelig anføres, hvorledes Udviklingen var foregaaet i de mange forskjellige, indre Forhold, der spille en saa væsenlig Rolle for en Hærs Existents."
Man kan sammenholde de militære beskrivelser her med Frands Frederik Elias Tuxens beskrivelser til brug ved officersskolens undervisning af officerer. Det viser, at Generalstabens og Tuxens beskrivelser er stort set identiske, under alle omstændigheder er dispositionen i Tuxen identisk med Generalstabens, der for krigene 1848-50 er den opringelige version. I beskrivelsen af 1864 kampene er Tuxen muligvis mere autentisk end Generalstabens beskrivelser, især fordi Tuxen var med i kampene, og her har udgivet (1888) før Generalstaben (1890-91). Det formodes ikke, at der kommer nyt frem ved at benytte to formentlig næsten identiske fremstillinger af den samme vinkel på krigene, den militærstrategiske.
De 2 gange Cohen er næsten samtidige. De benyttes i vid udstrækning og uden megen betænkelighed af lokal- og slægtshistorikere.
Generalstabens udgivelser er også næsten samtidige, som Cohen udgivelserne er materialet sekundært i forhold til Krigsministeriets dokumenter.
Generalstaben indeholder som Cohen udgivelserne fyldige berettende elementer om krigene, som kan være brugbare, korrekt benyttet. Ud over det berettende stof kan det være et problem, at der i Generalstabens udgivelser er foretaget en udvælgelse af stoffet, som der kan kompenseres for med dokumentarisk materiale i Rigsarkivet og Krigsministeriet.
 • Indledende bemærkninger s. 1-41 o. den politiske situation og forhistorie i og o. hertugdømmerne.
 • Oversigt over den danske Hærs og Flådes Tilstand og Dislocation ved Oprørets Udbrud, s. 41-55.
 • Oprørets Fremgang, de første Operationer af den . slesvigbolstenske Hær samt de dertil nærmest knyttede Begivenheder, s. 56-101.
 • Foreløbige Foranstaltninger fra dansk Side samt Rustningerne og de første Operationer til Bekjæmpelse af den oprørske Bevægelse, s. 101-159.
 • Angrebet paa Insurgenthæren og dennes Nederlag, s. 159-224.
 • Nekrologer s. 225ff.
 • Bilag: Reskripter, proklamationer, lister over oprørets personer, o. Provisoriske Regering, div. skrivelser,
  • Styrkefortegnelse, Bilag 10 a. Marche -Tableau for det nørrejydske Armecorps fra den 25de Marts til den 5de April 1848. Bilag 10 b. Tilsvarende for det venstre slesvigske flankekorps.
  • Tabsliste for fægtningen ved Bov.
 • Andet Afsnit, 12. april indtil våbenstilstanden i Malmø, s. 229-542 + Bilag.
  • Kongens Rejse i Slesvig. - De diplomatiske Forhandlinger, der gik forud for Fredsbruddet med Tydskland.
  • Forholdene ved det danske Armeecorps fra den 13e til den 22de ApriI.
  • Forholdene paa den fjendlige Side fra den 13de til den 22de April.
  • Slaget ved Slesvig den 23de April, Armeecorpsets Retraite til Als og det nordlige Slesvig samt de dertil nærmest knyttede Begivenheder.
  • Bilag: Noter, beslutninger, bestemmelser
  • Tabsliste for Fægtningen S. for Ekernførde den 21de April 1848
  • Bilag 21. General-Styrkeliste over det Nørrejydske Armeecorps efter Styrkelisterne fra den 20de April 1848.
  • Tabsliste for Slaget ved Slesvig 23. April
  • Tabsliste for Fægtningen ved Oversø den 24de April 1848.
1. Afsnit Våbenstilstandsperioden.
2den September 1848-2den April 1849.
Foranstaltninger og Bestemmelser hovedsagelig af
militair Natur i Anledning af Vaabenstilstanden.
Forhandlingerne i Frankfurtt angaaende Veiltagelsen af Vaahenstilstanden - Diplomatiske
Forhantllinger angaaeude Tilvejebringelsen af
en ny ny Fællesregjerlng fol' Hertngdommerne:
- den nye Regjerings Installation.
Begivenheder og Forhold ved den danske Hær
i Maanederne September og October indtil
Armeecorpsets Opløsning.
De politiske Forhold efter Installationeu af FælIesregjeringen,
- Den danske Regjerings
Skridt i Anledning af Fællesregjeringens Optræden
og med Hensyn til de forestaaende
Fredsunderhandiinger. Vaabenstilstalldens
Opsigelse. Fredsunderhandlingerne i London.
Fjendligbedel'lIes Gjenudbrud.
Begivenheder og Forhold ved den danske hær i
Tidsrummet fra Armecorpsets Opløsningg til
Fjendtlighedernes Gjenudbrud.
Begivenheder og Forhold ved den danske Marine
under Vaabenstilstanden.
De politiske og militaire Forhold i Hertugdømmerne
i den senere Del af Vaabeustilstandsperioden.
 • Concentrationen af Rigstropperne; disses Dialocation
  den 2den April s. 377. Afslutning
 
 
s. 1-414 + Bilag
Gjæringen i Hertugdømmerne. — Foranstaltninger, hovedsagelig af militair Natur, i Anledning af Vaabenstilstanden. Vanskeligheder ved Gjennemførelsen af Vaabenstilstanden ; Forhandlinger for at fjerne disse; Bestyrelsescommissionens Installation. Forhold ved den danske Hær indtil Armee- corpsets Opløsning.
Forholdenes Udvikling i Hertugdømmet Slesvig; den passive Modstand mod Bestyrelsescommissionen; de prenssiske Occnpationstroppers Optræden; Reclamatiouer i den Anledning. Statholderskabet aabner Underhandlinger i Kjebenhavn.
 
Begivenheder og Forhold ved den danske Hær fra Armeecorpsets Oplosning indtil Udgangen af Marts 1850.
 
Fredsunderhandlingerne i Berlin. Skridt fra den danBke Regjerings Side i Anledning af Tilstanden i Hertugdømmerne og den hele politiske Situation. Forhandlinger i Kjøhenbavn med holstenske Afsendinge. Freden sluttes. Forhandlinger om Arvefølge-spørgsmaalet.
 
Begivenheder og Forhold ved deu danske Hær fra April 1850 indtil Indrykningen i Slesvig. — Bestyrelsescommissionen fratræder; en kongelig Regjeringscommissair ndnævnes for Slesvig.
 
Begivenheder og Forhold ved den danske Marine under Vaabeustilstanden.
 
Forholdene ved den slesvig-holstenske Hær og Marine indtil Fjendlighedernes Gjenoptagelse.
 
Bilag, 24 i alt, herunder officielle bemærkningner anordninger m.v. o. de endelige aftaler o. Slesvig-Holsten:
Proklamation fra Statholderskabet, Protocol over Installeringen af Bestyrelsescommissionen for Hertugdømmet Slesvig.
Flensborg den 29de August 1849. Offentlig Bekjendtgjørelse, Boning og Pechlin, 25. August 1849, Bekjendtgjørelse angaaende Tiltrædelsen af den for 'Hertugdømmet Slesvig under Vaabenstilstanden i Overensstemmelse med Conventionen af 10de Juli d. A. beskikkede Bestyrelsescommission. 25. August 1849, efterfølgende Bekjendtgjørelse m.v., officielle henvendelser, proklamationer, Memorandum, bemærksninger m.v., Convention angaaende Nordslesvigs Besættelse af' svensk-norske Tropper. 13. August 1849, Hemmelig Artikel, 13. August 1849.
 
 
Tilsvarende har Generalstaben udgivet
Den dansk-tydske Krig 1864 1ste Del, Kjøbenhavn 1890, Den dansk-tydske Krig 1864 2den Del, Kjøbenhavn 1891, Den dansk-tydske Krig 1864, 3die Del, Kjøbenhavn 1892, Den dansk-tydske Krig, 1864, Atlas, Kjøbenhavn 1892.
  
Rigsarkivet har Kartotek over faldne i 1848-50 og 1864. Det er Cohen registrene.
Desuden de slesvigske krige, som er en bredere række kartoteker og arkivsamlinger.
Rigsarkivets "De slesvigske krige" har som grundsubstans forsvarets arkiver, her inddraget som "Kartotek over faldne 1848-50 og 1864". Det er alfabetisk ordnede kopier over faldne soldaters navne. Har man et navn, f. eks. fra Cohens udarbejdede registre, så kan man her krydskontrollere med det primære kildemateriale.
Rigsarkivets "De slesvigske krige" er en bredere adgang til forskelligt arkivmateriale, som Rigsarkivet selv kalder "arkivskabte hjælpemidler".
Der er f. eks. og først og fremmest i denne sammenhæng de af Cohen udarbejdede tabslister, alfabetisk ordnet af R. Lemming. Desuden en hel del i denne sammenhæng ikke brugbare registreringer, flere også udarbejdet af R. Lemming.
Rigsarkivet, Register over døde i krigen 1864, v. R. Lemming, Aarhus 1997, afskrift efter V. Cohen, men sat i alfabetisk orden, også efter fødested. III del.
Rigsarkivet, Register over døde i krigen 1848-50, v. R. Lemming, Aarhus 1997, afskrift efter A. D. Cohen, men sat i alfabetisk orden, også efter fødested. III del.
Der er adskillige registreret med ukendt fødested.
Fødested Dollerup 1848-50.
Fødested Kolding 1864.
Fødested Skanderup 1864.
Fødested Dollerup 1864. Der er ingen registreret fra Dollerup, kun Dollerup Nørremark v. Viborg.
Fødested Skive 1848-50.
Fødested Viborg 1848-50, ingen.
Fødested Skive 1864.
Fødested Viborg 1864.
Rigsarkivet, Forsvarets Arkiver (FOARK), Arkivfunktionen for Forsvarets Arkivers Originale Medaljesager Ansøgninger om erindringsmedalje 1864. Selv om ikke alle overlevende skulle have fået søgt om erindringsmedalje, så må dette arkiv anses for retningsgivende som en fortegnelse over 1864 krigens deltagere. Der er en amtslig inddeling, alfabetisk inddeling for København. Der var ca. 55.000 ansøgninger til erindringsmedalje 1876.
Viborg Amt er herredsinddelt, særskilt fortegnelse for Skive by med 67 registreringer, Viborg by med 179 registreringer. Hertil kommer de til amtet hørende herreder.
Under Vejle Amt er Kolding By med 202 registreringer. 
Under Ribe Amt, Anst Herred er der 350 registreringer, heraf Skanderup Sogn og Hjarup 60 registreringer.
Krigsministeriet har "diverse materialer" med tabslister, dødsattester m.v. for 1863-64. Der findes en dagbog, Peter Andersen, Bøstrup, Langeland om krigens trivialiteter 1864.
Krigen 1848-50 ... med udførligere Skildring af nogle enkelte Kampe, udarbejdet 1888 som grundlag for Foredrag i Officersskolens næstældste Klasse, ved Oberstlieutenant Tuxen, Kjøbenhavn 1895. Christian Frederik Frands Elias Tuxen 1837-1903 startede ved militæret 1853, begyndte officersuddannelsen 1857, adjudant ved 2. infanteribrigade 1864, deltog i kampene ved Mysunde, Dybbøl og Als, Krigsminister, 1879-87, herefter lærer i krigskunst ved officersskolen. Det benyttede manuskript er "anden Udgave" ved Oberstlieutenant Pontoppidan. De faktuelle slagskildringer, f. eks. af kampene i og omkring Kolding april 1849 og kampene i 1864, hvor Tuxen deltog, må formodes at være troværdige omkring det faktuelle og nøje afstemt med det dokumentariske materiale samt det officielle billede af "krigsvirkeligheden" i Generalstaben og Krigsministeriet. Tuxens fremstilling er delt i to dele i samme udgivelse fra 1888.
Del 1, 1848-50. Slaget ved Bov, s. 11ff., slaget ved Slesvig, s. 21ff., Kolding, Ejstrup, Gudsø, s. 49ff., slaget ved Isted, s. 82ff.
Del 2, 1864, Dannevirke, s. 18ff., Dybbøl, s. 38-66, kampene omkring Als, våbenhvile, s. 67-80, Nørrejylland, Kolding, Vorbasse, s. 31-37.
Tuxen anfører selv Generalstaben som kilde til hans fremstilling af Krigen 1848-50. Dispositionen for fremstillingen af 1864 krigen demonstrerer, at også her er Generalstaben kilde. Men her er det også sandsynligt, at egne kamperfaringer spiller en rolle i fremstillingen.
Tuxens fremstilling sammenholdes løbende med Generalstabens beskrivelser af de militære operationer. I fremstillingen af 1864 kampene har Tuxen selvstændig værdi, fordi han her selv har deltaget i de anførte kampe.
Tuxen benyttes også særskilt i beskrivelsen af kampene i 1849, da Generalstaben her slutter sin fremstilling i Bind 2 ved våbenstilstandens afslutning 2. april 1849, s. 378 med efterfølgende trykfejlsfortegnelse og dokumentariske bilag, s. 1-49. Generalstabens Bind 3 starter med 1850.
Det er uafklaret, hvorfor treårskrigens begivenheder fra 3. april og året ud i 1849 er undladt i Generalstabens beskrivelse. Men det er konstaterbart, at sådan er det.
 
