Billedpræsentation  

Prospekt Skive 1570
På den øverste streamer ses flg.:
  1. Kaas herregård, ejet af Kaas slægten fra før 1459 til 1523, samt fra 1914 til 1923. Maleri fra 1863.
  2. Gl. Skivehus. Palæ-bygningen er ombygget 1896 i to etager. Parsbergs bindingsværkslænge fra 1719 er bygget over et middelalderkøkken.
  3. Krabbesholm, foto fra o. 1900, lige omkring den tid, da "herregården sprængtes i stumper og stykker", og lige før salget af hovedbygningen til højskole i 1907.
  4. Ørslev Klostergouache af Rasmus Kruse fra 1838
  5. Spøttrup Borg.
Desuden er der på forsiden Prospect'er af Skive 1570, 1579. Samt løjtnant du Plats Skive kort fra 1798 - herunder til sammenligning et aktuelt Skive kort. 
   

Vedtægter for Støtteforeningen for Skive Museum

§ 1. Foreningens navn er ”Støtteforeningen for Skive Museum”. Foreningen holder fortrinsvis sine møder og arrangementer på Skive Museum.

§ 2. Foreningens formål er at støtte Skive Museum i museets arbejdsområder samt styrke interessen for egnens lokalhistorie fra oldtid til nutid.

Foreningen kan afholde kurser, foredrag, studieture og andre arrangementer, eventuelt i samarbejde med andre foreninger og institutioner.

Foreningen indgår efter indbydelse med 2 medlemmer i repræsentantskabet for Museum Salling.

§ 3. Som medlem af ”Støtteforeningen for Skive Museum” optages enhver, der til foreningen indbetaler det årlige kontingent.

§ 4. Foreningen ledes af en bestyrelse på 5 medlemmer, der vælges på generalforsamlingen, således at der i lige år vælges 2 medlemmer og i ulige år 3 medlemmer.

Der vælges endvidere 2 suppleanter til bestyrelsen.

Bestyrelsen, der er ulønnet, konstituerer sig med formand, næstformand, kasserer og sekretær.

Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst halvdelen af dens medlemmer er til stede.

Bestyrelsen mødes efter behov, dog mindst 2 gange årligt. 

Foreningen tegnes af formanden.

§ 5. Økonomi og regnskab.

Foreningens faste indtægter udgøres af kontingenter. Foreningen kan endvidere afholde indtægtsgivende arrangementer, og foreningens bestyrelse kan ansøge fonde o.l. om tilskud.

Foreningens indtægter kan efter bestyrelsens skøn anvendes til formål, der falder ind under § 2.

Regnskabet føres af kassereren. Regnskabsåret følger kalenderåret.

Regnskabet revideres af 2 af generalforsamlingen valgte revisorer.

§ 6. Generalforsamlingen afholdes hvert år inden den 1. juni.

Indkaldelse til foreningens ordinære generalforsamling foretages af bestyrelsen og skal ske med mindst 8 dages varsel ved bekendtgørelse i pressen og / eller brev til medlemmerne.

Ekstraordinær generalforsamling afholdes, når bestyrelsen finder anledning dertil, eller når mindst 10 af foreningens medlemmer skriftligt og med angivelse af forhandlingsemne fremsender begæring herom til foreningens formand. I sidstnævnte tilfælde skal generalforsamlingen finde sted senest 14 dage efter begæringens modtagelse.

Generalforsamlingen er højeste myndighed i foreningens anliggender og er beslutningsdygtig uanset antallet af fremmødte medlemmer.

Beslutninger træffes ved simpel stemmeflerhed, og skriftlig afstemning skal finde sted, såfremt mindst ét medlem fremsætter begæring herom.

Dagsorden for den ordinære generalforsamling skal indeholde flg. punkter:

Valg af dirigent.

Formanden aflægger beretning om foreningens virksomhed.

Orientering om Skive Museums virksomhed.

Kassereren fremlægger det reviderede regnskab.

Fastsættelse af kontingent, herunder drøftelse af budget.

Indkomne forslag fra medlemmer.

Valg af bestyrelse og suppleanter.

Valg af revisorer.

Evt.

§ 7. Foreningens opløsning

Foreningens opløsning skal vedtages på en ekstraordinær generalforsamling med mindst 2/3 af de fremmødte medlemmers stemmer for opløsningen

Foreningens formue tilfalder Skive Museum.

 

 
   

Nyhedsbrev - kommende arrangementer 2020

Indkaldelse til generalforsamling

 
GENERALFORSAMLING
AFLYSES og flyttes evt.

Onsdag aften på Skive Museum 

Bliv medlem af SKM, og få adgang til alle Museum Sallings museer.
Sammus er danske museumsforeninger, på nuværende tidspunkt 61 tilsluttede foreninger, som har et samlet medlemstal på ca. 52.000. Skive Kulturhistoriske Museumsforening (SKM) er medlem og modtager herfra nyhedsbreve, som vi hermed gør tilgængelige for vore medlemmer og gæster på foreningens hjemmeside. Ind imellem kommer nyhedsbrevene lidt forsinket på hjemmesiden, så lægger vi dem her.


 

  
Indenrigsministeriet udvalgsbetænkning
 
   

Søg  

   

Login  

Man kan registrere, men i øjeblikket godkendes kun medlemmer af bestyrelsen.

   

Besøgstæller

Vi har 23 gæster og ingen medlemmer online

   

Besøg

I dag382
I alt934644

Gæster IP 34.204.202.44
   
© Skive Kulturhistoriske Museumsforening