Udskriv

Vedtægter for Støtteforeningen for Skive Museum

§ 1. Foreningens navn er ”Støtteforeningen for Skive Museum”. Foreningen holder fortrinsvis sine møder og arrangementer på Skive Museum.

§ 2. Foreningens formål er at støtte Skive Museum i museets arbejdsområder samt styrke interessen for egnens lokalhistorie fra oldtid til nutid.

Foreningen kan afholde kurser, foredrag, studieture og andre arrangementer, eventuelt i samarbejde med andre foreninger og institutioner.

Foreningen indgår efter indbydelse med 2 medlemmer i repræsentantskabet for Museum Salling.

§ 3. Som medlem af ”Støtteforeningen for Skive Museum” optages enhver, der til foreningen indbetaler det årlige kontingent.

§ 4. Foreningen ledes af en bestyrelse på 5 medlemmer, der vælges på generalforsamlingen, således at der i lige år vælges 2 medlemmer og i ulige år 3 medlemmer.

Der vælges endvidere 2 suppleanter til bestyrelsen.

Bestyrelsen, der er ulønnet, konstituerer sig med formand, næstformand, kasserer og sekretær.

Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst halvdelen af dens medlemmer er til stede.

Bestyrelsen mødes efter behov, dog mindst 2 gange årligt. 

Foreningen tegnes af formanden.

§ 5. Økonomi og regnskab.

Foreningens faste indtægter udgøres af kontingenter. Foreningen kan endvidere afholde indtægtsgivende arrangementer, og foreningens bestyrelse kan ansøge fonde o.l. om tilskud.

Foreningens indtægter kan efter bestyrelsens skøn anvendes til formål, der falder ind under § 2.

Regnskabet føres af kassereren. Regnskabsåret følger kalenderåret.

Regnskabet revideres af 2 af generalforsamlingen valgte revisorer.

§ 6. Generalforsamlingen afholdes hvert år inden den 1. juni.

Indkaldelse til foreningens ordinære generalforsamling foretages af bestyrelsen og skal ske med mindst 8 dages varsel ved bekendtgørelse i pressen og / eller brev til medlemmerne.

Ekstraordinær generalforsamling afholdes, når bestyrelsen finder anledning dertil, eller når mindst 10 af foreningens medlemmer skriftligt og med angivelse af forhandlingsemne fremsender begæring herom til foreningens formand. I sidstnævnte tilfælde skal generalforsamlingen finde sted senest 14 dage efter begæringens modtagelse.

Generalforsamlingen er højeste myndighed i foreningens anliggender og er beslutningsdygtig uanset antallet af fremmødte medlemmer.

Beslutninger træffes ved simpel stemmeflerhed, og skriftlig afstemning skal finde sted, såfremt mindst ét medlem fremsætter begæring herom.

Dagsorden for den ordinære generalforsamling skal indeholde flg. punkter:

Valg af dirigent.

Formanden aflægger beretning om foreningens virksomhed.

Orientering om Skive Museums virksomhed.

Kassereren fremlægger det reviderede regnskab.

Fastsættelse af kontingent, herunder drøftelse af budget.

Indkomne forslag fra medlemmer.

Valg af bestyrelse og suppleanter.

Valg af revisorer.

Evt.

§ 7. Foreningens opløsning

Foreningens opløsning skal vedtages på en ekstraordinær generalforsamling med mindst 2/3 af de fremmødte medlemmers stemmer for opløsningen

Foreningens formue tilfalder Skive Museum.