Deltagere og faldne i de slesvigske krige:
Registreret som soldater 1850-51 i Skanderup Sogn
Navn Alder Fødselsår
(Christopher ...? Feiter) !! 22 1828 Skanderup By
(Hans Mathias Vilster)!! 24 1826 Skanderup By
Christoffer Frederiksen 27Registreret som soldater i 1850, Skanderup 1823 Skanderup By
Johan Peder Schmidt 28 1822 Skanderup By
Rasmus Madsen Damgaard 23 1827 Skanderup By
Poul Christian Hansen 24 1826 Skanderup By
Iver Andersen 31 1819 Skanderup By
Frederik Johansen Lager 28 1822 Skanderup By
 
Registret som faldne i 1850-51
Skanderup Sogn By i Sognet, den faldne stammer fra  
Christensen, Jacob, 11te Linie, Infanteri, Bataillon, 4de Compagni, Menig nr. 230, 13 feb 1851. Død af Typhus. Begravet paa St. Michaelis Kirkegaard 16. febr. Dollerup Død af tyfus i Slesvig 1851.
Jensen, Christian 1. - 189. Saaret 24. juli, død i Flensborg, begravet på Sct. Marie Kirkegaard 25. juli. Dollerup Død i Flensborg 1851.
Svendsen, Mads, 7de Linie, Infanteri Bataillon, 2det Compagni, Menig nr. 153, 4 oct, 1850 Skanderup Såret, død i Rendsborg 1850.
Jensen, Anders, saaret d. 3. nov. v. Kochendorff. Død i Rendsborg 4. dec. Begravet her. 2, 244. Skanderup Såret, død i Rendsborg 1850.
Menig Sørensen, Hans. 6. Inf. Batteri, 1. - 81. Højre Been. Hjarup Amputeret ben 1849.
Kolding faldne 1849
Hans Petersen, Enhed 1.F.J.3.76. Ukendt (for A. D. Cohen) amt. Ikke konstateret registreret andre steder end hos Cohen, der angiver Koldinghuus som fødested. Det kan muligvis være en fejlregistrering for "Koldinghuus Amt"? Denne tvivlsomme registrering kan muligvis kun ses som et tegn på, at før den almindelige værnepligt blev indført 12. febr. 1849 var det stort set kun bønder, der blev menige soldater. Det forklarer, at Kolding ingen faldne soldater havde 1849. Koldinghuus  
Kolding faldne i øvrigt, soldater fra andre destinationer 1850-51
A. D. Cohen, De Faldnes Minde, Odense 1851 har en samlet oversigt s. 129, hvor der er 2407 faldne, savnede i alt.
1848 i alt 323, heraf Slesvig 164,
1849 i alt 988, heraf Fredericia 501, Kolding 150
1850 i alt 1096, heraf Isted 841
I Kolding Folkeblad er der i 1874 en notits om en mindehøjtidelighed for 3 ukendte i 1849 faldne soldater med mindesten på Skanderup Kirkegård.
 
Registreret som faldne 1864, fra Skanderup og Hjarup
3. Peter Jacob Edvard Nissen fra Skanderup Skanderup død paa Augustenborg Laz. den 29 April af Sygdom, begravet paa Augustenborg Kirkegaard den 1 Mai.
1. Mathias Hansen fra Skanderup Skanderup død paa Skjoldemose Laz. den 6 Juni af Typhus, begravet paa Steenstrup Kirkegaard den 10 Juni.
Hans Jeppesen Buch, 3. Fæstningskompagni, Konstabel Hjarup Faldet 11. april, begravet i Sønderborg.
Peter Lauritz Hendriksen, Frivillig, Menig Hjarup Savnet 29. juni, begravet.
Menig Jens Petersen, Dollerup Dollerup Savnet ved Dybbøl 18. april, begravet.
? Trainkudsk nr. 20, 1. Trainkudskedepot Uidentificerbare, næppe fra Skanderup Sogn. Nr. 94 kan muligvis være P. J. Edvard Nissen fra Skanderup.
? Ukendt Menig nr. 94, 6. Infanteri-Regiment, 5. Kompagni Død 6. juni 1864
? Skjoldemose Lazaret (Typhus) Død 29. april 1864
? Augustenborg Lazaret (Sygdom) Begravet 10. juni 1864
? Steenstrup Kirkegaard Begravet 1. maj 1864, Augustenborg Kirkegaard
? 2. Lorentz Petersen fra Dollerupnørremark Menig nr. 173, 12. Infanteri-Regiment, 2. Kompagni Død 21. maj 1864 Det er formentlig Dollerup Nørremark øst for Flensborg  
? Augustenborg Lazaret (Sygdom) Begravet 26. maj 1864, Augustenborg Kirkegaard Uidentificerbar.
Kolding faldne 1864    
2. 224. Menig Jens Christian Jversen (Kolding) Hertil komme 4 døde, begravet i Kolding, men fra andre byer  
  Søren Jensen (Linaae) Saaret den 18 April og fangen, død paa Kolding Laz. den 16 Mai, begravet paa Kolding Kirkegaard den 20 Mai.
  Thomas Petersen (Tødsø) Saaret den 18 April og fangen, dod paa Kolding Laz. den 1 Mai, begravet paa Kolding Kirkegaard den 6 Mai.
  Rasmus Mikkelsen (Assendrup) Saaret den 18 April og fangen, ded paa Kolding Laz. den 10 Mai, begravet paa Kolding Kirkegaard den 16 Mai.
  Menig Peter Christian Jørgensen (Kjøbenhavn) Savnet ved Fredericia den 8 Marts, begravet sandsynligviis paa Kolding Kirkegaard den 10 Marts.
Registreret som faldne 1848-50 fra Skive, Viborg
 
2. 71. Jens Christensen Skive, 6te Reserve-Bataillon, 2det Compagni, Menig nr. 71, falden d. 6 Juli, begravet i Fredericia d. 8 Juli. 1849
Jensen, Peter Christian, Resen, 9de Linie-Infanteri-Bataillon, 3die Compagni, Menig nr. 119, 6 jul 1849. Der er i Resen Kirke ved Ringkøbing en mindetavle, som udelukker, at dette kan være Resen ved Skive.
 
Undercorporal 12te lette Bat.4.213. Ole Frederik Lorentzen Skive, v. Been under Knæet amputeret 1850, ved Isted.
2 fra Skive. 1 er faldet 1849 i Fredericia, 1 har ved Isted fået amputeret ben 1850.
 
4. 67. Menig Christian Christensen Nørre-Viborg, falden d. 6 Juli, begr. i Frederieia d. 8 Juli.
2 fra Viborg. 2 er faldet 1849 i Fredericia.
 
2. 204. Hans Peter Jensen Ungstrup, saaret d. 6 Juli, død paa Viborg Laz. d. 7 Novbr., begravet paa Viborg Domkirkes Kirkegaard d. 12 Novbr.
 
Registreret som faldne, fra Skive Viborg 1864
 
1. Compagni, 3. Vaabenmester Jens Christian Thomassen Vissing (Skive), saaret den 18 April og fangen, død paa Rinkenæs Laz. den 3 Mai, begravet paa Rinkenæs Kirkegaard den 5 Mai.
Petersen, Jens Houe, Hvidbjerg, 11te Infanteri-Regiment , Menig nr. 3 F 70, 6 feb, 1864 - tvivlsomt, om det er Hvidbjerg v. Skive.
 
7. Compagni, Menig 249. Søren Vedsø Berner (Skive), død paa Gyldensteens Laz. den 27 Mai af Typhus, begravet paa Sandager Kirkegaard den 31 Mai.
 
 
4de Infanteri Regiment, 6te Compagni, Menig 572, Christen Lauritzen, Dommerby (Skive), død 27 April.
3 fra Skive. 2 døde v. Dybbøl, 1 af tyfus.
 
4. 71. Anton Ludvig Martinus Terkelsen (Viborg) død paa Kjøbenhavns Laz. den 4 Marts af Typhus, begravet paa Garnisonskirkegaard den 9 Marts.
 
  Menig Mads Veis Severin Poulsen (Viborg), saaret den 18 April, død paa Augustenborg Laz. den 27 April, begravet paa Augustenborg Kirkegaard den 1 Mai. 2 fra Viborg. 1 død v. Dybbøl, 1 af tyfus.
 
I forhold til treårskrigen, hvor der ikke kan konstateres faldne fra Skanderup Sogn, er der 1864 faldet 3 fra Skanderup Sogn, 2 fra Hjarup.
Kolding har 1864 en enkelt falden. Og selv om der faldt mange i og omkring Kolding april til maj 1849, så var der her også kun en enkelt falden, der vil kunne registreres som en lokalt falden.
Ud over registrerede soldater, som vi kun kender af navn, er der også rejst mindesmærker, gravminder af lokale, der enten har oplevet eller hørt beretninger om stedfundne træfninger med faldne soldater.
De fleste, måske alle faldne, registreret 1851 er faldet ved kampe i Nordslesvig, kunne det se ud til.
 
Seest Lokalhistorisk Forening har 2018 udgivet en beretning i pdf v. P. Thornberg, Hylke Seest. Om den her faldne soldat hedder det i A. D. Cohen i 1851 udgivne værk om faldne soldater: "Jens Petersen Hornslet, (savnet d. 23 April v. Eistrup), falden og begravet samme Dag af Fjenden paa Gjelballe Mark i en Udkant af Vranderup Skov, i Nærheden af Veien fra Gjelballe efter Kolding. Der er en reference til den her nystartede, Kolding Avis. Statsbibliotekets avis samling mangler flere numre af de tidlige årgange - se referat og reference neden for.
Kolding Avis - i uddrag og nudansk referat: En dansk soldat faldt på Gjelballe Mark i nærheden af byen. En husmand bosat i nærheden oplyste, at oprørerne (Insurgenterne) havde begravet ham på et smukt sted. Men han var ganske udplyndret, derfor uden skulder distinktioner. Men på han skjorte var indsyet med rød tråd I. P. H. S. samt sort tråd I. P. S. Der var i egetræet udskåret et batteri, der ikke havde været med i slaget 23. april, og det skønnes så at må have været 4. reserve batteri, der har meldt Jørgen Petersen Hornslet savnet.
Ukendt bland os, vist savnet hjemme ...
Mindestenen på Skanderup Kirkegård
Mindesten på Skanderup Kirkegård, opsat i 1874 til minde om slaget ved Ejstrup. Se herom. Privat foto. Mindestenens tekst: "Her under hvile 3 danske soldater, faldne i kampen for fædrelandet i slaget ved Ejstrup 23. april 1849. Deres navne kjendes ikke, men deres daad skal lyse for kommende slægter. Dette mindesmærke rejstes 25 aarsd(agen) 1874.På Harte Kirkegård er der en gravsten med navne på tre faldneI slaget ved Isted er de danske tab opgjort til 845 faldne, 2045 sårede og 368 tilfangetagne. Oprørshæren mistede tilsvarende 534, 1202 og 1072. På dansk side 3258, på slesvig-holstensk side 2806 i alt.
På trods af krigens realiteter, hvor også general Schleppegrell og oberst Læsøe mistede livet, rejste man i Flensborg på foranledning af De Nationalliberale, bl.a. Orla Lehmann, H. W. Bissens skulptur af Isted løven. Til liden begejstring for de tysksindede. Efter 1864 blev monumentet udsat for hærværk og flyttet til Berlin, hvorfra det kom til Danmark i 1945. Det blev i 1947 opstillet ved Tøjmuseet. Først i 2011 blev monumentet genrejst på sin plads i Flensborg.
Militærhistorie.
Dansk militærhistorie, treårskrigen og krigen 1864. Ikke alt er med, f. eks. ikke Kolding 23. april 1849, men der er en udmærket søgefacilitet til det meste. Der kan også søges og findes på Nyere dansk militær-historie 1848-1990.
Axel Liljefalk, Felttogene i vore første frihedsår, Bd. 1-3, 1888. Født i 1848 er A. Liljefalk ikke et førstehåndsvidne til treårskrigen, hvor han var barn i København. Men han var fra 1902 oberst, regimentchef og kommandant i Fredericia, hvilket kombineret med hans historiske og professionelt militære interesser gør ham til en god observatør. Men kombineret med den sære stavemåde Egstrup for Ejstrup må der naturligvis tages det forbehold over for Liljefalk, at han er et klart andenhåndsvidne, der dog har lokal viden og gode faglige forudsætninger for at forstå og formidle den viden, der trækkes på her.
De detaljerede militære oplysninger og dispositioner har Liljefalk helt tydeligt dokumentation for i Generalstabens udgivelser 1867, 1870 og 1873 om Den dansk-tydske Krig 1848-50.
Den lokale historiefortælling om slaget ved Ejstrup. Otto Korsgaards beretning er desværre formidlet af den ret upålidelige Aug. F. Schmidt, Skanderup Sogn, 1926, hvorfra Korsgaard citaterne stammer.
Om Wilster.
Corpscommandeuren, Major Wilster, forfremmede en af de i denne nekrolog nævnte faldne officerer " ... efterat Falkenskjold med Hæder havde deltaget i Fægtningerne den 28de Maj og den 5te Juni, forfremmede han ham til Overjæger og under 15de Juli s. A. indstillede han ham til Officer. Han blev dog først efter om Vinteren at have gjennemgaaet en Commandoskole den 10de Marts 1849 udnævnt til Secondlieutenant i Krigsreserven.
Nekrologer over de i Felttoget 1850 faldne danske Officer Særligt Aftryk af Nekrologerne i Generalstabens Værk : Den dansk-tydske Krig i Aarene 1848—50, 3die Dels 2det Afsnit. Kjobenhavn. Trykt hos J. H. Schultz. 1887. Det Kongelige Bibliotek.
Wilster nævnes desuden i Lærer C. A. Bloms egen beretning om den nationale vækkelse set fra »de otte sogne«.
Af Erik Blom. Ikke identificeret udgivelsesår. Men samtidig beretning om Wilster som kommandant i Kolding, som Blom forgæves henvendte sig til:
Den sidste presning, som oprørerne her i Nordslesvig foretog 1849, var inddrivningen af det såkaldte tvungne lån. De kunne ikke blive færdige med alle sogne, og derfor tog de klogeligen de største summer.
Jeg henvendte mig både mundtlig og skriftlig til major Wilster, der dengang lå i Kolding, om beskyttelse, som også blev lovet, men udeblev.
I Stenderup sogn blev pengene ikke udleverede formedelst en energisk protest af gårdmand Niels Moos, der formåede de mænd, der allerede havde vognen forspændt for at køre til Haderslev med pengene, til at blive hjemme.
Havde jeg ikke været syg, medens Bjert sogn betalte sine 1550 rd. cour., så var dette måske heller ikke sket.
 
