1.      Valg af dirigent. Torben Andersen styrer herefter dagsordenen.

2.      Valg af referent (Martin B-V) og stemmetællere.

3.      Bestyrelsens beretning:

a.       Konstituering

b.      5 Bestyrelsesmøder siden sidste generalforsamling. Konstituering, arrangementer, møde m. TMU og Kultur- og Fritid, venneforeningsmøde, drøftelse af Gl. Skivehus, bygningsfredning, museumssituationen. Et møde i støbeskeen med Ruth Kristensen (fmd. byudviklingsudvalget) og Niels Ole D. Nielsen.

4.      Gl. Skivehus, fredning (oprindeligt b-fredning) ophævet i 1999, forfalder, købt så skrabet, at det er vanskeligt at se evt. funktion. Garizim, intet § 14 forbud, Østergade 6, udsættelse, § 14, ophævelse af § 14. Bygningsfredningsloven, Planloven. Ca. 9000 fredede, ca. 300.000 bevaringsværdige bygninger. De bevaringsværdige bygninger kan på samme måde som de fredede fortælle om byggeskik, arkitektur og kulturhistorie, men på et regionalt eller lokalt plan. En fredning gælder hele bygningen, ude som inde, medens en udpegning som bevaringsværdig alene gælder bygningens ydre.

5.       Kassereren fremlægger det reviderede regnskab.

6.      Indkomne forslag fra medlemmer.

7.      Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter. Der er 3 bestyrelsesmedlemmer på valg.

8.      Valg af revisor og revisorsuppleant.

9.      Rud Kjems fortæller om indhold og arbejdet med sin bog om Hjalmar Kjems.

10.  Jan Tapdrup orienterer om MUSE®UM, museumsbyggeri og medlemsadgang til andre museumsforeninger

11.  Kontingent, budget. Vil det være acceptabelt med kontingentforhøjelse mhp. adgang til andre museer. Drøftelse i forhold til Jan Tapdrups oplæg.

12.  evt.

 

Bestyrelsesmøder:

(04.06.14 konstituering, vennemødet 12.06., kodificering af nye vedtægter, arrangementer (evaluering, Gl. Sk., Krabbesholm, Stubber, bevaringsværdige, 13.08.14 byggefredn. (møde m. TMU), Gl. Sk., arrangementer, medlemskort, 06.10.14 møde med TMU, drøftelse af årskort, medlemskort, arrangementer: 1) 1814 skoleloven, Lilli, 2) Kjeldgaard v/Selde (Erik), Vroue/Toftgaard (Gunhild), 04.12.14 Kulturkonference i nov.-dec., § 14 tages i brug v. Østergade 6, drøftelse af etablering af bygningsbevarende fond, 16.01.15  Klage til Natur- og Miljøklagenævnet, de 3 sager, 06.03.15  SAMMUS, Ditte Staun, Samarbejde med arkivarerne i Sallingsund, Sundsøre, Spøttrup og Fur omkring bevaringsværdige bygninger fra disse områder, som ikke figurerer i Skives Kommuneatlas fra 1995, medlemskortets dækning?).

 

Arrangementer 2014-15:

Stubber Kloster, Stubbergård.Torsdag 07. august 2014. Vandretur ud til klosteret. Leif Novrup, Sevel, fortæller klosterets historie. Leo Bisgaard fortæller om Stubbekloster og skoven på den anden side af søen. Erik Krogh Kristensen

Gl. Skivehus. Onsdag 13. august 2014. Præsentation af bygningerne og deres historie. Den bygningsarkæologiske præsentation v. museumsinspektør Turi Thomsen. Arkitekt Peter Carstens, der er ekspert i bygningsbevaring og restaurering, har lovet at supplere. De historiske bygningers tilstand og kommunens planer om vedligehold v. arkitekt og teamleder ved Skive Kommune Justus Clemmensen.

Johan Nielsen, 

Krabbesholm. Torsdag 25. september, kl. 19-21. Krabbesholms godshistorie og godsets byggestil. Vi går en tur, hvor Kurt Finsten vil præsentere de gamle bygninger og de nye, som er kommet til. Kurt Finsten give baggrundshistorien for højskolens bygninger, ikke mindst de nye, som er kommet til inden for de seneste år.  Johan Nielsen.

Folkeskolen gennem 200 år på Skive egnen. Poul Tolstrup fortæller om, hvordan lovbestemmelserne fra 1814 om ”folkeskolen på landet” blev virkeliggjort i Salling og Fjends.

Ud fra bevarede Skolekommissionsprotokoller fortælles om det tilsyn, de nyoprettede skolekommissioner førte med skoler og de nye loves bestemmelser. Kommissionens fire medlemmer (præsten, herremanden og 2 bønder) besøgte skolen hver måned og afholdt eksamination hvert halve år.

Foredraget vil belyse de problemer, der mødte kommissionen ved dens visitationer.

I tilknytning til MUSE®UMs udstilling, fhv. lærer Eline Juhl viser rundt i udstillingen.

Merete Just fortæller om sin bog Tyskernes Piger, mandag 19. januar 2015.

Foredrag ved arkivar Asbjørn Romvig Thomsen om udskiftning / landboreformer i især Nordsalling. Torsdag den 12. marts: Foreningen og Folkeuniversitetet har Arrangement og tilmelding: Gunhild Olesen Møller.

Hvad betød landboreformerne for almindelige mennesker?

Dette spørgsmål vil arkivar og seniorforsker Asbjørn Romvig Thomsen forsøge at besvare i foredraget, der altså ikke blot vil handle om landboreformerne i slutningen af 1700-tallet generelt, men også mere konkret om, hvordan reformerne påvirkede livsvilkårene for datidens landbobefolkning, som dengang udgjorde 80 % af landets befolkning. Asbjørn Romvig Thomsen vil tage udgangspunkt i sin egen forskning i forholdene i det nordøstlige Salling hen over landboreformperioden, altså fra midten af 1700-tallet og til midten af 1800-tallet - en periode, der ændrede lokalsamfundet og dets organisation fundamentalt, og som medførte store omvæltninger for befolkningen.

Foredraget skal også ses som en optakt til et arrangement den 20. maj hvor foreningen besøger byen Vroue: Denne landsby har stadig flere produktionsgårde beliggende inde i byen, så her er udskiftningen forløbet anderledes end de fleste andre steder.

   

Søg  

   
Torsdag den 11. maj kl. 19.00 i velkomstbygningen på Spøttrup Borg.
Foreningen går over til meddelelser via e-mail.
NB send snarest e-mail adresse til formanden på e-mail gunhildom@gmail.com
Bliv medlem af SKM, og få adgang til alle Museum Sallings museer.
Sammus er danske museumsforeninger - aktuelt 61 tilsluttede foreninger - som har et samlet medlemstal på ca. 52.000. Skive Kulturhistoriske Museumsforening (SKM) er medlem og modtager herfra nyhedsbreve, som vi hermed gør tilgængelige for vore medlemmer og gæster på foreningens hjemmeside. Ind imellem kommer nyhedsbrevene lidt forsinket på hjemmesiden, så lægger vi dem her. Nyhedsbrev72, 2021.
   

Limfjordslandets historie  

   
   
© Skive Kulturhistoriske Museumsforening