Udskriv
Der indkaldes til generalforsamling i Støtteforeningen for Skive Museum
Torsdag 08. maj 2014 kl. 19-22, Krydsfelt Skive, Havnevej 14, Skive.

Generalforsamlingen indkaldes og afholdes i henhold til gældende vedtægters § 6 med følgende dagsorden:

  1. Valg af dirigent.
  2. Formanden aflægger beretning om foreningens virksomhed.
  3. Orientering om de kulturhistoriske aktiviteter inden for Muse®um i Skive.
  4. Kassereren fremlægger det reviderede regnskab.
  5. Forslag til nye vedtægter. Det er nødvendigt, at vi tilpasser os de nye Muse®um navne. Vedtægsforslaget kan ses på foreningens hjemmeside, og betyder først og fremmest, at vi foreslår navneskifte til ”Skives Kulturhistoriske Museumsvenner”.
  6. Fastsættelse af kontingent, herunder drøftelse af budget.
  7. Indkomne forslag fra medlemmer.
  8. Valg af bestyrelse og suppleanter.
  9. Valg af revisorer.
  10. Evt.

Hvis medlemmer har forslag til dagsordenen, vil det være praktisk, at de(t) er fremsendt skriftligt i forvejen. I formandens beretning vil der bl. a. blive lagt op til diskussion af situationen omkring Gl. Skivehus og den potentielle nedrivning af en af byens bevaringsværdige bygninger, Garizim.

Foreningen har indkøbt et antal eksemplarer af Rud Kjems’ netop udkomne bog om Hjalmar Kjems. Bogen vil blive uddelt til foreningens medlemmer i forbindelse med generalforsamlingen.

Vel mødt, på bestyrelsens vegne, Johan Nielsen