Danske synspunkter på det slesvigske spørgsmål. Uddrag af synspunktmateriale:
Sønderjyske Aarbøger, udgivne af H. P. Hanssen-Nørremølle, P. Skan og Gustav Johannsen,1900, Flensborg.
Indholdsfortegnelse: G. Schütte: Var Anglerne Tyskere? 1899, 1—61. P. Skau: J P. Friis. 1890, 29-31. De danske Landdagsmænds Stilling og Virksomhed i Provindslanddagen. 1890, 72—101. Degn og Lærer, Dannebrogsmand A. Kloster i Sommersted og hans Slægt. 1892, 161—81. P. Skovrøy : Optanternes Retsstilling. 1899, 91—107. P. Sveistrup : Sønderjylland under det prøjsiske Herredomme. I Folkemængden i 1867—85. II Den sønderjydske Befolknings Kulturtrin. 1890, 238—63. Thygesen: To Dokumenter vedkommende Tyreholdet i Stendrup By i det 16de Aarhundrede. 1895, 278—81. J. Ulrik: Vort Folks Sydgrænse. 1894, 247—48. C. P. Wolff: Om Landbrugets Kreditforhold. 1893, 12 - 27. X. Optanternes Retsstilling. 1899, 108 — 13. De "47". 1894, 157—60. En preussisk Dom fra Anno 1895. 1895, 282—88. [Ang. Brugenaf Navnet Sønderjylland.]En preussisk Dom. 1897, 246—49. [Ang. Ophævelsen af „Aar- bøgernes“ Beslaglæggelse.]Rendsborg 31. marts 1848.
 
Rendsborg 31. marts 1848
Protesten til det danske folk, at folket i København har "tvunget" den danske konge, "vor Hertug" til at gøre Slesvig til "en Provins af Danmark".

 

Løjtnant Krenski ses kun nævnt hos Liljefalk (og i den afskrift fra Liljefalk, Aug. Fr. Schmidt har foretaget til Skanderup Sogn). Der er en usikker notits om Krenski som løjtnant i Historisk Samfund for Ribe Amt.
General Wrangels opråb 1. maj 1848.
I Uddrag.
 
Til Jyllands Indvaanere!
En tysk seirrig Hær vil imorgen overskride Eders Lands Grænse; ikke i fjendtlig Hensigt kommer den til Eder, derfor tilraader jeg Eder: Blive i Eders fredelige Boliger ... Jeg kan ikke fritage Eder for at tilveiebringe Hærens Fornødenheder ... (ved manglende imødekommenhed) nødsages mine Tropper til selv at indkvartere sig og selv tage sig alle til deres Livsophold henhørende Midler efter eget Tykke ...
 
Slaget ved Slesvig 23. april 1848. Kongelig privilegeret Aarhuus Stifts-Tidende 26. og 27. april 1848
Kompagniet Caroc, Kolding 20. april 1849
Fyens Stiftstidende 23. april 1848 (Kbh. 22. april) (Dagsposten). (Officielt). Kjøbenhavn d. 22 April. Den 20 om Morgenen Kl. 7 rykkede Insurgenterne (oprørerne) med en betydelig Styrke frem til Angreb paa Kolding, hvilken By var besat af vore Forposter, der havde Ordre til ikke at indlade sig paa noget haardnakket Forsvar, og som derfor rømmede Kolding Kl. 9. … I den midlertidige Stilling, som Forposterne indtoge Nord for Bramdrup, vistes en fjendtlig Kavalleriafdeling tilbage med nogle Kanonskud.
Da Fjenden afstod fra alt videre Angreb, indtoge vore Tropper Kl. 4 om Eftermiddagen et Kantonnement og udstillede deres Forposter, fra hvilke en Deling Kavaleri Kl. 6 trængte frem til Møllen nordfor Kolding, hvor der stod en stærk fjendtlig Feltvagt. Paa vor Side var det især 1ste Espingolbatteri og 1ste Jægerkorps, der beskøde Fægtningen, og af Jægerkorpset var navnlig Kompagniet Caroc meget stærkt i Ilden.
 
Kolding 20. april 1849, Dannevirke 26. april 1849
Dannevirke 26. april 1849
… De tydske Blades Beretninger om Indragelsen af Colding d. 20. ds. ere i det Hele taget overensstemmendc og temmelig sandfærdige. Naturligviis følge nogle Pralerier med om Insursenternes Tapperhed og Friskarernes Heltebedrifter.
”Börsenhalle" beskrives Affairen saaledes fra Skanderup i Jylland:
I dag, d 20. April er Kolding taget af Avantgarden under Oberst v. Zastrorv's Befaling. Fægtningen foran og i Kolding har varet 2 til 3 Timer; i Ilden vare 9. og 10. Infanteri- Bataillon, saavel som I. og 2. Jaegercorps.
Efter at Skandserne ved Byens Indgang vare tagne, fandt vore Tropper en temmelig lang Modstand i Byens Gader, som tildeels vare barrikaderede; ogsaa fra Husene blev der fyret og flere af Vore saaredes. Da Byen var taget, fortsatte 9. Bataillion (Friskarerne) Fjendens Forfølgelse omtrent en Miil nordfor Kolding.
Tabet paa vor Side er i det Hele taget ubetydeligt, nemlig henved 30 Døde og Saarede, (efter Bonins Indberetning 11 Døde og 25 Saarede) blandt hvilke en Officeer Hamel af 2. Jærgercorps.
I Husene have vi gjort en deel Fanger; hvis Antal endnu er ubestemt. Eflerat dette var skeet paa høire Fløi, ryktede ogsaa den venstre frem imod Middag, uden at støde paa Fjenden, og besatte Landsbyerne i det søndre Jylland.
Vore Forposter staae nu norden for Kolding, over Lunderskov og Dollerup til Nagbøl. Fjenden skal have trukken sig tilbage til Fredericia.
I andre mindre maadeholdne Beretninger fortælles , at Tydskerne først have taget Skandserne ”i hvis Bygning de Danske besidde en udmærket Færdighed" , derpaa slaaet Kolding Porte ind … uden Artilleri, erobret Byen og derpaa i Stormskritt, syngende ”Schleswig-Holstein" , marscheret gjennem Gaderne.
I selve Husene vil man have taget 16 danske Jægere tilfange. I ”Alt.Merc." fortælles, at disse 16 Fangne sidde i Haderslev Latinskoles Locale. General v. Donin, som synes at vaere kommen bag efter med Hovedkorpset , skal have trykket de slesvigholsteenskc Soldaters Haand og været overmaade fornøiet. Samme General har sendt en Indberetning om Affairen til Statsholderskabet i Slesvig, hvori han roser sine Troppers Mod i høj Grad.
I ”Hamb. Corr." af 23. meldes, at man venter, at hele den Slesvig-Holstenske Hær under Bonin vil beesætte Jylland, medens Rigstropperne forblive i Slesvig. Iøvrigt hedder det, al de Danske have fegtet tappert , ligesom ved Uldrup, men at de af ubegribeligt Grunde pludselig gik tilbage og forsvandt (fra Kolding).
Slaget ved Kolding og Ejstrup 23. april 1849
Dannevirke om 23. april 1849.
Avisens Brev fra en Dame. Ser indholdsmæssigt ud til at være en journalistisk bearbejdning af meddelelse / Brev fra en Dame, der i artiklen Kaldes T.
Artiklen kan muligvis anskues som en tilsendt øjenvidneberetning, der er sammenflettet med avisskribentens ganske omfattende viden om krigens våben og krigens forløb og indhold. Her hele artiklen i datidens skrivemåde, kun sporadisk justeret.
 
