Referat af generalforsamling i Skive Kulturhistoriske Museumsforening Tirsdag den 18. april 2017 kl. 19.00 på Skive Bibliotek.

1. Valg af dirigent. Niels Mortensen blev foreslået og valgt af forsamlingen. Niels Mortensen gennemgik formalia og erklærede generalforsamlin-gen indvarslet rettidig iflg. vedtægternes ord herom, hvorefter gene-ralforsamlingen blev erklæret for lovlig indvarslet og beslutningsdyg-tig.

2. Valg af referent. Valgt som referent blev Per Mouritsen, Roslev.

3. Formandens beretning. Formand Erik Krogh Kristensen, Hestbæk aflagde en meget fyldestgørende beretning, og omtalte specielt foreningens indsigelse imod lokalplan nr. 273 om opførelse af en flere etagers bygning ved Gl. Ski-vehus samt anlæggelse af parkeringspladser på et lille område ved samme ejendom. Skive Kommune havde valgt at se bort fra indsigel-sen og vedtage lokalplanforslaget uændret, hvilket man fra foreningens side beklagede. Formanden omtalte de afholdte arrangementer, der var afholdt i årets løb med bl.a. besøg på Kås Hovedgård, men beklagede at den planlagte udflugt til Nr. Visborg havde måttet aflyses på grund af manglende tilslutning. Ligeledes måtte foredraget med lektor emeritus Anders Bøgh aflyses på grund af foredragsholderens pludselige sygdom. Formanden nævnede endvidere de to allerede arrangementer i det nye år 2017, som begge havde været godt besøgt. Ligeledes omtalte formanden foreningens kamp imod den pludselige situation, der var opstået efter, at et ingeniørfirma havde vurderet, at renoveringsomkostningerne for såvel den ældste bygning på Gl. Skivehus fra 1719 som palæbygningen fra ca. 1860 ville blive betydeligt højere end budgetteret, og at de reserverede 10 mio kr. slet ikke villa slå til. Der var røster fremme om enten at sælge disse bygninger til Hotel Gl. Skivehus og lade dem gøre med bygningerne som man ville, hvilket måske ville betyde helt nedrivning. Formanden havde på foreningens vegne skrevet et læserbrev, der kaldte til besindighed og besindelse til, at med kommunens store kas-sebeholdning, burde man give sig selv råd til at bevare – som det blev benævnt: ”Skive Vugge”! Afslutningsvis omtalte formanden det begyndende nybyggeri og renoveringsarbejde på Havnevej, hvilket senere på aftenen ville blive be-lyst mere udførligt af konstitueret museumsleder Inger Kjær Kristen-sen. Efter formandens beretning var der flere, der udtalte sig omkring de rejste emner. Beretningen blev taget til efterretning.

4. Kassereren forlægger det reviderede regnskab. Per Mouritsen gennemgik det udleverede og reviderede regnskab, der udviste et underskud på 8.156,69 kr. efter at man havde betalt 4.950 kr. til Skive Muse®um for årskort til museets udstillingssteder. Der var ingen spørgsmål til regnskabet, der derefter blev enstemmigt godkendt af forsamlingen.

5. Fastsættelse af kontingent herunder drøftelse af budget. Bestyrelsen foreslog med baggrund i det store underskud i 2016, at kontingentet blev forhøjet fra 150 kr. for enkeltmedlemmer til 200 kr. og for husstandsmedlemsskab fra 200 kr. til 300 kr. Ligeledes blev det foreslået, at kontingent for virksomheder forhøjes fra 250 kr. til 300 kr. Fra forsamlingen blev det foreslået, at forhøjelsen udskydes til næste års generalforsamling, idet der ikke skal betales for årskort til museets udstillingssteder på grund af, at Havnevej ikke er åbent mere i 2017, men i hvert fald er lukket året ud for nybygning og renovering. Dette forslag fra forsamlingen blev derefter vedtaget af generalfor-samlingen, således, at kontingentet for næste år er uændret 150 kr., for enkeltmedlemmer og 200 kr. for husstandsmedlemsskab og 250 kr. for virksomheder og institutioner.

