Der indkaldes til generalforsamling i SKIVE KULTURHISTORISKE MUSEUMSFORENING

Onsdag 22. april 2015 kl. 19-22 Krydsfelt Skive, Havnevej 14, Skive.

Generalforsamlingen indkaldes og afholdes i henhold til gældende vedtægters § 6 med følgende dagsorden:

 1. Valg af dirigent.
 2. Valg af referent og stemmetællere.
 3. Bestyrelsens beretning. Formanden aflægger beretningen. Almindelig orientering om foreningens konstituering, bestyrelsesmøder og andre mødeaktiviteter, arrangementer. Særlig orientering og diskussion omkring
  • Kommunens køb af Gl. Skivehus. Vedligehold og planer?
  • Nedrivningen af bevaringsværdige bygninger i kommunen.
  • Museumssituationen. Tidsfristen for fondsansøgninger er sat til efteråret.
 4. Kassereren fremlægger det reviderede regnskab.
 5. Indkomne forslag fra medlemmer.
 6. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter. Der er 3 bestyrelsesmedlemmer på valg.
 7. Valg af revisor og revisorsuppleant.
 8. Rud Kjems fortæller om indhold og arbejdet med sin bog om Hjalmar Kjems.
 9. Jan Tapdrup orienterer om MUSE®UM, museumsbyggeri og medlemsadgang til andre museumsforeninger
 10. Fastsættelse af kontingent, herunder drøftelse af budget.
 11. Eventuelt.


Hvis medlemmer har forslag til dagsordenen, vil det være praktisk, at de(t) er fremsendt skriftligt i forvejen.

Foreningen har behov for at drøfte situationen omkring bevaringsværdige bygninger, Gl. Skivehus og den usikre situation omkring et kommende museumsbyggeri. Medlemmerne bedes møde op og deltage i drøftelserne. Bestyrelsen hverken kan eller vil fortsat agere uden en retningsgivende medlemsopbakning. Interesserede ikke-medlemmer kan ved fremmøde og samtidig medlemstegning også deltage i generalforsamlingen.

Vel mødt, på bestyrelsens vegne, Johan Nielsen, 02. april 2015

   

Søg  

   
Bliv medlem af SKM, og få adgang til alle Museum Sallings museer.
Sammus er danske museumsforeninger - aktuelt 61 tilsluttede foreninger - som har et samlet medlemstal på ca. 52.000. Skive Kulturhistoriske Museumsforening (SKM) er medlem og modtager herfra nyhedsbreve, som vi hermed gør tilgængelige for vore medlemmer og gæster på foreningens hjemmeside. Ind imellem kommer nyhedsbrevene lidt forsinket på hjemmesiden, så lægger vi dem her. Nyhedsbrev72, 2021.

 

   
© Skive Kulturhistoriske Museumsforening