Dannevirke 2. maj 1849 Kjøbenhavn, d. 2. Mai. (Af en Skrivelse fra en Dame i Kolding Egn, dat. d. 26. April.)
"I Mandags Morges (d. 23.) Kl. 5 begyndte her omkring en gruelig Kanonade og jog os hurtig af Sengene. Vi erfore snart, at det var vore Tropper, som rykkede frem mod Kolding, og det er vist, at vi denne Gang beredte Fjenden en blodig Dag.
Som man hører, var han i forveien nøie underrettet om dette Angreb, havde … forskanset sig og ventede allerede vore Tropper Dagen forud. Trods dette leed hans Troppeafdelinger overmaade meget, og Veien fra Kolding til Vonsyld blev overstrøet med Døde, hidbragte fra Scenen nordenfor Kolding og i denne Byes Gader. Ligesom her, drev Vore ogsaa vestpaa Fienden tilbage. Her vilde han ikke forlade Gjelballe Skov, men maatte dog efter en frygtelig Kamp.
Tenk, de Danske jog ham flere Gange ud og maatte endda trække sig tilbage. Men tilidst maatte Fjenden forlade Skoven. Hans 1. Jaegerkorps blev paa nogle faa Mand nær opløst. Vore Danske vare saa modige, at de endog sang, medens de læssede deres Døde paa Vognene, ja deres Mod var mageløst, -overalt Geværsalver under den blodige Jagt; vore Espingoler gjorde ogsaa megen nytte.
Alle de Vogne, som Tyskerne kunde faae fat paa, bleve tagne for at bortføre Døde og Saarede. De Døde lagde de nederst og de Saarede ovenpaa, og saasnart Vognene længere sydpaa vare aflæsssede, maatte de vende tilbage for at hente flere. Saaledes bleve de ved i to Dage og Nætter og endnu idag ligge Døde her i Egnen, som ikke have kunnet føres bort.
Man siger, at Slaget ved Slesvig ifjor ikke kan sammenlignes med dette heftige Sammenstød. Gud styrke vore tappre Tropper fremdeles, at alle Forrædere maae falde.
Sørgeligt, at disse , efter at være pidskede ud af jydsk Grund, fik Leilighed fra Grændsehøiene at hævne sig paa det ulykkelige Kolding. Hele Himlen var sort af Røg fra den brændende By, og vore seierrige Danske maatte for at formilde dens Skæbne afstaae fra deres Seirsnydelse og gaae tilbage.
Nu besatte Tydskerne ogsaa Gjelballe, Lunderskov og Skanderup.
Bonin ligger i Vonsyld Kro og hele Oprørsstyrken er atter paa denne Side Grændsen.
Als har Fjenden vel opgivet og mod Fredericia har han kke stort i Sinde. Han venter, som man kan mærke, et nyt Angreb af Vore.
I Schulz' Gaard i Skanderup (nu Wissingsminde, Peter Schulz ejede gården på denne tid) holder han et frygteligt Huus. Murene ere brudte ned og fra Hullerne kigge Kanoner frem; alle Popler i Alleen ere omhuggede og Veiene barrikaderede. Her vil han forsvare sig, hvis han kan. En Officeer har sagt til Madam Schulz, at de matte belave sig paa Alt, thi naar de Danske trængte frem, blev Gaarden stukken i Brand.
Paa Vamdrup Hovgaard pebe Kuglerne rædsomt, men skulle dog kun have draebt en Ko paa Stalden.
Tydskerne have, hvor de ere treengte frem , taget alt Sølv og Guld, Linned og alle Fødevare , intet levnes. Bonin skal have givet dem Tilladelse. I Seest Mølle lykkedes de de Danske at trænge ind i Gaarden, der var fuld af Tydskere. De skøde 5 af dem og saarede en Mængde.
T. kom igaar hjem fra Haderslev; hun fortæller, at der intet Militær fandtes i denne By undtagen det, som tilhørte Lazaretherne; Rigstropperne vare langere sydpaa. I Haderslev havde man ventet i flere Dage paa deres Ankomst, men forgjæves.
Bayerne og Saarerne skal have lidt frygteligt i Sundeved. Man forsikkrede i Haderslev, at de vare opløste. I Christiansfeldt syntes heller intet Militær, men mangfoldige Saarede. Kirken er indrettet til Lazareth, alle Bænke ere bortryddede og 3 Kakkelovne anbragte i Herrnhuternes Tempel. Ogsaa Brødrehuset er indrettet til Lazareth. Tydskerne tage til disse Sygesteder Linned og Sengcklader, hvor det findes.
Da den nye Eiers Kone af Taarning Mølle, Madam Buchwald, i Søndags ankom til Stedet med Indboet fra Slesvig, fratoge hendes Landsmænd hende strax hendes fine Sengeklæder og førte dem til Lazaretherne paa Christiansfeldt.
T. var i Christiansseldt d. 23. Vidne til, hvorledes de Døde og Saarede bragtes dertil fra Slaget ved Kolding. Den følgende Dag begraves i Christiansfeldt 37 Døde, og Præsten Røntgen var tilligemed en Officeer henne for at afpæle Grave til Flere.
Hun var inde i kirken og faae her det gruelige Syn, hvorledes en stor Ballie stod her, fyldt med afsatte Been, Arme og udskaarne Stykker Kjød. De Soldater og Bønder, som hjalp de Saarede og Lemlastede af de ankommende Vogne, græd af Smerte.
4 Hauptmænd foruden flere Officerer ligge i Christiansfeldt haardt saarede. Flere preuisiske Officerer vare underveis sydfra for at udfylde de ledigblevne Pladser i Insurgenthæren.
I Nordslesvig skal det see jammerligt ud overalt, og de stakkels Jndvaanere ere meget forknytte. Alene i Taarning Molle ligge 250 Mand, der danne en Slags Vagtstue. Den ankomne ny Eier have Fjenderne, uagtet han selv er en slem Tydsker og altsaa af deres Kjød og Blod, villet myrde, fordi han ikke vilde give dem Noget at leve af. Som Følge heraf maa han opholde sig paa Christiansfeldt. Vaaningshuset i Taarning Mølle har Fjenden reent ramponeret, Dørene ere slaaede itu med store Stene og Vinduesruder findes ingen flere af. Da Broen er ødelagt, saa kan Møllen ikke gaae. Den afsatte Pastor Lindenhan i Thyrstrup, som hidtil dog er bleven boende i Præstegaarden, venter at blive jaget bort en af Dagene af den udnævnte tydske Præst, som er ankommen med sin Familie.
Fjenden har for et Par Dage siden ført en Deel as den tydske Flaade, naemlig 24 Kanonbaade, paa Vogne sydfra gjennem Haderslev og Christiansfeldt nordpaa , mulig til Stenderup, lige overfor Hindsgavl, eller til Kolding Fjord. Hver Baad blev trukken paa en Vogn med 6 Heste for; Kanonerne og Befæstning vilde komme bagefter. (Sandsynlig er det Pontoner, for ved disse at prøve paa en Landgang i Nærheden af Middelfart).
Fjenderne have transporteret Kjøbmand Aagaard i Kolding til Rendsborg. De vare trængte ind i hans Huus, havde taget Alt, hvad de fik fat paa, drukket hans Viin og ladet Resten løbe paa Gulvet. Manden blev herover saa rasende, at han d. 23. ikke tog i Betænkning at skyde 4 af dem, hvorpaa han blev overmandet og taget tilfange.
Blandt de til Christiansfeldt ankomne saarede Tydskere befandt sig ogsaa en saaret dansk Husar. De Fjendtlige omringede ham og sagde: »Gode Ven". Men Husaren vendte sig om og sagde: »Vi ere vistnok ikte Venner." Nogle Officeerer traadte hen til ham, klappede ham paa Skuldrene eg sagde: Du er en brav og dygtig Karl, hvem er Din Kommandør?" "Hegermann-Lindcucrone." ”I er et modigt Folk".
Den første Dag, da Tydskerne kom til Kolding, tvang de derværrende Overauditør, Borger- og Politimester Qvistgaard til at føre dem til Hans Viinkjærlder. hvor de drak, saalaenge de kunde og spildte Resten. Da Byen d. 23. blev beskudt, maatte Qvistgaards hele Familie, Husets Folk og Postfører (Navnet er ulæseligt) sidde i en lille Kjælder. Da Byen saa begyndte at brænde, maatte Qvistgaard, for at bringe sin Familie i Sikkerhed, tilfods løbe med denne ud af Byen. Hans Frue var endnu i Morgendragt, havde kun faaet Tid til at tage en Kaabe om. Medens de søgte at komme ud fra den brændende By, peb Kugler og Granater omkring dem, indtil de fandt Sikkerhed bag Bakkerne.

Orla Lehmann i Kolding 23. april 1849

”Om Amtmand Lehmanns Fængsling i Kolding optage vi efter Fædrelandet Følgende; Uagtet Amtmanden vidste, at et Angreb denne Dag var foretaget paa Kolding forblev han tilstede i Amtshuset i Veile, for at udføre de paatrangende Forretninger, som en saadan Dag kunde medføre. Først da han efter Kl. 2 af Flygtninge og siden af et Bud blev underret om Koldings Brand og Befolkningens betrængte Stilling, fattede ban den Beslutning at begive sig derhen, fordi denne By var det Sted af Amtet, der nu meest krævede hans personlige Nærværelse. Underveis blev ban vel oplyst om, at vore Tropper igjen havde forladt Kolding, og at denne By altsaa atter var i Fjendens Vold, hvoraf fulgte, at hans personlige Sikkerhed vilde være meget udsat ved at gaae videre; men paa den anden Side forekom hans Nærværelse paa Steder under saa vanskelige Forhold ham dobbelt nødvendig, og han besluttede alligevel at fortsætte sin Reise did, hvilket General Rye, som han traf undervejs, ogsaa billigede. … Han begav sig derpaa til de fjendtlige Forposter, som han traf et kort Stykke Nord for Kolding. Ved begge Forpostkjæder modtoges han med Høflighed, idel Officiererne erklærede, ar de antog, at hans personlige Sikkerhed ikke var udsat for mindste Fare … Så førtes han af de Dragoner, der havde ledsaget ham fra Forposterne, for den paa Stedet Høistcommanderende Oberst Sr. Paul. Her blev han omringet af støiende og skjaldende Personer… Herefter førtes han til General Bonin i Vonsyld. … General Bonin anstillede sig vantro med Hensyn til Lehmanns Beretning om, at han først havde forladt Veile efterat have modtaget Efterretning om Koldings Brand, og erklærede, at han var en for vigtig Person, til at Generalen paa egen Haand turde raade over ham. Han holdt sig forpligtet til at sende ham til det høje Statholderstab for Hertugdømmerne. Bonin forbigik saaledes den høistbefalende General, og sendte Amtmanden over Veile Amt, ledsaget af en Officier til Slesvig, hvor han blev overgiven til Krigsminister Jacobsen og sat som Fange paa Gottorp Slot, hvor han var den 20de."
Rolles Mølle.
Det har ikke været muligt umiddelbart at verificere Liljefalks oplysninger på dette punkt. Men Generalstaben omtaler troppebevægelser omkring Rolles Mølle.
Falden soldat med fødested Koldinghuus iflg. A. D. Cohen.
Den her faldne soldat, Hans Petersen er kun registreret af A. D. Cohen. Han findes ikke i Forsvarets arkiver, kartotek over faldne, Rigsarkivet. Han findes heller ikke lokalt begravet i Kolding, er ikke registreret i kirkebogen over døde mænd i 1849.
 