6. Indkomne forslag fra medlemmer. Der var ingen forslag indkommet fra medlemmerne, hvorfor dette punkt udgik.

7. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter. På valg til bestyrelsen var efter tur: Leo Bisgaard Andersen, Skive Lilli Lund, Stoholm Per T. Mouritsen, Roslev. Lilli Lund havde på forhånd meddelt, at hun på grund af helbredet ikke ønskede at modtage genvalg. Herefter blev følgende valgt til bestyrelsen Genvalg af Leo Bisgaard Andersen, Skive og Per T. Mouritsen, Roslev samt nyvalg af Else Marie Aagaard, Ahornvænget 82, Skive. Som suppleanter blev følgende genvalgt: Godsejer Birger Schütte, Eskjær Arkitekt Børge Nielsen-Boe, Aalbæk

8. Valg af revisor. Iflg. vedtægterne skal der hver års vælges 2 revisorer for 1 år, og her blev Torben Andersen, Skive genvalgt som revisor, men da Hans Clausen, Skive havde bedt sig fritaget for revisor-embedet, blev byarkivar Niels Mortensen, Skive nyvalgt som revisor.

9. Eventuelt. Bestyrelsesmedlem Torben Andersen fra Skive Kunstforening foreslog, at vor forening og Skive Kunstforening sammen kom med et konkret forslag til navn for museet. Hertil svarede konstitueret Inger Kjær Kristensen, at hun i sit indlæg senere på aftenen ville komme ind på dette spørgsmål, hvor der ikke på denne generalforsamling blev truffet nogen beslutning herom, men at Skive Kulturelle Museumsforening på et senere tidspunkt ville sætte sig sammen med Skive Kunstforenings bestyrelse og forsøge at finde frem til at fælles forslag til navn for muset på Havnevej. Dirigenten afsluttede sit hverv ved at give ordet til formanden for en afsluttende bemærkning. Formanden takkede dirigenten og erklærede herefter generalforsam-lingen sluttet. Efter kaffen og kagerne holdt konstitueret museumsleder Inger Kjær Kristensen et indlæg med baggrund i den påbegyndte udbygning og renovering af bygningen på Havnevej i Skive. Inger Kjær Kristensen gav en fyldig redegørelse for dette, ligesom hele projektet omkring flytningen af museets magasiner til Rønbjerg blev belyst, ligesom Kulturarvsstyrelsens kvalitetsvurdering blev forklaret og redegjort for. Endvidere forklarede Inger Kjær Kristensen om bestyrelsens beslut-ning om at gå væk fra at bruge begrebet Muse®um Krydsfelt som navn for bygningen på Havnevej, idet man havde vedtaget at kalde denne adresse for Museum Salling. Inger gav udtryk for, at der senere ville blive åbnet op for, at publikum kunne komme med forslag til det fremtidige navn for denne adresse for museet på Havnevej 14, Skive. Inger Kjær Kristensen kommenterede også de sidste ugers avisskriveri omkring Gl. Skivehus’s bygninger og, at det så ud til at blive dyrere at bevare de ældre bygninger. Forsamlingen var enige om, at uanset prisen, burde disse ældre byg-ninger bevares på deres nuværende adresse og snakken om at flytte bygningerne til Hjerl Hede eller til Den Gamle By i Århus måtte stop-pe, da bygningerne hørte hjemme i Skive og burde bevares her.

Per Mouritsen Referent.

   

Søg  

   
Foredrag Stubber Kloster 22. nov. 2022 er aflyst p. gr. af sygdom
aflyst 2020.
Bliv medlem af SKM, og få adgang til alle Museum Sallings museer.
Sammus er danske museumsforeninger - aktuelt 61 tilsluttede foreninger - som har et samlet medlemstal på ca. 52.000. Skive Kulturhistoriske Museumsforening (SKM) er medlem og modtager herfra nyhedsbreve, som vi hermed gør tilgængelige for vore medlemmer og gæster på foreningens hjemmeside. Ind imellem kommer nyhedsbrevene lidt forsinket på hjemmesiden, så lægger vi dem her. Nyhedsbrev72, 2021.
 
  
Indenrigsministeriet udvalgsbetænkning
 
   

Besøg

I dag412
I alt1157464

Gæster IP 44.201.99.222
   

Vi har 73 gæster og ingen medlemmer online

© Skive Kulturhistoriske Museumsforening