Referat af generalforsamling i Skive Kulturhistoriske Museumsforening

Onsdag den 20. april 2016 kl. 19.00.

 

Efter at generalforsamlingen var formelt åbnet af formanden, Johan Nielsen, bad bestyrelsesmedlem Lilli Lund om ordet, og motiverede mindeord over afdøde bestyrelsesmedlem Martin Bach-Vilhelmsen, efterfulgt at et lille minuts stilhed. Forsamlingen rejste sig for at mindes Martin.

 

1. Valg af dirigent.

Torben Andersen blev foreslået og valgt af forsamlingen.

Torben Andersen gennemgik formalia og erklærede generalforsamlingen indvarslet med 1 døgns forsinkelse iflg. vedtægternes ord herom, men da ingen af de mødte krævede andet, blev generalforsamlingen erklæret for lovlig indvarslet og beslutningsdygtig.

 

2. Valg af referent og stemmetællere.

Valgt som referent blev Per Mouritsen, Roslev, og som stemmetællere valgtes Johan Nielsen og Else Marie Aagaard.

 

3. Formandens beretning.

Formand Johan Nielsen aflagde en meget fyldestgørende beretning, og omtalte specielt kampen for bevarelse af bevaringsværdige bygninger, og beklagede at man i byrådet ikke fulgte op på de i Kommunealtlas Skive fra 1995 erklærede bevaringsværdige bygninger.

Specielt omtaltes det gamle missionshus’ skæbne, problemerne omkring Gl. Skivehus, som dog var købt af kommunen med henblik på bevarelse, og på kommunens accept af, at en potentiel køber af Østergade 6 havde fået lov til at nedrive ejendommen, der var Skives første kommuneskole fra 1852. Dette er dog endt med, at en køber på en tvangsauktion, havde meddelt, at han ikke ønskede at bruge nedrivningstilladelsen, men ville renovere ejendommen.

Foreningen havde desuden haft møder med kommunens udvalg der skal forestå udarbejdelse af et atlas over bevaringsværdige bygninger for hele kommunen. Ligeledes havde man haft møder med kommunens kulturelle udvalg for at forhøre om planerne for museumsbygningen på Havnevej 14 i Skive.

Efter formandens beretning var der flere, der udtalte sig omkring de rejste emner.

Beretningen blev taget til efterretning.

 

4. Kassereren forlægger det reviderede regnskab.

Per Mouritsen gennemgik det udleverede og reviderede regnskab, der udviste et overskud på 13.204,50 kr. efter at Foreningen Land og by havde overladt sin formue på 7.592,01 kr. til foreningen tidligere på året.

Der var ingen spørgsmål til regnskabet, der derefter blev énstemmigt godkendt af forsamlingen.

 

5. Indkomne forslag fra medlemmer.

Punktet bortfaldt, da der ikke var sådanne forslag.

 

6. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter.

Dirigenten oplyste, at der iflg. vedtægterne var 2 medlemmer af bestyrelsen på valg i lige år, hvorfor Erik Krogh Kristensen og Gunhild Olesen Møller begge var på valg efter tur.

Begge havde erklæret sig villige tril at modtage genvalg, og de blev valgt med akklamation.

Formanden havde af personlige årsager valgt at trække sig ud af bestyrelsen, hvorfor der skulle vælges 1 nyt medlem til bestyrelsen i hans sted. Foreslået blev Leo Bisgaard Andersen, Skive, der ligeledes valgtes med akklamation.

Da suppleanten Lille Lund ved Martin Bach-Vilhelmens død i 2015 var indtrådt i Martins valgperiode, skulle der vælges 2 suppleanter, hvor Birger Schütte var den ene. Birger havde tilkendegivet, at være villig til at modtage valg til suppleantposten, og forsamlingen foreslog nyvalg af arkitekt Børge Nielsen-Boe som suppleant. Børge blev derefter valgt som ny suppleant til bestyrelsen.

 

7. Valg af to revisorer og en revisorsuppleant.

Torben Andersen og Hans Clausen genvalgtes som foreningens revisorer.

 

 8. Museumsinspektør René Lyng Sylvestersen orienterer om planerne for Bygningen på Havnevej.

René Lyng Sylvestersen gav en grundig orientering om forløbet af planerne for udbygningen af Havnevej 14, som nu ser ud til at blive realiseret i en mindre udgave.

Der var mange tegninger, plancher m.v. som blev gennemgået, og efterfølgende var der en livlig debat med en del kritiske røster omkring det politiske forløb, hvor man savnede en slagkraftig holdning fra den politiske bestyrelse. Man måtte tage situationen til efterretning, og håbe på det bedste!

 

9. Morten Lyngkjær Jensen orienterede om resultaterne af de arkæologiske udgravninger i Salling i 2015.

Der blev givet en grundig orientering omkring de 3 hovedopgaver i 2015 med fokus på Frammerslev Grusgrav, det nedgravede elkabel fra Vile gennem elværket i udkanten af Roslev og videre til Bilstrup – en 2 m bred ’grøft’ på 32 km, med rigtig mange spændende resultater med mange hustomter, der spændte sig over 7.000 år! Ligeledes var der orientering omkring udgravningen ved Thise gamle præstegård, hor en jernaldergrav var dukket op under det nu nedrevne udhus.

 

10. Medlemsadgang til andre museumsforeninger og orientering om årskortet.

Formanden orienterede suppleret af kassereren om årskortet for 2016, der var udsendt til de, der havde betalt kontingent indtil 10 dage før generalforsamlingen, og kassereren medbragte årskort til de, der havde betalt kontingent efter udsendelsen af nyhedsbrevet.

De der betaler kontingent fra nu og indtil efteråret vil få årskortet tilsendt som B-post.

 

11. Kontingent og budget.

Det blev var bestyrelsen indstillet at kontingentet for 2017 er uændret 150 kr. enkeltmedlemmer og 200 kr. for husstand medlemskab og 500 kr. for virksomheder. Dirigenten oplyste, at Kunstforeningen var fritaget for at betale for årskort i 2017, da museet på Havnevej ville være lukket det meste af 2016 og hen i 2017 på grund af ombygning, og opfordrede til, at vor forening fik samme aftale med muséet.

Det blev vedtaget, ligesom kontingentet for 2017 blev godkendt af forsamlingen.

 

12. Eventuelt.

Der var ingen, der ønskede ordet til dette punkt.

 

Dirigenten afsluttede sit hverv ved at give ordet til formanden for en afsluttende bemærkning.

 

Formanden takkede dirigenten og erklærede herefter generalforsamlingen sluttet.

 

 

Per Mouritsen

Referent.

 

 

Torben Andersen

Dirigent

   

Søg  

   
aflyst 2020.
Bliv medlem af SKM, og få adgang til alle Museum Sallings museer.
Sammus er danske museumsforeninger - aktuelt 61 tilsluttede foreninger - som har et samlet medlemstal på ca. 52.000. Skive Kulturhistoriske Museumsforening (SKM) er medlem og modtager herfra nyhedsbreve, som vi hermed gør tilgængelige for vore medlemmer og gæster på foreningens hjemmeside. Ind imellem kommer nyhedsbrevene lidt forsinket på hjemmesiden, så lægger vi dem her. Nyhedsbrev72, 2021.
 
  
Indenrigsministeriet udvalgsbetænkning
 
   

Besøg

I dag96
I alt1132556

Gæster IP 35.168.110.128
   

Vi har 28 gæster og ingen medlemmer online

© Skive Kulturhistoriske Museumsforening