”Indenlandske Efterretninger. Kjøbenhavn den 18de April 1848.
De i de sidste Dage indkomne Indberetninger til Krigsministeriet melde om Begivenhederne ved Hæren, at Oberst v. Bonin, Høistcommanderende over de preussiske Tropper i Holsten den 11te April havde ladet Captain v. Læssøe af Generalstaben, der var gaaet forud for Hovedkvarteret til Slesvig, meddele, at Angreb af de danske Tropper paa holstenske, hvor disse end maatte være, vilde Ifølge ham meddelte Instructioner blive anseet som en Krigserklæring imod Preussen … Til Svar herpaa modtog Oberst Bonin en allerhøieste Skrivelse, hvori der udtaltes , at denne Erklæring fra ham vistnok maatte ansees som en Misforstaaelse; … Fremdeles udtalte Hr. v. Bonin atter, at ethvert nyt Angreb paa Forbundets finclusive Holstens Tropper var en Krigserklæring.”
Generalstabens datering af den prøjsiske krigserklæring er, som det fremgår, 11.-12. april 1848.
Jens Engberg, Det slesvigske spørgsmål 1850-1853.
S. 237: "Byerne behandles for sig, fordi stemningen dèr var anderledes end på landet ... I byerne var der ikke længere spor af den gammeldags kongetroskab, som man endnu kunne appellere til hos de tyske på landet..."
A. D. Cohen 1851 - Faldne, afdøde, der kan relateres til kampene omkring Kolding        
Der er skønsmæssigt medtaget alle faldne, døde, som ud fra datering og geografisk placering kan relateres til kampene omkring Kolding 20. og 23. april samt de efterfølgende kampe omkring Gudsø i maj, Fredericia i juni. Som det fremgår af den første registrering, så er enkelte - kun enkelte - medtaget alene, kun fordi de kan relateres til Kolding. A. D. Cohens oplysninger er så vidt muligt søgt verificeret og suppleret med andet dokumentarisk materiale.
Faldne 23. april 1849 Faldne 20. april 1849 Faldne Gudsø 7. maj 1849 Døde under marchen 15. - 16. juli 1849 Andet, forskelligt
        Jæger Rasmus Larsen Børkop, 4, død i Kolding Laz. d. 23 Septbr. af Typhus, begravet paa Kolding Kirkegaard d. 28 Septbr.
Premier-Lieutenant Julius v. Høyer, dødl. saaret d. 23 April ved Kolding, død paa Middelfart Lazareth d. 24 April, begravet paa Middelfart Kirkegaard, d. 26 April        
Sappeur Johannes Christian Neumann Djerget, saaret den 23 April ved Kolding, dod paa Middelfart Lazareth den 1V Mai, begravet paa Middelfart Kirkeg. den 22 Mai.        
Sappeur Christen Andersen Opsund, falden d. 23 April ved Kolding, begravet paa Kolding Kirkegaard den 28 April.        
  Bombardeer Peter Emiliue Grønholm, falden ved Kolding d. 20 April, begravet af Tydskerne i Frue Theilades Have, senere opgravet og begravet af Vore paa Kolding Kirkegaard d. 28 April.      
Major Conrad Ferdinand v. Schindel, (Commandeur), falden d. 23 April ved Kolding, begravet paa Kolding Kirkeg. d. 26 April.        
Menig Carl Christian Jacobsen, saaret d. 23 April v. Kolding, død paa Middelfart Laz. d. 15 Mai, begravet paa Middelfart Kirkeg. d. 18 Mai.        
I. C. Rasmussen Trunderup, falden d. 23 April, begr. paa Kolding ? Kirkeg. d. 26 April.        
Hans Rasmussen Skydebjerg, dødl. saaret d. 23 April ved Kolding, død samme Dag under Transporten og begravet paa Thaulov Kirkeg. d. 24 April.        
Rasmus H Brylle, falden d. 23 April, begr. paa Kolding? Kirkeg. d. 26 April.        
Lars Larsen Odense, falden d. 23 April, begravet paa Kolding? Kirkeg. d. 26 April.        
Menig Carl Christian Jacobsen, saaret d. 23 April v. Kolding, død paa Middelfart Laz. d. 15 Mai, begravet paa Middelfart Kirkeg. d. 18 Mai.        
I. C. Rasmussen Trunderup, falden d. 23 April, begr. paa Kolding ? Kirkeg. d. 26 April.        
Undercorp. Niels Christian Jeppesen Odense, falden d. 23 April, begravet paa Kolding? Kirkegaard d. 26 April.        
Lars Larsen Odense, falden d. 23 April, begravet paa Kolding? Kirkeg. d. 26 April.        
Undereorp. Hans Georg Ludvig Iohansen BrahesBorg, falden d. 23 April, begravet paa Kolding? Kirkegaard d. 26 April.        
Capitain Rasmus v. Bonnichscn, saaret d. 23 April ved Kolding, død paa Frederieia Laz. d. 25 April, begravet paa Fredericia Kirkegaard d. 27 April.        
Corporal Søren Hansen Qvorup, falden d. 23 April ved Kolding, begravet paa Bramdrup? Kirkegaard d. 25 April.        
Søren Hansen Erritzø, falden d. 23 April ved Kolding, begravet i sit Hjem paa Erritzø Kirkegaard d. 29 April. 2        
Menig Anders Hansen, (savnet d. 23 April), sandsynlig død i Kolding d. 10 Mai? - begravet paa Kolding Kirkeg. d. 12 Mai.        
Laurs Jørgensen Moldruphedehuus, falden d. 23 April ved Kolbing, begravet paä Kolding? Kirkegaard d. 26 April.        
Jens Søren Sørensen Gerslev, falden d. 23 April, begravet paa Kolding? Kirkegaard d. 26 April.        
Christen Poulsen Skjoldborg, falden d. 23 April, begravet paa Kolding? Kirkegaard d. 26 April.        
Peter Christian Poulsen Nørre-Skjoldborg, (savnet d. 23 April), saaret og fangen, død i Kolding d. 10 Mai, begravet paa Kolding Kirkegaard d. 12 Mai.        
    Menig Mads Andersen Bindslev, saaret d. 7 Mai ved Gudsø og falden i Fjendens Hænder, død samme Dag og begravet i Kolding d. 9 Mai.    
Gen.-Lieutn. Carl Christian August v. Füssel, saaret d. 23 April ved Kolding. død paa Middelfart Laz. d. 1 Mai, begravet paa Middelfart Kirkegaard d. 4 Mai.        
Menig Hans Thomsen Gammelgab, falden d. 23 April, begravet paa Harthe Kirkegaard d. 27 April.        
Com.-Sergeant Johannes Schröder Thomsen, saaret d. 3 April ved Haderslev, død paa Kolding Laz. d. 30 April, begravet paa Kolding Kirkegaard d. 1 Mai.        
Foureer Johannes Eduard Eskildsen, saaret d. 23 April ved Kolding (og savnet) sandsynlig død samme Dag - begravet i Christianöseldt d. 24 April.        
Underjæger Jeppe Christensen Asboe, saaret d. 20 April ved Kolding (og savnet), død samme Dag og nedgravet af Tydskerne i Fru Theilades Have, senere begravet af Vore, paa Kolding Kirkegaard d. 28 April.        
Mads Jensen Klim, falden d. 20 April ved Kolding, nedgravet af Tydskerne i Fru Theilades Have, senere begravet af Vore, paa Kolding Kirkegaard d. 28 April.        
Jens Henriksen Allerup, falden d. 23 April ved Kolding, begravet paa Kolding? Kirkegaard d. 26 April.        
Officeer-Oppasser Jens Andersen Anneberghuus, falden d. 23 April, begravet paa Kolding? Kirkegaard d. 26 April.        
Jæger Lars Ottesen Haarbye, falden d. 23 April, begravet paa Kolding? Kirkegaard d. 26 April.        
Undersergeant Lars Hansen Martofte, falden d. 23 April, begr. paa Kolding ? Kirkegaard d. 26 April. 3        
Christen Christensen Bøgeskov, falden d. 23 April, begravet paa Kolding? Kirkegaard d. 28 April.        
        Undercorporal Søren Mogensen Voldum, falden d. 3. april ved Haderslev, begravet paa Kolding Kirkegaard d. 8. april.
Jens Petersen Hornslet, (savnet d. 23 April v. Eistrup), falden og begravet samme Dag af Fjenden paa Gjelballe Mark i en Udkant af Vranderup Skov, i Nærheden af Veien fra Gjelballe efter Kolding.        
Undercorporal Niels Christensen Ertebølle, saaret d. 23 April, død paa Kolding Laz. d. 8 Mai, Legravet paa Kolding Kirkegaard d. 11 Mai.        
Niels Knudsen Glintvad, falden d. 23 April, begravet paa Kolding? Kirkeg. d. 28 April.        
Undercorporal Johan Peter Christian Frederiksen, falden d. 23 April, Legr. paa Kolding? Kirkegaard d. 28 April.        
Poul Jensen Skyum, falden d. 23 April, begravet paa Kolding? Kirkeg. d. 26 April.        
Corporal Jacob Olsen, falden d. 23 April ved Kolding, Legr. paa Kolding? Kirkeg. d. 26 April.        
Prem.-Lieutn. Johan Christian Julius v. Meincke, falden d. 23 April ved Kolding, begravet paa Fredericia Kirkegaard d. 27 April.        
Undercorporal Anders Christian Pedersen Blaaberg Rehsted, falden d. 23 April, begravet paa Kolding? Kirkegaard d. 26 April.        
Hans Jacobsen Lee, falden d. 23 April, begr. paa Kolding? Kirkegaard d. 28 April.        
Hans Christian Christensen Kjærsgaard, falden d. 23 April, begr. paa Kolding? Kirkeg. d. 26 April.        
Søren Nielsen Skovhuse, falden d. 23 April, begravet paa Kolding? Kirkeg. d. 28 April.        
Christen Andersen Skaarup, saaret d. 23 April, død i Kolding paa det fjendtlige Laz. d. 10 Mai, begravet paa Kolding Kirkegaard d. 12 Mai.        
Jens Christensen Nyborg, falden d. 23 April, begravet paa Kolding? Kirkeg. d. 26 April.        
    Friv. Underjærger Henning Olsen Kjøbenhavn, saaret d. 7 Mai ved Gudsø, død paa Kolding Laz. den samme Dag, begravet paa Kolding Kirkegaard d. 9 Mai.    
    Underjærger Ivar Ivarsen Smedegaard, falden d. 7 Mai ved Gudsø, begravet paa Hans Jeppesens Mark, uden for Gudsø By, tæt ved Landeveien tilvenstre fra Snoghøi til Kolding.    
    Carl Christian Hansen Ægtved, saaret d. 7 Mai ved Gudsø, død samme Dag og falden i Fjendens Hærnder, begravet uden for Gudsø By, ikke langt fra Landeveien tilhøire fra Snoghøi til Kolding, paa Eltang Mark tæt ved et Gjærde    
        Hans Petersen Koldinghuus, (savnet d. 6 Juli), sandsynlig falden - begravet i Fredericia d. 8 Juli.
Gardehusar Niels Pedersen Gjeddesdahlshuus, falden d. 23 April v. Kolding, begravet paa Thaulov Kirkegaard d. 24 April.        
      Peder Pedersen Ebberup, død pludselig paa Marschen d. 15 Juli v. Dons Bye, begravet paa Kolding Kirkegaard d. 18 Juli.  
      Menig Poul Christian Hansen Lydum, død paa Marschen d. 16 Juli og indbragt død til Kolding, begravet paa Kolding Kirkegaard d. 18 Juli.  
      Jæger Jens Nielsen Nye-Jydstrup, 3, død paa Marschen d. 16 Juli, og indbragt til Kolding, begravet paa Kolding Kirkegaard d. 18 Juli.  
        Paul Nielsen Lundegaard, 5, død i Kolding Laz. d. 20 Juli af Typhus, begravet paa Kolding Kirkegaard d. 22 Juli.
      Underkorp. Anders Poulsen Tvermose, 18, død paa Marschen d. 16 Juli, indbragt død til Kolding, begravet paa Kolding Kirkegaard d. 18 Juli.  
Trinitatis Kirkegaard i Fredericia, der gjemmer de Faldne fra Kolding og Gudsø, og de mange tapre Helte fra 6 Juli 1849, vil snart blive prydet med et prægtigt og kostbart Mindesmærke, hvortil der er indkommet frivillige Bidrag, nærsten fra hele Landet. Kolding den 23 April .        
47, heraf 2 i Fru Theilades Have, prem. L. Meincke 1 i Fru Theilades Have. 4 1 død under march i Dons Bye, 3 døde under march d. 16 juli andre steder. 4, heraf 2 af typhus.
Sappeur, se Rigsarkivet, Forsvarets Arkiver, Arkivskabte Hjælpemidler: Kartotek over Raket-, Sappeur- og Ingeniørkorpsets Underofficerer (1800 - 1900) - soldater, der underminerede fjendens fæstningsværker, gravede skyttegrave til at transportere artilleri under fjendtlig beskydning, senere brugt om ingeniørsoldater, især mineryddere.

Foureer. Udtrykket stammer fra fransk (fourir). I Hæren var det en befalingsmand, der sørgede for regnskab, proviant og indkvartering.

Fru Theilades Have. Det har ikke været muligt at identificere hvem og hvilken have ud over de informationer, der kan udledes af folketællingerne og en enkelt avisomtale af en provst Theilade i Starup ved Kolding. Men af en eller anden grund blev tre faldne foreløbigt begravet i denne have.

Om Grev Gustav Lüttichau. Harald Graf v. Lüttichau har udgivet Berlin 2011. Her forsvares Gustav Lüttichau (naturligvis) mod myten om "det fejge mord på Niels Kjeldsen": Gustav nahm als Fähnrich bei den preussischen Gardehusaren am Feldzug l864 gegen Dänemark teil.
Während eines Patrouillengefechts tötete er den dänischen Dragoner Niels Kjeldsen am Wege von Kolding nach Vejle in Jutland. Bald nach Kriegsende nahmen sich Dichter, Maler und Schriftsteller dieser Geschichte an und machten aus Niels Kjeldsen einen Helden und aus Gustav Lüttichau einen Mörder. In einer Schrift von Prof. Karl Larsen "Dragon Niels Kjeldsen og hans Drabsmand" (Köpenhagen 1902) führte dieser das Geschehen einer historischen Klärung zu und stellte fest, dass Niels Kjeldsen in einem ehrlichen Kampf fiel.
Karl Larsen wurde dann stark angefeindet, weil man meinte, er hätte dem dänischen Volk einen Helden nehmen wollen. So entstand eine ganze Reihe von Schriften über dieses Ereignis (Q 129, Q 130, Q 131, Q 132, Q 133, Q 134, Q 135, Q 136, Q 137, Q 138, Q 140, Q 141, Q 142). Gustav schrieb einige Briefe ?ber dieses Geschehen an seine Eltern, die noch teilweise erhalten sind. Sie werden auszugsweise in R 1410.2, R 1410.3, R 1410.4 und R 1410.5 im Regestenteil gebracht, ebenso wie der Briefwechsel mit Prof. Larsen (R 1512, R 1509, R 1510, R 1511. R 1512, R 1513, R 1514, R 1516, R 1517, R 1518).
Kort refereret så henvises der i Lüttichau slægtshisstorien til det, vi ved fra den danske historieskrivning, først og fremmest fra "Prof. Karl Larsen", som det hedder i lighed med Kr. Erslevs kommentar til Karl Larsen bog fra 1902. - Niels Kjeldsen gøres til en helt, der uforfærdet kæmper mod overmagten, som kun med et bagholdsangreb, mord, et skud gennem hovedet på Niels Kjeldsen kan overvinde den tapre dansker.
Helt så firkantet, heroiserende er den danske historieskrivning om 1864 dog ikke.

Rigsarkivet har en arkiv kategori, der hedder Generalstabens Taktiske Afdeling, Generalstabens Krigsføringsdepot Såkaldt "senere indkomne sager" vedr. krigen i 1864, hvor der findes et privat brev, dateret I. II. 1865, Vorbasse pr. Kolding. Her er der omtale - ca. 1 år efter - af "1864 d. 29. Febr." - se Rigsarkivet, O. P. Linde Brev med skolelærerens beretning fra Vorbasse om fægtningen, .
Det er altid mest værdifuldt at have samtidige (29. febr. 1864) førstehåndsvidner (til stede ved fægtningen), når en historisk begivenhed skal beskrives mest muligt korrekt. Ingen af disse kriterier er opfyldt her - den berettende skolelærer er lokal, men det er tydeligt, at han har fået sine informationer fra en samtidig avislæsning, måske suppleret med lokale beretninger.
Som dog her ikke bidrager med nye informationer.
Det mest interessante i skolelærerens brev er i den her givne sammenhæng vægtning i personskildringer og hændelsesforløb.
Vorbasse d. I-II-1865.pr. Kolding
Adresseret til
Velbaarne fru Ritmester Bruun
Adresseringen og brevets arkivering i Generalstabens arkiver giver anledning til at formode, at det næppe har været en skolelærer i Vorbasse, der har skrevet dette brev, således som det er formodet i Rigsarkivets arkivering, hvor det er katalogiseret under 4. division O. P. Linde Brev med skolelærerens beretning fra Vorbasse om fægtningen.
 
Brevet, uddrag.
...1864 - d. 29. Febr. ingen Skole paa Grund af Fægtningen ved Skødeberg. 3 Regiments 5 Esq. laa indquarteret ... paa Skødeberg, under Lieutenant Saurbreys Commando, og feltvagt paa Skødeberg og i Kragelund. Dragonerne var beordrede til ... et Raab: Fjenden kommer ... Feltvagten ved Skødegaard ... Vagten laa i Quarter og røg deres Pibe ... Ritmester Moe og Lieutenant Karstenskjold gik i Morgensko i Præstegaarden ... Nu blev der rigtignok et Røre. Ti Minutter efter den første Alarm fra Korporal Klopmann (? Skal formentlig være gårdejer, korporal Klockmann, der omtales i nekrolog 9. jan 1891.) ... (Bud til) Ritmesteren om ... at komme sine Folk til Hjælp.
Fjenden, de var 2 eskadroner ... 70 Mand gik mod Vorbasse ... de andre mod Bekke ... Fægtningen begyndte ved Skødegaard
I Berlingske Politiske og Avertissementstidende 8. juni 1864 meddeles om "Besættelse af Skolelærerembeder", at A. M. Møller er "kaldet til at være Skolelærer og Kirkesanger i Vorbasse." I Aalborg Stiftstidende ... 31. marts 1864 meddeles der under Udnævnelser, at "Skolel. i Vorbasse P. Teil besk(ikkes) til at være Skolel(eder) og Kirkesanger i Henne.
Herværende skribent kunne formodes at være den forhenværende skolelærer, der har haft tid og lyst til i sit brev at skrive om træfningen 29. febr. 1864 i Vorbasse. Men det kan han ikke være, da han ikke hedder P. Teil.
Hvem og hvilken tilknytning til skolen, brevskribenten er og har, er derfor uafklaret. Men at han har brevvekslet med "Velbaarne fru Ritmester Bruun", hvor ritmesteren i datidens officers nomenklatur var en slags major i rytteriet, kunne måske tages som udtryk for en særlig omhu med militære anliggender. Og at han ikke er helt sikker på den lokale korporal Klockmanns navn kunne ydermere være udtryk for middelmådigt lokalkendskab.
Det ligner en senere tilføjelse i kirkebogen, at Johannes M. D. Petersen bliver udnævnt til at have kaldenavnet "professor Labri". T. Løgstrup, som har sat sin signatur var sognepræst i Nyborg 1908-23, hvor navnet "Professor Labri" var kendt. Præsten 1859-70, som må have døbt Johannes M. D. Petersen, var C. G. Schaper.
 
A. D. Cohen Faldne og døde 1848, 1849, 1850
A. D. Cohen, Krigen i Aarene 1848, 1849, 1850, De faldnes Minde, Kjøbenhavn 1851, s. 129.
Tabstal i alt 2407. Kolding 23. april 1849 er 150, incl. faldne ved Ejstrup.
 
V. Cohen Faldne og døde 1864.
Som det fremgår skelner V. Cohen mellem tabstal for Officerer - tabstal 807 og resten, d.v.s. underofficerer og menige - tabstal 2020
* i Listerne ved saaret, betyder: har været amputeret. † betyder, et Gravminde, skjænket af HS. Majestæt Kongen.
Tallene foran Navnene betyde Cornppagni og Nummer; Tallene umiddelbart efter Navnene, betyde fra hvad Amt de have været.
0 er Staden Kjøbenhavn. 1 Kjøbenhavns Amt, 2 Frederiksborg, 3 Roskilde, 4 Holbek, 5 Sorø og 6 Præstø. — 7 Odense og 8 Svendborg. — 9 Mariboe. — 10 Aalborg, 11 Hjørring, 12 Thisted, 13 Viborg, 14 Aarhuus, 15 Skander:rborg, 16 Randers, 17 Nibe, 18 Ringkjøbing og 19 Veile Amt. — 20 til 32 være fra Slesvig (med Undtagelse af 28 og 29 fra Als og 31 fra Ærøe).

Skive Viborg

Det har været muligt at identificere 5 faldne under de slesvigske krige fra Skive og nærmeste omegn.
Jensen, Peter Christian, Resen, 9de Linie-Infanteri-Bataillon, 3die Compagni, Menig nr. 119, 6 jul 1849. Der er i Resen Kirke ved Ringkøbing en mindetavle, som udelukker, at dette kan være Resen ved Skive.
Christensen, Jens, Skive, 6te Reserve-Bataillon, 2det Compagni, Menig nr. 71, 6 juli 1849
Lorentzen, Ole Frederik, Skive, Amputerede (Invalider) fra 1850, 12te lette Batteri, Undercorporal nr. 213 , bog 1850
Berner, Søren Vedsø, Skive, 9de Infanteri-Regiment, 7de Compagni, Menig nr. 249, 27 maj 1864
Vissing, Jens Christian Thomassen, Skive, 9de Infanteri-Regiment, 1ste Compagni, Vaabenmester nr. 3, 3 maj 1864
Lauritzen, Christen, Dommerby, 4de Infanteri-Regiment, 6te Compagni, Menig nr. 572, 27 apr, 1864
Petersen, Jens Houe, Hvidbjerg, 11te Infanteri-Regiment , Menig nr. 3 F 70, 6 feb, 1864 - tvivlsomt, at det er Hvidbjerg v. Skive.
I Skive området har der, såfremt tallene er retvisende, mindst været 2 omkomne som resultat at 3-årskrigen og 3 som resultat af krigen i 1864. 3-årskrigen var en borgerkrig, 1864 var en national krig mod en ydre fjende, Prøjsen. Det vil give mening at undersøge det lokale tabstal i 1864 i forhold til tabene i resten af Danmark.
Vi kan med V. Cohen sætte de samlede tabstal for Danmark til ca. 2.000-2.100.
Ca. 2.000 ud af et samlet indbyggertal på 1,6 mio., hvis vi tager befolkningstallet efter tabet af Slesvig, Holsten og Lauenborg til Prøjsen, giver en tabsprocent på landsplan på 0,13. I Skive kan vi tage gennemsnittet af 1860 og 1870 befolkningstallet, dvs. 1884 indbyggere, hvor der i 1864 faldt 3, dvs. en tabsprocent på 0,21. Hvis vi fraregner J. H. Petersen, Hvidbjerg, fordi det kan være Hvidbjerg et andet sted end i Skive området, bliver tabsprocenten 0,16, dvs. lidt over landsgennemsnittet, hvilket kan skyldes, at Skive området på trods af status som købstad befolkningsmæssigt stadig har været præget af bønder. Og uanset den almindelige værnepligt fra 1849, var der stadig relativt flest bønder i den danske hær. Med alle forbehold over for et statistisk materiale, der i realiteten ikke indbyder til at regne med decimaler.
W. Rosenstands glorificerende maleri fra 1894 af slaget ved Dybbøl.
 
 
Femern
Generalstaben 1864, 2. del, s. 194-195.
 
Den danske hær 1850, Tuxen,s. 71-72
Den aktive Hær deltes i 2 Divisioner, et ReserveKavalleri og et Reserve-Artilleri.
1. Division (Generalmajor Moltke).
3.Brigade...
4.Brigade ...
6.Brigade ...
Gardehusar-Divisionen...
Artillerikommandoen ...
I Jylland mod den slesvigske grænse
2. Division (Generalmajor Schleppegrell).
1. Brigade...
2. Brigade...
På Als
Resten på Fyen og i Standkvarterer
5. Brigade ...
4. Dragon-Regiment...
Artillerikommandoen ...
III. Res.-Kavalleriet (Generalmajor Flindt). 3., 5., 6. Dragon-Regiment.
Et Batteri.
IV. Res.-Artilleriet (Oberst Fibiger)....Kanon Batteri.
Et Feltingenieur-Detachement, Train o. s. v.
Hæren talte altsaa 32 Batterier, 19 Eskadroner, 96 Kanoner og et Ingenieur-Detachement, ialt c. 41.000 Kombattanter, c. 4.000 Nonkombattanter og lidt over 8200 Heste.
s. 73-74
I den slesvig-holstenske Hær havde 10 Batailloner glatløbede Musketter af preussisk Model, 5 Batailloner og
samtlige Jægerkorpser Spidskuglerifler;
Hos os - den danske hær - fandtes, hvad der var en Ulempe, et stort Antal forskellige Geværer og indenfor hver enkelt Afdeling mindst 2 Slags. - Taprifler fandtes i større Antal ved Jægerkorpserne og tildels ved de lette Batailloner.
 
Løgstør. De mere maleriske og vanskeligt dokumenterbare oplysninger fra og omkring Løgstør er blevet formidlet på en guided sejltur på Frederik den VII's Kanal med turbåden Grevinde Danner.
Skive Avis 1864.
 
Skive Avis 4. januar 1864
Medens Soldaterne ligge i Felten og døie alle de Ulemper, et Vinterfelttog medfører ... hjælp til uldent Undertøi ... Muffedisser, Mavebælter og Strømper ... 
Enhver af os Undertegnede modtage med Taknemlighed ethvert nok saa lidet Bidrag, og skulle samvittighedsfuldt faae det besørget til de Trængende blandt vore Soldater.
Ulrikka Nielsen Rosalia Friis
Adamine Kierumgaard Anna Behrens
Andrea Nielsen Emilie Gorm
Charlotte Lillienskjold  
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
 
Bådejerne på Fuur, reaktionen på von Falckensteins tilbud om erstatning for 9 ødelagte både. 
Fiskerne paa Fuur.
Fra Skive meldes til "Dagbladet":
Da Hagermanns Division forlod Mors, blev Fuurboerne anmodede om at bringe deres Baade til Mors, og da 9 af dem undlod at efterkomme denne Ordre, blev deres Baade af vort Militair gjort ubrugelige for Øieblikket.
Over denne, som man meente, for Eierne temmelig haarde Forholdsregel blev der klaget i et Provindsblad, og dette har formodentlig bevæget Militair Gouvernøren Vogel v. Falckenstein til at gjøre sin høie Monark opmærksom paa den Fuurboerne af de danske Soldater tilføiede Skade.
Efter en Korrespondance imellem Vogel v. Falkenstein og Sogneforstanderskabet paa Fuur, som fra hans Side førtes paa Tydsk, men fra deres Side paa Dansk, blev der sendt Fiskerne 65 Rdl., som vare tagne af de kongelige Skatter for Juli Maaned, med det Tilføiende, at det skete paa hans allernaadigste Konges, Kongen af Preussens Befaling. Fuurboerne modtog ikke denne Erstatningssum, men tilbagesendte den til den kongelige Giver med en høflig Undskyldning.
De viste her den rette Takt, idet de vistnok maae have erkjendt, at Landets Børn kun af Landets egen Konge kunne modtage en saadan Erstatning, og denne deres Tillid til Danmarks Konge i denne Sag vil visselig ikke blive skuffet. Fiskernes Skrivelse er saalydende:
Gjennem Stiftamtet i Viborg er der tilstillet os 50 Rdl. preussisk Kourant, som en Gave fra Hs. Maj. Kongen af Preussen, til Vederlag for vore Baade, som bleve ituslagne af det danske Militair. Vi paaskjønne med den dybeste Taknemlighed Kongens Naade imod os; men under de nærværende Forhold, da saa megen Lidelse er ført over vort Fædreland, vilde det stride mod vore Følelser, vort Hjertelag, at modtage denne Naade. Vi tillade os derfor at tilbagesende de 50 Rdl. preussisk Kurant.
Fuur, underskriverne.
Farvel til von Falckenstein. 
 
 
Langaa.
Jernbanen fra Viborg til Skive, uddrag.
Under 2den Marts d.Aa. blev der tilstillet hans Excellence Indenrigsministeren en Adresse fra Forstanderskaberne for 29 Landsogne i Omegnen af Skive ... om, at Jenbanen fra Viborg til Skive aabnes til Brug snarest muligt...
Efterat General Hegermanns Korps paa Retraiten var ankommet hertil, blev Driften af Jernbamem fra Aarhuus til Viborg standset indtil videre, og det var saaledes aldeles i sin Orden, at Jernbanen hertil ikke dengang blev aabnet for Publikum.
Nu er Jernbanen fra Aarhuus til Viborg imidlertid atter aabnet, og vi blev derfor bittert skuffede over, at Jernbanen fra Viborg til Skive ikke samtidig blev aabnet for Publikum, saa meget mere som Arbeidet er saavidt fremmet, at Banen allerede i Midten af Marts blev benyttet til at befordre Militaire.
Vel mangler Banen endnu nogen Begrusning, hvilken Mangel imidlertid med Lethed vil kunne afhjælpes i Løbet af 14 Dage ... Begrusningen kan paaføres til hvilkensomhelst Tid...
(I håbet) ... at Jernbanen ... maa blive aabnet ... snarest muligt og senest 1ste Mai ...
Skive, den 16de April 1864 ...
 
 
 
Skive Folkeblad 1914, artikler om, med veteraner. 
 
Apoteker Worsaaes erindringer 1848-49 i uddrag. 
"Efter Oprørets Udbrud 1848 blev Kolding Centralpunktet for Operationerne, og da Apoteket var et yndet Samlingssted for mange af de ledende Personer, kom jeg til at faa et Indblik i mange Forhold og kom til at tage en vis Del i mange af de Begivenheder, som min unge Alder (26 Aar) ellers vilde have holdt mig fjærnt fra.
Alt skulde samles i Kolding, inden de militære Operationer kunde begynde, og først efter Træfningen ved Bov blev der aabnet andre Veje. Som rimeligt er, vilde jeg gerne følge andre unge Menneskers Eksempel ved at gribe Musketten, men min Principal satte sig bestemt derimod, saa jeg maatte opgive mit Forsæt.
Senere da Septemberloven udskrev en Del af det Mandskab til Krigstjeneste, der hidtil havde været fritaget, kom jeg heller ikke med, da jeg var født 14 Dage før den Tid, fra hvilken Loven fik gyldig Virkning.
Den krigeriske Begejstring greb jo dengang de allerfredeligste Folk, og da Rygtet om de i Rendsborg udbrudte Slaver kom til Kolding, et Rygte, som forøvrigt naaede helt op til det nordligste Jylland og overalt fremkaldte Forvirring, passerede der saa komiske, for ikke at sige latterlige Ting i krigerisk Retning, at jeg tror det er bedst at forbigaa den Sag i Tavshed, tilmed da der i sin Tid blev skrevet saa meget derom. Efter Slaget ved Slesvig strømmede de tyske Skarer md over Landet, og i Kolding og Omegn fik vi i Kvarter de prøjsiske Gardetropper, som nylig havde kæmpet med Oprørerne i Berlins Gader…
Hvis Aaret 1848 havde været byrdefuldt i mange Henseender for Kolding By, havde det dog bragt et hidtil ukendt Liv og Røre i Byen, bragt en Mængde Penge i Cirkulation og en stor Fortjeneste for mange, ligesom det havde været rigt paa opløftende Momenter. Aaret 1849 blev ikke mindre rigt paa Begivenheder, men var skæbnesvangert i mange Henseender og bragte Byen· megen Sorg og Nød. Den 3. April 1849 rykkede en Del af den danske Hær over Grænsen og besatte den nordlige Del af Slesvig efter at have leveret nogle smaa Fægtninger, ligesom en anden Del af Hæren rykkede ind fra Sundeved, men efter den ulykkelige Affære ved Eckernførde trak vore Tropper sig atter tilbage, resp. for Slesvigholstenerne og for Rigstropperne.
Den 20. April blev Kolding efter en kort Modstand besat af Fjenden. Til Kommandant fik vi en vis Major von Hacke, som ogsaa havde været Kommandant i Aabenraa og der indlagt sig en sørgelig Berømmelse ved sin voldsomme Optræden mod de ansete danske Borgere. Han kommanderede den 9. slesvigholstenske Bataillon, der for største Delen var dannet af forhenværende Friskaremænd, og Mandskabet traadte op paa en Maade, som ganske svarede til dets høje Chefs Opførsel…
Hr. von Hacke havde desværre Ret (i en forudsigelse om angreb af danske tropper på Kolding, Ejstrup m.v.). Den næste Dag (23. april) stod det blodige Slag i og ved Kolding, ganske sikkert den sørgeligste Episode i den treaarige Krig næst efter den ulykkelige Affære ved Ekernførde.
Den mig givne Meddelelse skaffede mig en søvnløs Nat, og ved Daggry var jeg paa Benene. Fra et Loftsvindue saa jeg daværende Løjtnant L. Castenskiolds raske, men fortvivlede Indhug, og saa med Sorg vore Husarer og deres smukke Heste blive nedskudt af fjendtlige Kugler. I Stedet for at omgaa Byen, som Fjenden da vilde være hleven nødt til at rømme, angreb vor Arme selve Byen. I mange Timer rasede Kampen i Gaderne, og snart var Torvet besat af de danske og snart af Tyskerne… Tre Gange blev Torvet taget med Storm af de danske, men atter forladt, men hver Gang vi hørte de danske Huraer, maatte vi ud for at byde Soldaterne Forfriskninger, og vore Piger uddelte Smørrebrød og Vin, medens Kuglerne peb over deres Hoveder…
Men nu begyndte Slesvigholstenerne paa den skændigste Maade at overøse den aabne By med Brandgranater. Den i Forvejen af Kanonkugler stærkt beskadigede By brændte nu paa flere Steder. Paa Torvet var der Ild i flere Huse, og en Gaard tæt ved Apoteket stod i lys Lue…
Lidt uden for Byen mødte vi Amtmand Orla Lehmann, som kom kørende fra Vejle. I korte Træk fortalte jeg ham Dagens Begivenheder, og da han erklærede, at han vilde søge at formaa Fjenden til at standse med Ødelæggelsen af Byen, fraraadede jeg ham hans Forsæt, men forgæves. Som bekendt blev han behandlet som Krigsfange og straks ført som Arrestant til Rendsborg… Kort efter havde jeg fra Volden det hjerteskærende Syn at se vore Tropper, slagne i Fægtningen ved Gudsø, i ilsomt Tilbagetog, saa at de forskellige Vaabenarter var blandede imellem hinanden… Efter at have tilbragt 5 Aar i Kolding, forlod Worsaae i November 1849 Byen.
 
Ansøgninger om erindringsmedalje 1848-50 Anst Herred, Skanderup Sogn og Hjarup
 
Ansøgninger om erindringsmedalje 1848-50, Forsvarets Arkiver, Ribe Amt, Anst Herred, https://www.sa.dk/ao-soegesider/da/billedviser?epid=16997191#123153,21659507
De fra Skanderup Sogn og Hjarupregistrerede ud af 265 i Anst Herred 
1. Niels Peter Henriksen Arbejdsmand Gjelballe https://www.sa.dk/ao-soegesider/da/billedviser?epid=16997191#123153,21659518
2. Søren Lind Gaardejer Hjarup https://www.sa.dk/ao-soegesider/da/billedviser?epid=16997191#123153,21659530
3. Iver Lauritsen Husmand Hjarup https://www.sa.dk/ao-soegesider/da/billedviser?epid=16997191#123153,21659533
4. Peder Pedersen Gaardejer Hjarup https://www.sa.dk/ao-soegesider/da/billedviser?epid=16997191#123153,21659550
5. Hans Madsen Gaardejer Hjarup https://www.sa.dk/ao-soegesider/da/billedviser?epid=16997191#123153,21659553
6. Lars Jespersen Arbejdsmand Gjelballe https://www.sa.dk/ao-soegesider/da/billedviser?epid=16997191#123153,21659558
7. Rasmus Christensen Huusmand Nagbøl https://www.sa.dk/ao-soegesider/da/billedviser?epid=16997191#123153,21659561
8. Søren Olesen Tovel Husmand Nagbøl https://www.sa.dk/ao-soegesider/da/billedviser?epid=16997191#123153,21659566
9.Jens Christensen Arbejdsmand Hjarup https://www.sa.dk/ao-soegesider/da/billedviser?epid=16997191#123153,21659578
10. Andreas Carl Møller Arbejdsmand Gjelballe https://www.sa.dk/ao-soegesider/da/billedviser?epid=16997191#123153,21659589
11. Thyge Hansen Leiehusmand Skanderup https://www.sa.dk/ao-soegesider/da/billedviser?epid=16997191#123153,21659590
12. Knud Knudsen Hansen Muremester Skanderup https://www.sa.dk/ao-soegesider/da/billedviser?epid=16997191#123153,21659591
13. Hans Peter Lauritzen Snedkersvend Gjelballe https://www.sa.dk/ao-soegesider/da/billedviser?epid=16997191#123153,21659592
14. Nicolai Christiansen Gaardmand Hjarup https://www.sa.dk/ao-soegesider/da/billedviser?epid=16997191#123153,21659615 
15. Poul Hansen  Husmand  Skanderup  https://www.sa.dk/ao-soegesider/da/billedviser?epid=16997191#123153,21659618
16. Johan Frederik Hansen Arbejdsmand  Skanderup  https://www.sa.dk/ao-soegesider/da/billedviser?epid=16997191#123153,21659619 
17. Niels Villadsen Gaardmand  Lunderskov  https://www.sa.dk/ao-soegesider/da/billedviser?epid=16997191#123153,21659622 
18. Søren Jensen Boelsmand Skanderup https://www.sa.dk/ao-soegesider/da/billedviser?epid=16997191#123153,21659636
19. Jørgen Hansen Sygdom Nagbøl https://www.sa.dk/ao-soegesider/da/billedviser?epid=16997191#123153,21659638
20. Peter Bruhn Boelsmand Hjarup https://www.sa.dk/ao-soegesider/da/billedviser?epid=16997191#123153,21659649
21. Søren Hansen Arbejdsmand Hjarup https://www.sa.dk/ao-soegesider/da/billedviser?epid=16997191#123153,21659654
22. Peter Larsen Arbejdsmand Hjarup https://www.sa.dk/ao-soegesider/da/billedviser?epid=16997191#123153,21659655
23. Christian Jensen Høker Skanderup https://www.sa.dk/ao-soegesider/da/billedviser?epid=16997191#123153,21659663
24. Christian Rasmussen Arbejdsmand Nagbøl https://www.sa.dk/ao-soegesider/da/billedviser?epid=16997191#123153,21659664
25. Poul Nielsen Korsgaard (169) Husmand Skanderup https://www.sa.dk/ao-soegesider/da/billedviser?epid=16997191#123153,21659674
       
       
Ansøgninger om erindringsmedalje 1864 Anst Herred, Skanderup Sogn og Hjarup.
De fra Skanderup Sogn og Hjarup registrerede ud af 345-351 i Anst Herred
 1. Jens Peder Hansen Østergaard, skrædder, Nagbøl https://cs.sa.dk/picture/view-values/40476?picture_series_id=226&selectedTab=1&page=351
 2. Søren Andersen, Lunderskov, banearbejder, https://cs.sa.dk/picture/view-values/40476?picture_series_id=226&selectedTab=1&page=10
 3. Jørgen Christensen Barsø, portør, https://cs.sa.dk/picture/view-values/40476?picture_series_id=226&selectedTab=1&page=17
 4. Peter Jørgensen Birkedal, husmand, Lunderskov https://cs.sa.dk/picture/view-values/40476?picture_series_id=226&selectedTab=1&page=23 
 5. Jørgen Peter Andersen, Hjarup, https://cs.sa.dk/picture/view-values/40476?picture_series_id=226&selectedTab=1&page=6
 6. Mads Jørgensen Bonde, Husmand, Gamst by pr. Lunderskov Station https://cs.sa.dk/picture/view-values/40476?picture_series_id=226&selectedTab=1&page=26
 7. Johan Heinrik Bostrup, jernbaneassistent, Lunderskov, https://cs.sa.dk/picture/view-values/40476?picture_series_id=226&selectedTab=1&page=29
 8. Peter Henrik Boysen, arbejdsmand, Dollerup, https://cs.sa.dk/picture/view-values/40476?picture_series_id=226&selectedTab=1&page=30
 9. Johann Brodersen, Selvejer, undercorporal, Skanderup, https://cs.sa.dk/picture/view-values/40476?picture_series_id=226&selectedTab=1&page=34
 10. Peder Nielsen Christensen, vandpumper ved jernbanen, Dollerup, https://cs.sa.dk/picture/view-values/40476?picture_series_id=226&selectedTab=1&page=49
 11. Jes Hansen Christiansen, arbejdsmand, Gjelballe Skov, https://cs.sa.dk/picture/view-values/40476?picture_series_id=226&selectedTab=1&page=51
 12. Søren Peter Jørgensen Dam, husmand og bødker, St. Anst pr. Lunderskov, https://cs.sa.dk/picture/view-values/40476?picture_series_id=226&selectedTab=1&page=58
 13. Mikkel Andersen Dons, landmand, Lunderskov, https://cs.sa.dk/picture/view-values/40476?picture_series_id=226&selectedTab=1&page=65
 14. Jacob Poulsen Due, gårdejer, Skanderup, https://cs.sa.dk/picture/view-values/40476?picture_series_id=226&selectedTab=1&page=66
 15. Jacob Erlandsen, Skjarbek, colonne formand ved jernbanen, Lunderskov, https://cs.sa.dk/picture/view-values/40476?picture_series_id=226&selectedTab=1&page=73
 16. Jørgen Jepstrup Fløistrup, arbejdsmand, Hjarup, https://cs.sa.dk/picture/view-values/40476?picture_series_id=226&selectedTab=1&page=80
 17. Hans Nielsen Geertsen, skrædder, Hjarup, https://cs.sa.dk/picture/view-values/40476?picture_series_id=226&selectedTab=1&page=81
 18. Peter Geill, arbejdskarl, Dollerup, https://cs.sa.dk/picture/view-values/40476?picture_series_id=226&selectedTab=1&page=82
 19. Anders Hansen, murer, St. Anst, https://cs.sa.dk/picture/view-values/40476?picture_series_id=226&selectedTab=1&page=91
 20. Charsten Jørgen Hansen, møller, Skanderup, https://cs.sa.dk/picture/view-values/40476?picture_series_id=226&selectedTab=1&page=93
 21. Christen Nissen Hansen, Hjarup, https://cs.sa.dk/picture/view-values/40476?picture_series_id=226&selectedTab=1&page=94
 22. Hans Hansen Bygvraa, gårdmand, St. Anst pr. Lunderskov, https://cs.sa.dk/picture/view-values/40476?picture_series_id=226&selectedTab=1&page=98
 23. Hans Hansen, væver, St. Anst pr. Lunderskov, https://cs.sa.dk/picture/view-values/40476?picture_series_id=226&selectedTab=1&page=99
 24. Laurits Petersen Hansen, arbejdsmand, Dollerup, https://cs.sa.dk/picture/view-values/40476?picture_series_id=226&selectedTab=1&page=103
 25. Mathias Christian Hansen, ledvogter, Lunderskov, https://cs.sa.dk/picture/view-values/40476?picture_series_id=226&selectedTab=1&page=105
 26. Niels Hansen, stationsforvalter, Lunderskov, https://cs.sa.dk/picture/view-values/40476?picture_series_id=226&selectedTab=1&page=106
 27. Simon Evertsen Hansen, Tømrer, Nagbølle Skov, https://cs.sa.dk/picture/view-values/40476?picture_series_id=226&selectedTab=1&page=111
 28. Christian Haugaard, landmand, Hjarup, https://cs.sa.dk/picture/view-values/40476?picture_series_id=226&selectedTab=1&page=114
 29. Ditlef Heinrich Hauchildt, husmand, Gamst pr. Lunderskov, https://cs.sa.dk/picture/view-values/40476?picture_series_id=226&selectedTab=1&page=115
 30. Peter Jensen Houborg, husmand, Nagbøl, https://cs.sa.dk/picture/view-values/40476?picture_series_id=226&selectedTab=1&page=126
 31. Søren Hansen Høi, huseier, Skanderup, https://cs.sa.dk/picture/view-values/40476?picture_series_id=226&selectedTab=1&page=127
 32. Søren Jensen, insider, Lunderskov, https://cs.sa.dk/picture/view-values/40476?picture_series_id=226&selectedTab=1&page=146
 33. Hans Peder Jepsen, avlskarl Dollerupgaard, Dollerup, https://cs.sa.dk/picture/view-values/40476?picture_series_id=226&selectedTab=1&page=150
 34. Peder Jepsen, landboelsmand, Lunderskov, https://cs.sa.dk/picture/view-values/40476?picture_series_id=226&selectedTab=1&page=152
 35. Johan Henrik Jørgensen, tjenestekarl Hjarupgaard, https://cs.sa.dk/picture/view-values/40476?picture_series_id=226&selectedTab=1&page=166
 36. Jens Jørgensen, smed, Skanderup, https://cs.sa.dk/picture/view-values/40476?picture_series_id=226&selectedTab=1&page=167
 37. Christian Petersen Klausen, bonde, Skanderup, https://cs.sa.dk/picture/view-values/40476?picture_series_id=226&selectedTab=1&page=177
 38. Jens Koch, arbejdsmand, Nagbøl, https://cs.sa.dk/picture/view-values/40476?picture_series_id=226&selectedTab=1&page=183
 39. Lauge Larsen, gårdejer, Dollerup, https://cs.sa.dk/picture/view-values/40476?picture_series_id=226&selectedTab=1&page=195
 40. Peter Holt Lausen, politibetjent og selveier, Lunderskov, https://cs.sa.dk/picture/view-values/40476?picture_series_id=226&selectedTab=1&page=199
 41. Søren Nielsen Lim, gårdejer, Hjarup, https://cs.sa.dk/picture/view-values/40476?picture_series_id=226&selectedTab=1&page=200
 42. Anders Nielsen, arbejdsmand, Gelballe, https://cs.sa.dk/picture/view-values/40476?picture_series_id=226&selectedTab=1&page=227
 43. Henrik Nielsen, insider og væver, Lunderskov, https://cs.sa.dk/picture/view-values/40476?picture_series_id=226&selectedTab=1&page=232
 44. Jens Nielsen, mølleforpagter, Rolles Mølle, https://cs.sa.dk/picture/view-values/40476?picture_series_id=226&selectedTab=1&page=234
 45. Carl Sørensen Nord, træskomand, Skanderup, https://cs.sa.dk/picture/view-values/40476?picture_series_id=226&selectedTab=1&page=250
 46. Niels Christian Nyboe, Landmand, Skanderup, https://cs.sa.dk/picture/view-values/40476?picture_series_id=226&selectedTab=1&page=251
 47. Petter Jensen Nørgaard, gårdejer, Nagbølle, https://cs.sa.dk/picture/view-values/40476?picture_series_id=226&selectedTab=1&page=252
 48. Johan Peter Orloff, arbejdsmand, Dollerup Mark, https://cs.sa.dk/picture/view-values/40476?picture_series_id=226&selectedTab=1&page=255
 49. Jørgen Madsen Orloff, Håndværker, Skanderup, https://cs.sa.dk/picture/view-values/40476?picture_series_id=226&selectedTab=1&page=256
 50. Christen Petersen, Petersborg Huus, landboelseseier, Lunderskov, https://cs.sa.dk/picture/view-values/40476?picture_series_id=226&selectedTab=1&page=262
 51. Peter Petersen, insidder, Skanderup, https://cs.sa.dk/picture/view-values/40476?picture_series_id=226&selectedTab=1&page=279 
 52. Phillipp Pedersen, skomager, Hjarup, https://cs.sa.dk/picture/view-values/40476?picture_series_id=226&selectedTab=1&page=281
 53. Andreas Olesen Poulsen Vedstenlund, boelsmand, bonde, Skanderup, https://cs.sa.dk/picture/view-values/40476?picture_series_id=226&selectedTab=1&page=285
 54. Hans Poulsen Haastrup, tjenestekarl, Gjelballe, https://cs.sa.dk/picture/view-values/40476?picture_series_id=226&selectedTab=1&page=286
 55. Jens Poulsen Schmidt, smed, Hjarup, https://cs.sa.dk/picture/view-values/40476?picture_series_id=226&selectedTab=1&page=305
 56. Jacob Clausen Snore, tjenestekarl, Skanderup, https://cs.sa.dk/picture/view-values/40476?picture_series_id=226&selectedTab=1&page=318
 57. Peter Petersen Steengaard, insiderr, Skanderup, https://cs.sa.dk/picture/view-values/40476?picture_series_id=226&selectedTab=1&page=320
 58. Christian Sørensen, møller, Drabæks Mølle, Lunderskov, https://cs.sa.dk/picture/view-values/40476?picture_series_id=226&selectedTab=1&page=321
 59. Nis Jensen Sørensen, landmand, Gjelballe, https://cs.sa.dk/picture/view-values/40476?picture_series_id=226&selectedTab=1&page=331
 60. Peder Christian Thomsen, husmand, Nagbølle mark, https://cs.sa.dk/picture/view-values/40476?picture_series_id=226&selectedTab=1&page=340
Ansøgninger om erindringsmedalje Kolding By 1848-50. 110-115 bevilgede ansøgninger.
Ansøgninger om erindringsmedalje Kolding By 1864. 200-204 bevilgede ansøgninger.
Ansøgninger om erindringsmedalje Viborg By 1848-50.
Ansøgninger om erindringsmedalje Viborg By 1864.
Ansøgninger om erindringsmedalje Skive By 1848-50.
Ansøgninger om erindringsmedalje Skive By 1864.
Ansøgninger om erindringsmedalje Fjends Herred 1848-50.
Ansøgninger om erindringsmedalje Fjends Herred 1864.

Nationalitetsprincippet var et af den amerikanske præsident Wilsons 14 punkter (krav) ved 1. verdenskrigs afslutning.
Kilder: Inge Adriansen og Jens Ole Christensen, Anden slesvigske krig 1864. Forhistorie, forløb og følger, Sønderborg Slot, Tøjmuseet, pdf-udgivelse, http://www.museum-sonderjylland.dk/siderne/Det-sker/documents/1864-Dansk.pdf
Den provisoriske regering for Slesvig-Holsten, oprettet som led i den tyske opstand mod Danmark den 24. marts 1848 i Kiel. Blev efter malmøvåbenstilstanden og Malmøkonventionen 26. august 1848 afløst af Fællesregeringen for Slesvig-Holsten og den danske immidiatkommission, der fungerede indtil våbenstilstandens ophør 1. maj 1849. Slesvig-Holsten blev fra 1868 en provins i kongeriget Prøjsen sammen med Sachsen-Lauenborg, efter 1871 provins i Det Tyske Kejserrige. Den provisoriske regering i Slesvig-Holsten.
Se f. eks. Grænseforeningens og tallene i Gyldendals Store Danske. Opgjort anderledes - og vist nok forkert - er tallene fra Aarhus Universitet, Danmarkshistorien. Sidstnævnte tal vil formentlig blive korrigeret fra et samlet tabstal på ca. 6400 til et betydeligt mindre.
Soldater fra 1826 og 1828 - der er iflg. kirkebogen for Skanderup født 14 "af Mandkøn" i sognet begge disse år, herunder 3 dødfødte. Det har ikke været muligt her at identificere de to soldater.
De kan enten være fejlregistreret til Skanderup eller være født i et andet sogn.
Selv om der var avismeddelelser om faldne i Slesvig fra sognet, både før og efter Dybbøl, så hører vi ikke herom i Otto Korsgaards beretning.
23. marts offentliggøres der i Kongelige Brevposter Berlingske ... Tidende, dateret 7. april 1864 en "Liste over danske Krigsfanger", som indeholder menig J. Therkildsen, Skanderup. I samme avis er der "Lister fra Armeen over Døde, Saarede og Savnede". I en senere meddelelse i Silkeborg Avis 11. april 1864 meddeles om nok en krigsfange fra Skanderup, "Nr. 317 Menig P. Hansen af Skanderup, 8. Regiment, 4. Kompagni", hvor J. Therkildsen var i samme kompagni, men i 1. Kompagni. Endelig kan der fra Skanderup konstateres Thomas Thomsen, død i et prøjsisk lazareth 1. maj 1864, begravet på Varnæs Kirkegård. Formentlig et eksempel på faldne og sårede fra Skanderup Sogn, hvor dødsårsagen under alle omstændigheder er deltagelsen i den del af krigen, hvor tabene var størst.

Lokalt deltagende soldater og faldne i de to slesvigske krige, Skanderup Sogn og Kolding samt Viborg og Skive,
som kan identificeres ud fra det eksisterende kildemateriale.
Navne og alder på sognets soldater i de slesvigske krige med deltagelse i de slesvigske krige.

Henvisninger 

1) Iiflg. Tuxen, s. 13 og 15. 
2) Det dokumentariske belæg for krigserklæringen findes i Del 1, 1848, s. 237.
3) Generalstabens Del 1, 1848, s. 240-41. 
4) Iflg. Tuxen, s. 30. 
5) Liljefalk bd. 1, kap. 9. 
6) Og Tuxen, s. 41.
7) A. D. Cohen, s. 110ff.
8) Iflg. Tuxen, s. 44-45
9) Iflg. Tuxen, s. 47-49.
10) A. D. Cohen, De faldnes Minde, 1851, s. 110ff.
11) Iflg. Tuxen, s. 49.
12) Tuxen, s. 50.
13) Liljefalk, Foredrag om Kampene ved Egstrup og Vrannerup, s. 7.
14) Iflg. Tuxen, s. 44ff.
15) A. D. Cohen, s. 21.
16) Tuxen, s. 50ff.
17) A. Liljefalk, Felttogene i vore første frihedsår, Bd. 2, s. 505 og særskilt (foredrags)udgave om Slaget ved Egstrup.
18) Tuxen, s. 49ff.
19) A. Liljefalk, s. 19.
20) Tuxen, s. 55ff.
21) Tuxen, s. 65.
22) Iflg. Tuxen, s. 69.
23) Iflg. Tuxen, s. 90.
24) Skivebogen 1936, s. 74 og 74ff.
25) Her udvalgt fra Vejle Amts Aarbøger 1905 Den jydske Slavekrigs Begyndelse. S. 171-192 Af Cand. mag. S. Hansen i Vejie.
26) Skivebogen 1936, s. 72-73.
27) Iflg. Tuxen, s. 4.
28) Iflg. Tuxen s. 13-14.
29) Tuxen, s. 17-18.
30) Iflg. Tuxen, s. 28 og Generalstaben, s. 290.
31) Iflg. Tuxen, s. 38.
32) Generalstaben 1864, 2. del, s. 128.
33) Iflg. Tuxen, s. 40 og Generalstaben 1864, 2. del, s. 143.
34) Tuxen, s. 44.
35) Generalstaben 1864. 2. del, s. 181 og s. 194ff.
36) Tuxen, s. 35f.
37) Tuxen, s. 51.
38) Alle tabstal iflg. Tuxen, s. 53 - 67.
39) Iflg. Tuxen s. 68.
40) Alt iflg. Tuxen, s. 70-80.
41) Generalstaben 1864, 2. del, s. 116.
42) Tuxen 1864, s. 36ff.
43) Generalstaben 3. Bind, 1864, s. 32-52.
44) Se se Generalstaben 1864, 3. Bind, s. 109-130.
45) Skivebogen 1936, s. 89.
46) Skivebogen 1931. s. 3.
47) Skivebogen 1931, s. 9. 
48) Skivebogen 1913, s. 146.
49) Skivebogen 1931, s. 32.
50) Skivebogen 1977.
51) Skivebogen 1989.
52) Skivebogen 1977, s. 59-60
53) Generalstaben, Del 2, s. 110-111.
54) Generalstaben Del 3, s. 241ff 
55) Skivebogen 1989.
56) Historisk Aarbog 1913, s. 143.
57) Historisk Aarbog 1913, s. 148.
58)
59)
60)
61)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
Foredrag Stubber Kloster 22. nov. 2022 er aflyst p. gr. af sygdom
aflyst 2020.
Bliv medlem af SKM, og få adgang til alle Museum Sallings museer.
Sammus er danske museumsforeninger - aktuelt 61 tilsluttede foreninger - som har et samlet medlemstal på ca. 52.000. Skive Kulturhistoriske Museumsforening (SKM) er medlem og modtager herfra nyhedsbreve, som vi hermed gør tilgængelige for vore medlemmer og gæster på foreningens hjemmeside. Ind imellem kommer nyhedsbrevene lidt forsinket på hjemmesiden, så lægger vi dem her. Nyhedsbrev72, 2021.
 
  
Indenrigsministeriet udvalgsbetænkning
 
   
© Skive Kulturhistoriske Museumsforening